Uw laatst bekeken producten

Nog geen producten bekeken
Multimediasoftware direct van de fabrikant
Uitzonderlijke kwaliteit - Made in Germany
30 dagen geld-terug-garantie

Licentievoorwaarden
voor MAGIX-producten (EULA)

De navolgende licentievoorwaarden / EULA komen van de actuele versies van onze producten. Voor oudere versies kunnen andere voorwaarden gelden. De mogelijkheid ze op te roepen dient uitsluitend het gebruiksgemak. Bindend zijn steeds de bij het betreffende product bijgevoegde licentievoorwaarden / EULA.

1. Onderwerp van deze overeenkomst:

MAGIX garandeert u (de klant) een niet-exclusieve licentie voor het bijgeleverde MAGIX-product. U heeft het recht de aangeschafte software en de muziek- en videobestanden op een computer (met een CPU of een multiprocessor) of in een netwerk te gebruiken onder de voorwaarde, dat de toegang door slechts één netwerkcomputer mogelijk is. Wanneer verschillende computers toegang tot de server hebben, moet voor elk van deze netwerkcomputers (workstations) een afzonderlijk licentie worden aangeschaft. Het eigendom van en het auteursrecht of overige octrooirechten op de software blijft als voorheen bij MAGIX. U erkent dat het eigendom van en alle auteursrechten op de software, muziek- en videobestanden, veiligheidskopieën en documentatie bij de licentiegever berust. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het licentieprogramma volgens het contract ligt bij de koper van het programma.

Wat betreft de upgrades geldt het volgende: upgrades zijn voordelige nieuwe of aanvullende versies van een MAGIX-product (basisproduct). Alleen bezitters van een basisproduct worden bij de betreffende upgrades begunstigd. Of u bezitter of gebruiker van het basisproduct bent, is onafhankelijk van het gebruik van upgrades. Het geïsoleerd doorgeven van upgrades aan derden is daarom niet toegestaan.

2. Installatie:

a. Bij de software is een individueel serienummer meegeleverd, dat u bij de installatie moet invoeren. Bij downloadversies is bovendien een op uw CPU resp. uw computer afgestemde online-activering nodig. Wanneer u niet over een internetverbinding beschikt, is ook een activering per post of fax mogelijk. Met het serienummer kunt u de software tot drie keer activeren, dit kan nodig zijn bij een wijziging van uw hardware/CPU. Daarna zal MAGIX op aanvraag meer activeringen voor uw nieuwe hardware/CPU mogelijk maken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat u de software van uw oude hardware/CPU heeft verwijderd.

b. Wanneer een functie een gratis activering of een activering tegen betaling vereist (bv. een codec-activering), kan deze activering tot drie keer worden uitgevoerd, in geval van een wijziging in de hardware/CPU. Indien nodig zal MAGIX u op aanvraag meer activeringscodes ter beschikking stellen. U kunt geen aanspraak maken op andere gratis activeringscodes. Een activering is mogelijk via internet, fax of post.

3. Kopieer- en verhuurverbod / ander bedrijfsmatig gebruik:

Het in licentie gegeven programma en de schriftelijke documentatie mogen noch geheel noch gedeeltelijk gekopieerd worden. Uitzondering hierop vormt een kopie in verband met veiligheidsdoeleinden (back up).

Het in licentie gegeven programma en de schriftelijke documentatie mogen door u in geen geval met een winstoogmerk worden verhuurd of in een andere vorm met een winstoogmerk tegen vergoeding aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit geldt ook voor de verhuur van de software in de voorgeïnstalleerde vorm op een computer, die met een winstoogmerk aan derden ter beschikking wordt gesteld.

Gebruik van de software met een winstoogmerk wordt toegestaan, zolang dit niet in tegenspraak is met de punten 1 tot en met 6 van deze overeenkomst. Ook de met de software verkregen resultaten mogen zakelijk worden gebruikt, met name aan derden worden verkocht.

4. Overdracht en nevenafspraken:

De overdracht van de rechten en plichten uit deze licentieovereenkomst aan derden is tot het doorgeven van het rechtmatig verkregen MAGIX-product door de gerechtigde zelf alleen mogelijk met toestemming van MAGIX. Wanneer het rechtmatig verworven MAGIX-product op deze wijze wordt doorgegeven, is deze verplicht, eventuele veiligheidskopieën te vernietigen en installaties te wissen. Denk bij de doorgave aan de beperking tot drie activeringen volgens 2.b. Mocht u meer activeringen nodig hebben, neem dan a.u.b. contact op met MAGIX. Het doorgeven van een MAGIX-product, dat niet op een fysieke datadrager wordt geleverd (downloadversie) is niet toegestaan; het geïsoleerd doorgeven van het serienummer is uitdrukkelijk verboden. Geen door MAGIX of een MAGIX-medewerker afgegeven mondelinge of schriftelijke verklaring kan de voorwaarden in deze licentieovereenkomst wijzigen of teniet doen.

5. Wijzigingsverbod:

U mag, in navolging van §§ 69 d en e van het Duitse auteursrecht, geen wijzigingen aan de in licentie gegeven software doorvoeren of door derden laten doorvoeren. U mag de software niet in modules verdelen, niet in een objectcode veranderen, decoderen, namaken of op een andere manier dan in de overeenkomst bedoeld, gebruiken.

6. Gebruik van de muziek-, video- en fotobestanden:

De in MAGIX-producten meegeleverde muziek- of video-/fotobestanden mogen in principe in het kader van daarmee gecreëerde eigen werken ook voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Dat geldt ook voor die muziek- video- of fotobestanden, die door of via het product van MAGIX worden verkregen. Het te gelde maken van de muziek-, video- of fotobestanden op zich, dat wil zeggen, onafhankelijk van daarmee gemaakte werken, is niet toegestaan.

7. Schadeclaim:

De octrooi- en auteursrechten van de in licentie gegeven software en de muziek- en videobestanden berusten bij MAGIX. U kunt voor iedere inbreuk op genoemde rechten door MAGIX aansprakelijk worden gesteld.

8. Garantie en aansprakelijkheid:

a) Het is u bekend, dat conform de stand van de techniek fouten in softwareprogramma's en in de bijbehorende documentatie niet kunnen worden uitgesloten en dat het onmogelijk is om dataverwerkingsprogramma's zo te ontwikkelen dat ze onder alle omstandigheden storingsvrij werken en aan alle eisen van de klant voldoen resp. geen storingen in combinatie met programma's en hardware van derden geven. Beloften over bepaalde eigenschappen of over de gebruiksmogelijkheden voor individueel door de klant geplande toepassingen, worden door MAGIX niet gedaan.

b) Wanneer de programma's en diensten van MAGIX gratis aan de klant ter beschikking worden gesteld, is de garantie op materiële en overige gebreken met het oog op de gratis beschikbaarstelling slechts beperkt tot die gebreken die MAGIX opzettelijk heeft verzwegen. De overige garantie van MAGIX beperkt zich met het oog op de gratis beschikbaarstelling tot die gevallen waarin sprake is van opzet en grove nalatigheid.

c) MAGIX is bij diensten tegen betaling alleen aansprakelijk voor vermogensschade van alle in het contract opgenomen en buitencontractuele aanspraken inclusief het verschuldigde bij de contractonderhandelingen (ongeacht uit welke rechtsgrond) en wel als volgt:

- Een contractuele of buitencontractuele verplichting tot schadevergoeding door MAGIX of diens plaatsvervanger bestaat alleen bij schending van de kernverplichtingen waarbij de klant in bijzondere mate mag vertrouwen op de vervulling ervan. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet wanneer sprake is van opzet en grove nalatigheid.

- De aansprakelijkheid van MAGIX strekt zich niet uit tot contractoneigenlijke en onvoorziene schade. De aansprakelijkheid op gedorven winst en directe of indirecte vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij MAGIX opzet of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd. U accepteert, dat ter vermijding van schade aan en verlies van eigen data regelmatig en nauwgezet veiligheidskopieën moeten worden gemaakt. MAGIX is daarom alleen aansprakelijk voor door dataverlies ontstane schade, die ook zouden zijn ontstaan ondanks het bestaan van de betreffende veiligheidskopieën.

- Ongeacht de bestaande regelingen is de aansprakelijkheid van MAGIX beperkt tot vier maal de hoogte van de door de klant betaalde licentievergoeding resp. de aankoopprijs per schadegeval. Deze uitsluiting geldt niet voor schade die door opzet of grove nalatigheid van MAGIX wordt veroorzaakt.

De regelingen van het Duitse productaansprakelijkheidsrecht blijven onveranderd.

Gebreken dienen onmiddellijk nadat zij zijn geconstateerd, doch uiterlijke binnen 30 dagen worden gemeld. Indien de klant binnen deze termijn afwijkingen in het programma ten opzichte van de programmabeschrijving constateert, heeft hij het recht de onjuiste software terug te sturen naar de leverancier en een verbeterde versie te verlangen. Het gebrek moet binnen de daarvoor bestemde termijn worden verholpen, hetgeen naar eigen inzicht van MAGIX ook mag geschieden door een nieuwe levering van hetzelfde product c.q. een nieuwe programmaversie met vergelijkbare mogelijkheden. Wanneer deze verbetering (incl. nieuwe levering) binnen een bepaalde termijn niet kan worden gerealiseerd of wanneer ook de verbetering onjuist is, heeft de klant het recht de overeenkomst ongedaan te laten maken (koopvernietiging) waarbij alle eventueel aangemaakte kopieën worden vernietigd of het recht op een overeenkomstige vermindering.

d) MAGIX garandeert met betrekking tot functies, die via een onlineserver lopen, een gemiddelde bereikbaarheid van 98 % per jaar. Uitzondering hierop zijn tijden, waarin de server op grond van technische of andere problemen waarop MAGIX geen invloed heeft (overmacht, schuld van derden etc.) via het internet niet bereikbaar is. MAGIX staat er in zoverre uitdrukkelijk niet voor in, dat de buiten de software liggende omstandigheden voor het gebruik van de software te allen tijde en duurzaam beschikbaar zijn. Het is MAGIX echter gelegen, in het kader van redelijke en normale omgang, de gebruiksduur van de software (lifecycle), d.w.z. in de minstens vier jaren na de licentie-aankoop door de klant, het nakomen van de verplichtingen zeker te stellen.

MAGIX kan de toegang tot de diensten tijdelijk beperken of staken, in zoverre dit om redenen van de openbare veiligheid, de veiligheid van het netwerk, de in stand houding van de netwerkintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten, de gegevensbescherming, de bestrijding van spam en computervirussen of de uitvoering van technisch, of voor de werking noodzakelijk werk vereist is. Voorgenoemde beperkingen vormen uitzonderingen op de berekening voor de aangegeven beschikbaarheid.

9. Licentiebepalingen van andere fabrikanten:

Wanneer het in licentie gegeven product extra software bevat of hierbij extra software wordt geleverd, zijn tevens de gebruiks- en licentievoorwaarden van de betreffende fabrikant voor de extra bijgeleverde software van toepassing. Deze bevindt zich in de programmadirectory van dit opslagmedium of van deze download en is hier via een snelkoppeling in het startmenu op te roepen.

10. Support:

Geregistreerde gebruikers ontvangen elektronische internet-ondersteuning. Deze gratis ondersteuning heeft betrekking op uitleg bij installatievragen of het verhelpen van installatieproblemen via internet of e-mail.

11. Effectiviteit van de contractvoorwaarden:

Wanneer een of meerdere bepalingen in deze overeenkomst niet effectief zijn of ineffectief worden, wordt daardoor de effectiviteit van het overige contract niet aangetast. In plaats van de ineffectieve bepaling treedt een vervangingsregeling in werking, die de oorspronkelijke doelstelling zo dicht mogelijk benadert. De plaats van handeling voor leveringen in Europa is Berlijn. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

Terug naar productoverzicht