ATTENTION! Javascript is currently disabled. You will need to enable Javascript in order to use the navigation.

Generelle forretningsbetingelser for MAGIX Software GmbH

Stand: januar 2013

§ 1 Betingelsernes gyldighed

1. Leveringer, ydelser og tilbud fra MAGIX Software GmbH, herefter kaldet "MAGIX", følger udelukkende på basis af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser i deres på bestillingstidspunktets gældende ordlyd samt på basis af de respektive gældende licensbetingelser (Slutbrugerlicensaftale) for MAGIX Software GmbH, for så vidt som der leveres software og/eller lyd/video-indhold ("A/V Content"). Senest med modtagelsen af leveringen eller en dellevering eller -ydelse gælder disse betingelser som accepteret.

2. Andre betingelser imellem aftalepartnerne anerkendes ikke, medmindre MAGIX udtrykkeligt har gjort dem gældende i skriftlig form.

§ 2 Tilbud og indgåelse af kontrakter

1. De på internettet opførte produkter og ydelser udgør ikke noget bindende tilbud, men skal forstås som en opfordring til kunden om at kontakte MAGIX for et bindende tilbud. Kundens bestilling er med modtagelse hos MAGIX et forbindtligt tilbud til afslutning af en købekontrakt. Du modtager en bekræftelse på at vi har fået din bestilling sammen med ordrebekræftelsen som automatiseret e-mail umiddelbart efter afsendelse af denne. Med denne ordrebekræftelse er købekontrakten gyldig.

2. Ved tilbud om download af en software eller A/V-indhold betragtes købekontrakten som værende indgået med påbegyndelsen af den elektroniske overførsel til kunden på basis af disse betingelser i henhold til de respektive MAGIX licensbetingelser for den downloadede software og/eller A/V-indhold.

3. Ansatte i firmaet MAGIX er ikke berettigede til at træffe mundtlige aftaler eller give mundtlige tilsagn, der går ud over indholdet i den skriftlige kontrakt.

§ 3 fortrydelseserklæring for forbruger ved fjernhandelskontrakter

A. For levering af varer

a)

Fortrydelsesret

Du kan tilbagekalde din kontraktaccept indenfor 14 dage ubegrundet og i tekstform (f.eks. brev, fax, e-mail) eller - hvis varen overgives til dig inden fristens udløb, ved returnering af varen. Fristen begynder efter modtagelse af denne erklæring i tekstform, dog ikke før varens indgang hos modtageren (ved tilbagevendende levering af lignende varer ikke før indgang af første dellevering) og heller ikke før opfyldelse af vores informationsforpligtelser i henhold til artikel 246 § 2 i forbindelse med § 1 afs. 1 og 2 EGBGB samt vores pligter i henhold til § 312g art. 1 afs. 1 BGB i forbindelse med artikel 246 § 3 EGBGB..

Til varsling af fortrydelse rækker rettidig afsendelse af fortrydelsen eller returnering af varen. fortrydelsen skal adresseres til: MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, DE - 32312 Lübbecke, Tyskland, via fax til +49 5741 310 768 eller via e-mail til shop@magix.net.

Fortrydelsesfølger

I tilfælde af en virksom fortrydelse skal modtagne ydelser fra begge parter returneres og eventuelle ibrugtagne anvendelser (f.eks. renter) erlægges. Hvis den modtagne ydelse og anvendelser (f.eks. brugerfordele) ikke kan eller delvist ikke kan returneres eller dette kun i forringet tilstand skal der ydes værdierstatning. Der skal ydes værdierstatning for varen og anvendelser, for så vidt som anvendelsen eller forringelse kan henføres til håndtering af varen, ud over test af egenskaber og funktion. Med "Test af egenskaber og funktioner" menes test og afprøvning af den respektive vare, som det må formodes at forekomme og være muligt og rimeligt i en butik. Varer, der kan sendes returneres for vores risiko. Du skal betale regelmæssige omkostninger ved returneringen hvis den leverede vare svarer til det bestilte og når prisen for returnering af varen ikke overstiger EURO 40,- eller hvis du, ved en højere pris for varen på fortrydelsestidspunktet, endnu ikke har erlagt nogen modydelse eller en kontraktligt aftalt delbetaling. I alle andre tilfælde er returneringen uden omkostninger for dig. Varer, der ikke kan sendes afhentes på din adresse. Forpligtelser til erstatning af betaling skal ske inden 30 dage. Fristen begynder, for dit vedkommende, med afsendelse af fortrydelseserklæringen eller varen, for os med sammes modtagelse.

Slut på fortrydelseserklæring

b)

Hvis du, i henhold til § 14 BGB, er en virksomhed og, ved af indgåelse af kontrakten, udøver en erhvervsmæssig handling, er der ingen fortrydelsesret.

Der er ikke fortrydelsesret på fjernafsætningskontrakter

  • som på grund af deres beskaffenhed ikke egner sig til returnering eller
  • levering af lyd- eller videooptagelser eller software, såfremt forseglingen på de leverede databærere er blevet brudt af brugeren.

B. For ydede serviceydelser

Fortrydelsesret

Du kan tilbagekalde din kontraktaccept indenfor 14 dage ubegrundet og i tekstform (f.eks. brev, fax, e-mail). Fristen begynder efter modtagelse af denne erklæring i tekstform, dog ikke før kontraktafslutning og heller ikke før opfyldelse af vores informationsforpligtelser i henhold til artikel 246 § 2 i forbindelse med § 1 afs. 1 og 2 EGBGB samt vores pligter i henhold til § 312g art. 1 afs. 1 BGB i forbindelse med artikel 246 § 3 EGBGB. Til varsling af fortrydelse rækker rettidig afsendelse af fortrydelsen. fortrydelsen skal adresseres til: MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, DE - 32312 Lübbecke, Tyskland, via fax til +49 5741 310 768 eller via e-mail til shop@magix.net.

Fortrydelsesfølger

I tilfælde af en virksom fortrydelse skal modtagne ydelser fra begge parter returneres og eventuelle ibrugtagne anvendelser (f.eks. renter) erlægges. Hvis den modtagne ydelse og anvendelser (f.eks. brugerfordele) ikke kan eller delvist ikke kan returneres eller dette kun i forringet tilstand skal der ydes værdierstatning. Det kan føre til, at du skal overholde de kontraktlige betalingsforpligtelser for tidsrummet indtil fortrydelsestidspunktet. Forpligtelser til erstatning af betaling skal ske inden 30 dage. Fristen begynder, for dit vedkommende, med afsendelse af fortrydelseserklæringen, for os med sammes modtagelse.

Særlige henvisninger

Din fortrydelsesret udløber før tiden, hvis kontrakten, er blevet opfyldt fuldstændigt fra begge sider efter dit ønske, før du har gjort brug af din fortrydelsesret.

Slut på fortrydelseserklæring

§ 4 Omkostningsbelastningsaftale ved returnering

Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret (se fortrydelsesretserklæring) skal du betale de generelle omkostninger ved returneringen, hvis den leverede vare svarer til det bestilte, og når prisen for returnering af varen ikke overstiger EURO 40,- eller hvis du, ved en højere pris for varen på fortrydelsestidspunktet, endnu ikke har erlagt nogen modydelse eller en kontraktligt aftalt delbetaling. I alle andre tilfælde er returneringen uden omkostninger for dig.

§ 5 30 dages pengene-retur-garanti

Vi er overbeviste om kvaliteten på vores software. Benyt vores software 30 dage efter modtagelsen. Denne garanti gælder alene for forsendelsesvarer. Hvis du, mod forventning, ikke skulle være tilfreds med vores produkter, kan du får pengene retur imod at aflevere varen i fuldstændig og fejlfri tilstand indenfor 30 dage. Før en annullering bedes du henvende dig til vores fagkyndige MAGIX support. Vi hjælper dig gerne videre og vil bestræbe os på at hjælpe dig med at løse dit problem. Denne garanti påvirker ikke din juridiske fortrydelsesret hhv. indskrænker den ikke.

§ 6 Priser og betalingsbetingelser

De nævnte priser er slutpriser og indeholder den til enhver tid gældende, lovmæssige moms. Yderligere påløbende omkostninger, som emballering og forsendelse vil fremgå i løbet af bestillingsprocessen. Der gælder de, på bestillingstidspunktet gyldige, priser.

§ 7 Online-gavekort

1. MAGIX kan sende online-gavekort til sine kunder i forbindelse med særlige gavekorts-, rabat- eller salgskampagner, via e-mail. Disse kan alene indløses i MAGIX Online Shop på www.magix.com af den kunde, der har det kundenummer, der fremgår af gavekortet. Indløsning med MAGIX Online Services, som f.eks. MAGIX Online Album, MAGIX Website Maker etc. er ikke mulig. Gavekort, der opnås ved køb af et produkt, kan ikke indløses i samme købsproces. Det opnår først sin gyldighed efter afslutning af den aktuelle købsproces.

2. Ved indløsning af et online-gavekort i forbindelse med en bestilling, skal gavekortets aktiveringskode indtastes i det dertil indrettede felt og bekræftes ved at klikke på knappen "indløs". Det er ikke muligt at modregne et gavekort i et beløb, der allerede er faktureret. Du kan godt modtage flere gavekort og indløse dem. Der kan dog ikke indløses mere end et gavekort pr. bestilling, en opsummering af flere gavekort pr. bestilling er ikke mulig. Online-gavekort kan kun benyttes på den MAGIX landeside, der har udstedt gavekortet.

3. Når du får et online-gavekort i forbindelse med købet af et produkt, sker afsendelse af gavekortet samme dag til den e-mail-adresse, der er blevet angivet ved bestillingen. Såfremt der ikke er angivet noget andet, er gavekortets gyldighed 12 måneder fra udstedelsesdato. MAGIX indløser og modregner kun gavekortsbeløb så længe og som det er angivet på online-gavekortet. Efter udløb af online-gavekortets anvendelsesfrist, kan gavekortet ikke længere indløses. Ligeledes kan et online-gavekort ikke anvendes til køb af andre varer eller tjenester end dem, der er angivet på det. Online-gavekort kan tilknyttes alle MAGIX-produkter i vores sortiment. Undtaget er dog tilbud fra andre producenter (hard- og software) samt alle nedsatte varer og kodere, medmindre dette udtrykkeligt angives i reglerne for gavekortets anvendelse.

4. Gavekort kan ikke indløses mod kontanter. Det er ligeledes ikke tilladt at videresælge et online-gavekort. Hvis gavekortets værdi overstiger det samlede købsbeløb på en ordre, forfalder gavekortets resterende tilgodehavende, når ordren bekræftes.

§ 8 Forbehold for ejendomsret

Den leverende vare forbliver MAGIXs ejendom indtil fuldstændig betaling foreligger.

§ 9 Levering og forbehold for tilgængelighed

1. MAGIX hæfter ikke for tilvejebringelse. MAGIX er berettiget til at træde tilbage fra en kontrakt, såfremt MAGIX, trods tidligere indgåelse af lignende kontrakt ikke modtager genstanden for levering. Ansvarshæftelse for forsætlighed og uagtsomhed forbliver uberørt. MAGIX vil straks informere kunden om rettidig utilgængelighed for leveringsgenstanden og vil, i tilfælde af tilbagetrædelse, anvende retten til tilbagetrædelse. MAGIX vil, i tilfælde af tilbagetrædelse, omgående yde kunden en passende erstatning.

2. Delleveringer er tilladt, såfremt dette er rimeligt overfor kunden.

§ 10 Garanti

1. Hvis der ikke er indgået anden aftale, gælder de juridisk gældende reklamationsregler i forbindelse med mangler.

2. Kunden er forpligtet til at meddele MAGIX sådanne sags- og retsmangler indenfor to måneder efter at sådanne mangler er konstateret. Manglerne skal derved beskrives så detaljeret som muligt af kunden. Denne bestemmelse udgør ikke nogen udelukkelsesfrist for kunden i forhold til mangelrettigheder.

3. Reklamationer om åbenbare mangler kan kun behandles hvis de indsendes inden 14 dage efter modtagelse af varen.

§ 11 Ansvarsfraskrivelse

1. MAGIX hæfter kun for de, af MAGIX eller MAGIXs medarbejdere, forårsagede skader som følge af forsømmelighed - også udenfor kontrakten - hvis der er tale om en pligt, der er af særlig betydning for at kontraktens mål kan opnås (kardinalpligt) samt i tilfælde af kvæstelser eller risiko for sundhedsskader.

2. Ved overtrædelse af en kardinalpligt, begrænses hæftelsen for sådanne skader med hvilkes opståen, der typisk må regnes i den foreliggende aftale,under forudsætning af, at der ikke forligger uagtsomhed eller grov forsømmelse, personkvæstelse eller sundhedsrisiko.

3. Hæftelser i henhold til produktansvarsloven forbliver uberørte heraf.

4. MAGIX hæfter ikke for skader, som kunden er herre over hhv. skader, som kunden med passende forholdsregler havde kunnet forhindre. Ved tab af data hæfter MAGIX kun for omkostninger ved den, ved forhåndenværende sikkerhedskopier, krævede rekonstruktionsproces.

5. De her nævnte bestemmelser udgør ikke nogen form for ændringer i bevisbyrden til kundens ulempe.

§ 12 Ophavsret / brugerrettigheder

1. For så vidt som kunden modtager software, softwarebeskrivelser, musik eller film i lyd- eller computerformat eller andre ophavsretsligt beskyttede værker som en del af en levering og værket skal leveres til kontraktpartneren til brug, tilstedes kontraktpartneren alene en enkelt, ikke uindskrænket brugsret i henhold til de respektive MAGIX slutbrugerlicensbetingelser (MAGIX EULA, e-EULA, MIET-EULA) for det respektive værk. Slutbrugerlicensbetingelserne findes på MAGIX hjemmeside, www.magix.com, er vedlagt produktet og/eller er indeholdt på den respektive databærer.

2. Kunden forpligter sig til, ved brug af produkter at overholde de i slutbrugerlicensbetingelserne indeholdte brugsbegrænsninger. Ved overtrædelse af disse betingelser hæfter kunden fuldt for de deraf opståede skader. I slutbrugerlicensbetingelserne reguleres bl.a.: retten til mangfoldiggørelse, flerebrugeranvendelse programændringer, ophavs- og beskyttelsesrettigheder.

3. MAGIX indestår for at kontraktprodukterne fra MAGIX er fri for enhver tredjeparts beskyttelsesret indenfor kontraktområdet, der på nogen måde ville indskrænke eller udelukke kontraktpartnerens brug af produktet. Dette gælder dog ikke for så vidt som kunden anvender et produkt, der ikke er aktiveret af MAGIX eller et produkt, der er blevet ændret af andre end MAGIX eller hvis kunden benytter produktet under andre end de kontraktligt aftalte brugerbetingelser.

4. Ved overførsel af softwareprodukter fra andre producenter end MAGIX, skal kunden, i tillæg til vores generelle forretningsbetingelser, overholde den respektive producents licensbestemmelser med hensyn til omfanget af den ophavsretsligt tilladte anvendelse af softwaren samt eventuelle brugsbegrænsninger.

§ 13 Opgørelse

Kunden kan kun tage krav i betragtning, der er ubestridte og retsgyldigt fastslået.

§ 14 Bilag

MAGIX er berettiget til at vedlægge produkterne reklamer og andre tryksager som f.eks. sammenlignende tests, avisartikler, etc., uanset om de stammer fra MAGIX eller tredjepart.

§ 15 Lagring af kontraktteksten

Kontraktteksten lagres ikke hos os og kan efter afslutning af en bestilling ikke længere indlæses. Du kan dog udskrive dine bestillingsinformationer umiddelbart efter afsendelse af din bestilling.

§ 16 Slutbestemmelser

1. Gældende lov for forholdet imellem kunden og MAGIX, er Forbundsrepublikken Tysklands gældende love, under udelukkelse af FNs køberettigheder. Udelukkende retsinstans for alle stridigheder og tvister, der måtte opstå af denne kontrakt er, hvis kunden er forhandler, juridisk person i henhold til offentlig ret, offentlig-retslig særformue eller uden retshjemsted i landet, Berlin. MAGIX er desuden berettiget til, at indbringe sager vedr. kunden til dennes almindelige retskreds.

2. Ved salg eller anden overførsel af MAGIX software gælder desuden bestemmelserne i de respektive MAGIX slutbrugerlicensbetingelser (EULA), der er en del af disse betingelser. I tvivlstilfælde og/eller ved modstridende bestemmelser går bestemmelser og klausuler i disse generelle forretningsbetingelser forud for bestemmelserne i slutbrugerlicensbestemmelserne.

3. Versioner af disse Generelle forretningsbetingelser på andre sprog end tysk tjener alene oversættelsesformål. Ved fortolkningsproblemer eller sproglige afvigelser imellem den udenlandske og den tyske version, er den tyske version af disse generelle forretningsbetingelser gældende.