Dine sidst sete produkter

Endnu ikke set nogle produkter
Multimediesoftware direkte fra producenten
Ekseptionel kvalitet – made in Germany
30 dages penge-tilbage-garanti

Licensbetingelser
for MAGIX produkter (EULA)

Følgende licensvilkår / EULA stammen fra de aktuelle versioner er vores produkter. Mht. ældre versioner kan vilkårene under visse omstændigheder variere. Disses tilgængelighed er kun til orientering. Kun de licensvilkår / EULA, der er vedlagt det pågældende produkt, er gældende.

1. Kontraktens genstand:

MAGIX yder dig (kunden) ikke-eksklusiv licens til det vedlagte MAGIX-produkt. Du modtager hermed retten til at benytte den erhvervede software, musik og videofiler på en computer (med en CPU eller på en multiprocessor-computer) eller i et netværk på betingelse af, at adgang alene er mulig fra en netværkscomputer. Hvis flere computere har adgang til serveren, skal der købes en separat licens til hver enkelt af disse netværkscomputere (arbejdsstationer). Den intellektuelle ret og andre rettigheder til softwaren tilhører som hidtil MAGIX. Du accepterer licensgiverens intellektuelle ejendomsret til software, musik- og videofiler, sikkerhedskopier og dokumentation. Køberen af programmet bærer ansvaret for den at den aftale brug af licensprogrammet overholdes.

Med henblik på opgradering, gælder følgende: Opgraderinger er nedsatte efterfølger- eller kompletteringsversioner af et MAGIX-produkt (grundprodukt). Kun ejere af et grundprodukt er berettigede til de respektive opgraderinger. Bruger af opgraderinger afhænger af, at du er ejer og bruger af et grundprodukt. En isoleret videregivelse af en opgradering til tredjepart er derfor ikke lovlig.

2. Installation:

a) Sammen med softwaren modtager du et individuelt serienummer, som du skal indtaste under installationen. Ved downloadversioner skal du desuden bruge en online aktiveringskode, der er tilpasset din CPU hhv. din arbejdsplads. Hvis du ikke har mulighed for internetforbindelse, kan aktiveringen også ske via fax eller brev. Med serienummeret kan du aktivere din software op til tre gange, hvis det skulle blive nødvendigt som følge af udskiftning af hardware/CPU. Derefter vil MAGIX på anmodning kunne frigive yderligere aktiveringer til ny hardware/CPU. Det er dog en forudsætning at du har fjernet softwaren fra din gamle hardware/CPU.

b) Hvis en funktion kræver gratis eller betalingspligtig aktivering (f.eks. kodec-aktivering), kan en sådan aktivering foretages op til tre gange, hvis det skulle blive nødvendigt som følge af udskiftning af hardware/CPU. I givet fald vil MAGIX kunne stille yderligere aktiveringskoder til din rådighed. Du har dog ikke krav på yderligere, gratis aktiveringskoder. Aktivering kan ske via internet, fax eller brev.

3. Kopierings- og udlejningsforbud / anden erhvervsmæssig anvendelse:

Det licenserede program samt den skriftlige dokumentation må under ingen omstændigheder kopieres i hverken sin fulde eller delvise ordlyd. Eneste undtagelse er fremstilling af en sikkerhedskopi af software til eget brug.
Det licenserede program samt den skriftlige dokumentation må under ingen omstændigheder udlejes til erhvervsmæssige formål eller overleveres til tredjemand i anden form mod betaling. Dette gælder også for udlejning af softwaren i forud installeret form på en computer, der mod betaling stilles til tredjemands rådighed.
Erhvervsmæssig anvendelse af softwaren er tilladt, for så vidt som anvendelsen ikke er i strid med punkterne 1 til 6 i denne aftale. Også de arbejdsresultater, der er opnået ved hjælp af softwaren, kan vurderes erhvervsmæssigt, og især videregives til tredjepart.

4. Overlevering og sideaftaler:

Overlevering af rettigheder og pligter i denne licensaftale til tredjemand er - udover overlevering af det retmæssigt erhvervede MAGIX-produkt ved den berettigede selv, kun tilladt med udtrykkelig godkendelse fra MAGIX. Hvis det retmæssigt erhvervede MAGIX-Produkt på denne måde overleveres af den berettigede, er denne forpligtet til at tilintetgøre eventuelle sikkerhedskopier og slette installationen. Tænk, i forbindelse med videregivelse, på den grundlæggende begrænsning på tre aktiveringer i henhold til punkt 2.b. Skulle du få brug for yderligere aktiveringer, bedes du tage kontakt til MAGIX. Videregivelse af et MAGIX-produkt, der ikke leveres på en fysisk databærer (download-version) er ikke tilladt, isoleret videregivelse af serienummeret er udtrykkelig forbudt. Ingen mundtlige erklæringer, afgivet af MAGIX eller en MAGIX-medarbejder, kan ændre ved disse licensbetingelsers gyldighed eller rejse tvivl om dem.

5. Ændringsforbud:

I henhold til retningslinjerne i §§ 69d, UrhGd, er det ikke tilladt at foretage ændringer på softwaren eller lade sådanne foretage af tredjemand. Ligeledes er det ikke tilladt at opløse softwaren i sine bestanddele, forvandle den til objektkode, afkode, efterligne eller på anden måde benytte den, end angivet i nærværende aftale.

6. Anvendelse af musik-, video-, foto-filer:

De på MAGIX-produkter indeholdte musik- hhv. video-/foto-filer må som udgangspunkt også anvendes til kommercielle formål og også udgøre en bestanddel af de arbejdsresultater, der opnås ved hjælp af softwaren. Særskilt indtjening på de indeholdte musik- hhv. video-/foto-filer (f.eks. salg, udlejning eller licensering) er ikke tilladt.

7. Erstatningskrav:

MAGIX er ejer af beskyttelses- og ophavsret til den licenserede software, musik og videofiler. Disse kan til enhver tid påberåbes af MAGIX ved overtrædelse af kopirettighederne.

8. Garanti og hæftelse:

a) Du er bekendt med at der, i forhold til den tekniske udvikling, kan forekomme fejl i softwareprogrammer og den dertil hørende og at det ikke er muligt, at udvikle dataprogrammer på en måde, så de kan arbejde fejlfrit sammen under alle brugeres anvendelsesbetingelser og -krav hhv. uden problemer kan samarbejde med alle programmer og hardware fra tredjepart. Der gives, fra MAGIX side ingen garanti for bestemt egenskaber eller anvendelighed til den individuelt af kunden planlagte opgave.
b) Hvis kunden får stillet programmer og ydelser gratis til rådighed af MAGIX begrænses ansvar for materiel skade og retsmangler med hensyn til den gratis ydelse til tilfælde af bevidst fortielse af mangler fra MAGIX's side.
MAGIXs andre hæftelser begrænser med hensyn til gratis ydelser til tilfælde af forsætlighed og grov forsømmelse.
c) MAGIX hæfter ved betalt ydelser for værdiskader opstået af alle kontraktlige og ikke-kontraktlige krav inkl. gæld ved kontraktforhandlinger (uanset af hvilken retslig grund) kun i følgende omfang:
- Der består alene kontraktlig eller ikke-kontraktlig skadeserstatningspligt fra MAGIXs side, ligesom MAGIXs eventuelle medskyld kun anerkendes ved overtrædelse af kardinalpligter, d.v.s. sådanne pligter, som kunden i særlig udstrækning kan forventes opfyldt. Ansvarsfralæggelsen gælder ikke personskade, forsætlighed eller grov forsømmelse.
- MAGIXs ansvar dækker ikke kontraktligt atypiske og skader, som ikke har kunnet forudses. Ansvar for mistet indtægt og mangel følger heraf er udtrykkeligt udelukket, medmindre der kan påvises forsætlighed eller grov forsømmelse fra MAGIXs side. Du accepterer at du, til forebyggelse af skader og tab af egne data, regelmæssigt og samvittighedsfuldt skal fremstille sikkerhedskopier. MAGIX hæfter således kun for skader der er opstået af datatab, som også ville være opstået ved tilstedeværelse af passende sikkerhedskopier.
- Uagtet ovenstående regler, begrænses MAGIXs ansvar i alle tilfælde til fire gange licensgebyret hhv. købsprisen, pr. skadestilfælde. Denne undtagelse gælder ikke for skader, der er opstået ved forsætlig handling eller på grund af grov forsømmelighed fra MAGIXs side.
Reglerne i ProdHaftG forbliver uberørte heraf.

Åbenbare mangler skal, uden tøven, meddeles MAGIX senest 30 dage efter at de er blevet opdaget. Hvis kunden, indenfor denne frist, gør afvigelser i programmet i forhold til programbeskrivelsen gældende, har kunden ret til at sende den fejlbehæftede software tilbage til sin leverandør og forlange en passende udbedring. Manglen skal udbedres indenfor en rimelig tidsfrist, hvilket efter MAGIXs valg, også kan ske ved en tilsvarende ny levering af produktet hhv. en ny programversion med sammenligneligt leveringsomfang. Hvis en sådan udbedring (inkl. ny levering) ikke er mulig indenfor en rimelig frist, eller slår udbedringen fejl, har kunden ret til at ophæve kontrakten (annullering) under tilintetgørelse af alle eventuelt udfærdigede kopier eller tilsvarende prisreduktion.
d) MAGIX garanterer, med hensyn til funktioner, der sker via en online-server, for en oppetid for serveren på 98% i årsgennemsnit. Undtaget herfra er tidspunkter, hvor der ikke kan opnås forbindelse til serveren, på grund af tekniske eller andre problemer, der ligger udenfor MAGIX indflydelse (force majeure, tredjeparts skyld etc.) via internettet. MAGIX indestår ikke for at, de udenfor softwaren liggende betingelser for brug af softwaren står til rådighed til enhver tid og til stadighed. MAGIX vil dog bestræbe sig på, indenfor rimelighedens grænser og branchens gængse softwarebrugsvarighed (lifecycle), d.v.s. mindst fire år fra kundens erhvervelse af licensen, at sikre tilvejebringelse af forbindelsesydelsen.
MAGIX kan midlertidigt indskrænke adgangen til ydelser eller indstille disse helt hvis det sker af hensyn til den offentlige sikkerhed, netdriftens sikkerhed, opretholdelse af netintegriteten, tjenesternes indbyrdes samarbejde, databeskyttelse, til beskyttelse mod spam eller computervira eller til foretagelse af driftsbetingede eller teknisk nødvendige arbejder. Førnævnte begrænsninger er ikke medregnet i beregningen af den angivne rådighedstid.

9. Licensbestemmelser fra andre producenter:

Hvis det licenserede produkt indeholder en ekstra software eller er den vedlagt en sådan anden software, gælder desuden bruger- og licensbetingelserne fra producenten af den medleverede software. Såfremt licensproduktet indeholder yderligere software, kan du se de tilsvarende brugs- og licensbetingelser i filen “Drittlizenzen.txt“. Denne befinder sig i hovedmappen på denne databærer hhv. i den downloadede hovedmappe.

10. Support:

Registrerede brugere modtager elektronisk internetsupport under garantiperioden. Den gratis support omfatter afklaring af installationsspørgsmål eller udbedring af installationsproblemer via internet eller e-Mail.

11. Kontraktbetingelsernes virkningsperiode:

Skulle en eller flere betingelser i denne kontrakt være eller blive uvirksom, påvirkes kontraktens virkning iøvrigt ikke heraf. I stedet for den uvirksomme bestemmelse træder den erstatningsregel i kraft, der kommer det hensigtsmæssige formål nærmest. Opfyldelsesstedet for leveringer i Europa er Berlin. Gældende er lov og ret i forbundsrepublikken Tyskland.

Tilbage til produktoversigten