ATTENTION! Javascript is currently disabled. You will need to enable Javascript in order to use the navigation.

Licensbetingelser for MAGIX produkter (EULA)

Følgende licensvilkår / EULA stammen fra de aktuelle versioner er vores produkter. Mht. ældre versioner kan vilkårene under visse omstændigheder variere. Disses tilgængelighed er kun til orientering. Kun de licensvilkår / EULA, der er vedlagt det pågældende produkt, er gældende.

1. Kontraktens genstand:

MAGIX yder dig (kunden) under kontraktperioden en ikke-eksklusiv licens til det pågældende MAGIX-produkt. Du modtager hermed retten til at benytte den erhvervede software, musik og videofiler på en computer (med en CPU eller på en multiprocessor-computer) eller i et netværk på betingelse af, at adgang alene er mulig fra en netværkscomputer. Hvis flere computere har adgang til serveren, skal der købes en separat licens til hver enkelt af disse netværkscomputere (arbejdsstationer). Den intellektuelle ret og andre rettigheder til softwaren tilhører som hidtil MAGIX. Du accepterer licensgiverens intellektuelle ejendomsret til software, musik- og videofiler, sikkerhedskopier og dokumentation. Køberen af programmet bærer ansvaret for den at den aftale brug af licensprogrammet overholdes.

Med henblik på opgradering, gælder følgende: Opgraderinger er efterfølger- eller kompletteringsversioner af et MAGIX-produkt (grundprodukt). Kun ejere af et grundprodukt er berettigede til de respektive opgraderinger. Bruger af opgraderinger afhænger af, at du er ejer og bruger af et grundprodukt. En isoleret videregivelse af en opgradering til tredjepart er derfor ikke lovlig.

2. Installation:

a) Sammen med softwaren modtager du et individuelt serienummer, som du skal indtaste under installationen. Desuden har du brug for en online aktiveringskode, der er tilpasset din CPU hhv. din arbejdsplads. Med serienummeret kan du aktivere din software op til tre gange, hvis det skulle blive nødvendigt som følge af udskiftning af hardware/CPU. Derefter vil MAGIX på anmodning kunne frigive yderligere aktiveringer til ny hardware/CPU. Det er dog en forudsætning at du har fjernet softwaren fra din gamle hardware/CPU.

b) Hvis en funktion kræver gratis eller betalingspligtig aktivering (f.eks. kodec-aktivering), kan en sådan aktivering foretages op til tre gange, hvis det skulle blive nødvendigt som følge af udskiftning af hardware/CPU. I givet fald vil MAGIX kunne stille yderligere aktiveringskoder til din rådighed. Du har dog ikke krav på yderligere, gratis aktiveringskoder. Aktivering kan ske via internet, fax eller brev.

3. Licenskontrol:

Enkelte softwareprodukter kræver en validering af licenserne med regelmæssige mellemrum. .Derved garanteres, at det drejer sig om en original software og at softwaren anvendes i henhold til licensbetingelserne. Til dette er en forbindelse med internettet nødvendig. Hvis du i længere tid ikke er online, modtager du i softwaren en meddelelse om at oprette forbindelse med internettet.

4. Kopierings- og udlejningsforbud / anden erhvervsmæssig anvendelse:

Det licenserede program samt den skriftlige dokumentation må under ingen omstændigheder kopieres i hverken sin fulde eller delvise ordlyd. Den eneste undtagelse herfra angår en kopi af softwaren af sikkerhedsårsager.

Det licenserede program samt den skriftlige dokumentation hertil må under ingen omstændigheder udlejes til erhvervsmæssige formål eller i anden form overleveres til tredjemand mod betaling. Dette gælder ligeledes for udlejning af softwaren i forinstalleret form på en computer, der stilles tredjemand til rådighed til erhvervsmæssige formål mod betaling.

For så vidt angår erhvervsmæssig anvendelse af softwaren, er den tilladt, såfremt anvendelsen ikke er i strid med punkterne 1 til 7 i denne aftale. Også de arbejdsresultater, der er opnået ved hjælp af softwaren, kan vurderes erhvervsmæssigt, og især videregives til tredjepart.

5. Overlevering og sideaftaler:

Overlevering af rettigheder og pligter i denne licensaftale til tredjemand er - udover overlevering af det retmæssigt erhvervede MAGIX-produkt ved den berettigede selv, kun tilladt med udtrykkelig godkendelse fra MAGIX. Hvis det retmæssigt erhvervede MAGIX-Produkt på denne måde overleveres af den berettigede, er denne forpligtet til at tilintetgøre eventuelle sikkerhedskopier og slette installationen. Tænk, i forbindelse med videregivelse, på den grundlæggende begrænsning på tre aktiveringer i henhold til punkt 2.b. Skulle du få brug for yderligere aktiveringer, bedes du tage kontakt til MAGIX. Videregivelse af et MAGIX-produkt, der ikke leveres på en fysisk databærer (download-version) er ikke tilladt; isoleret videregivelse af serienummeret er udtrykkelig forbudt. Ingen mundtlige erklæringer, afgivet af MAGIX eller en MAGIX-medarbejder, kan ændre ved disse licensbetingelsers gyldighed eller rejse tvivl om dem.

6. Ændringsforbud:

I henhold til retningslinjerne i §§ 69d, UrhGd (tysk ophavsret), er det ikke tilladt at foretage ændringer på softwaren eller lade sådanne foretage af tredjemand. Ligeledes er det ikke tilladt at opløse softwaren i sine bestanddele, forvandle den til objektkode, afkode, efterligne eller på anden måde benytte den, end angivet i nærværende aftale.

7. Anvendelse af musik- video- fotofiler:

De arbejdsresultater, der opnås med musik-, video-/foto-filerne, som findes i MAGIX-produkterne, må som udgangspunkt også anvendes til kommercielt brug. Det gælder også for de musik-, video- og foto-filer, som anskaffes gennem eller via et MAGIX-produkt. Det er ikke tilladt at anvende musik-, video- eller foto-filerne til andet end til de arbejdsresultater, der kan opnås med dem." I særdeleshed må de fotos, der er indeholdt i skabelonerne ikke udtages af skabelonerne for separat anvendelse til kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

8. Erstatningskrav:

MAGIX er ejer af beskyttelses- og ophavsret til den licenserede software, musik og videofiler. Disse kan til enhver tid påberåbes af MAGIX ved overtrædelse af kopirettighederne.

9. Garanti og hæftelse:

a) Du er bekendt med, at der i forhold til den tekniske udvikling kan forekomme fejl i softwareprogrammer og den dertil hørende dokumentation, og at det ikke er muligt at udvikle dataprogrammer på en sådan måde, at de kan arbejde fejlfrit sammen under alle brugeres anvendelsesbetingelser og -krav hhv. uden problemer kan samarbejde med alle programmer og hardware fra tredjepart. MAGIX giver ingen garanti for bestemte egenskaber eller specifik anvendelighed i forbindelse med den individuelle kundes planlagte anvendelse af softwaren.

b) Hvis MAGIX stiller programmer og ydelser gratis til kundens rådighed, begrænses MAGIX's ansvar for faktiske og retlige mangler, for så vidt angår den gratis overladelse, til de tilfælde, hvor der foreligger bevidst fortielse af mangler. MAGIX's øvrige ansvar er begrænset til gratis overladelse i de tilfælde, der vedrører forsæt og grov uagtsomhed.

c) MAGIX hæfter ved betalte ydelser for økonomiske skader opstået af kontraktlige og ikke-kontraktlige krav - inklusive culpa ved kontraktforhandlinger (uanset retslig årsag) alene i følgende omfang:

- Der består alene kontraktlig eller ikke-kontraktlig skadeserstatningspligt fra MAGIX's side og dennes medhjælpere ved overtrædelse af kardinalpligter, d.v.s. sådanne pligter, som kunden i særlig udstrækning kan forventes opfyldt. Ansvarsfralæggelsen gælder ikke personskade, forsætlighed eller grov forsømmelse.

MAGIXs ansvar dækker ikke kontraktligt atypiske og skader, som ikke har kunnet forudses. Ansvar for mistet indtægt og mangel følger heraf er udtrykkeligt udelukket, medmindre der kan påvises forsætlighed eller grov forsømmelse fra MAGIXs side. Du accepterer, at du, til forebyggelse af skader og tab af egne data, regelmæssigt og samvittighedsfuldt skal fremstille sikkerhedskopier. MAGIX hæfter således alene for skader, der er opstået som følge af datatab, i den udstrækning at sådanne også ville være forekommet ved tilstedeværelse af passende sikkerhedskopier.

- Uagtet ovenstående regler, begrænses MAGIXs ansvar i alle tilfælde til fire gange licensgebyret hhv. købsprisen, pr. skadestilfælde. Denne undtagelse gælder ikke for skader, der er opstået ved forsætlig handling eller på grund af grov forsømmelighed fra MAGIXs side.

Reglerne i ProdHaftG forbliver uændrede.

Åbenbare mangler skal, uden tøven, meddeles MAGIX senest 30 dage efter at de er blevet opdaget. Hvis kunden, indenfor denne frist, gør afvigelser i programmet i forhold til programbeskrivelsen gældende, har kunden ret til at sende den fejlbehæftede software tilbage til sin leverandør og forlange en passende udbedring. Manglen skal udbedres indenfor en rimelig tidsfrist, hvilket efter MAGIX's valg, også kan ske ved en tilsvarende ny levering af produktet hhv. en ny programversion med sammenligneligt leveringsomfang. Hvis en sådan udbedring (inkl. ny levering) ikke er mulig indenfor en rimelig frist, eller slår udbedringen fejl, har kunden ret til at ophæve kontrakten (annullering) under tilintetgørelse af alle eventuelt udfærdigede kopier eller tilsvarende prisreduktion.

d)  MAGIX garanterer, med hensyn til funktioner, der foregår via en online-server, en adgangstid for serveren på gennemsnitligt 98% på årsbasis. Undtaget herfra er tidspunkter, hvor der ikke kan opnås forbindelse til serveren, på grund af tekniske eller andre problemer, der ligger udenfor MAGIX indflydelse (force majeure, tredjeparts skyld etc.) via internettet. MAGIX indestår ikke for at, de udenfor softwaren liggende betingelser for brug af softwaren står til rådighed til enhver tid og til stadighed. MAGIX vil dog bestræbe sig på, indenfor rimelighedens grænser og inden for den aftalte kontraktperiode eller (såfremt der ikke er aftalt nogen konkret kontraktperiode) og i den i handelen gængse software-brugsvarighed (life cycle), d.v.s i mindst fire år fra kundens erhvervelse af licensen, at sikre forbindelsen.

MAGIX kan midlertidigt indskrænke adgangen til ydelser eller indstille disse helt hvis det sker af hensyn til den offentlige sikkerhed, netdriftens sikkerhed, opretholdelse af netintegriteten, tjenesternes indbyrdes samarbejde, databeskyttelse, til beskyttelse mod spam eller computervira eller til foretagelse af driftsbetingede eller teknisk nødvendige arbejder. Førnævnte begrænsninger er ikke medregnet i beregningen af den angivne rådighedstid.

10. Licensbestemmelser fra andre producenter:

Hvis det licenserede produkt indeholder en ekstra software eller er den vedlagt en sådan anden software, gælder desuden bruger- og licensbetingelserne fra producenten af den medleverede software. Såfremt licensproduktet indeholder yderligere software, kan du se de tilsvarende brugs- og licensbetingelser i den tilsvarende fil.

11. Support:

Registrerede brugere modtager elektronisk internetsupport under garantiperioden. Den gratis support omfatter afklaring af installationsspørgsmål eller udbedring af installationsproblemer via internet eller e-Mail.

12. Kontraktbetingelsernes gyldighed:

Skulle en eller flere betingelser i denne kontrakt være eller blive uvirksom, berøres kontraktens gyldighed iøvrigt ikke heraf. I stedet for den ugyldige bestemmelse træder den erstatningsregel i kraft, der kommer det tilsigtede formål nærmest. Gældende er lov og ret i forbundsrepublikken Tyskland.