ATTENTION! Javascript is currently disabled. You will need to enable Javascript in order to use the navigation.

MAGIX:N lisenssin ehdot:

Seuraavat lisenssiehdot/EULA perustuvat tuotteidemme uusimpiin versioihin. Vanhempien versioiden kohdalla ehdot saattavat olla poikkeavia. Näiden tietojen katsottavuuden tarkoituksena on ainoastaan lisätä käyttäjäystävällisyyttä. Määräävinä ehtoina ovat pelkästään kunkin tuotteen mukana tulevat lisenssiehdot/EULA.

1. Sopimuksen kohde:

MAGIX antaa asiakkaalleen sopimuksen voimassaoloajaksi ei-yksinomaisen lisenssin kyseiselle MAGIX-tuotteelle. Saat oikeuden käyttää ostamiasi ohjelmistoa ja musiikki- ja videotiedostoja yhdellä tietokoneella (yhdellä CPU:lla tai yhdellä moniprosessoritietokoneella) tai yhdessä verkostossa sillä ehdolla, että pääsy on mahdollista vain yhdellä verkoston tietokoneelta. Jos eri tietokoneilla on pääsy palvelimelle, on jokaiselle verkoston tietokoneelle (työasemalle) hankittava erillinen lisenssi. Teollis- ja tekijänoikeudet ja muut ohjelmiston suojaoikeudet säilyvät edelleen MAGIXilla. Hyväksyt lisenssin antajan ohjelmiston, musiikki- ja videotiedostojen, varmuuskopioiden ja dokumentaation teollis- ja tekijänoikeudet. Lisenssiohjelmien sopimustenmukainen käyttö on ohjelmien käyttäjällä.

Päivityksen osalta pätee seuraava: päivitykset ovat MAGIX-tuotteen (perustuote) seuraavia tai täydennysversioita. Vain perustuotteen omistajalla on oikeus hankkia kyseiset päivitykset. Päivityksen käyttö on riippuvainen siitä, että sinä olet perustuotteen omistaja ja käyttäjä. Päivityksen eristetty luovutus kolmannelle osapuolelle ei sen vuoksi ole sallittua.

2. Asennus:

a) Yhdessä ohjelman kanssa saat yksilöllisen sarjanumeron, joka on syötettävä asennuksen yhteydessä. Lisäksi vaaditaan omalle CPU:lle tai työpisteelle määritetty online-aktivointi. Sarjanumerolla voit aktivoida ohjelman kolme kertaa, jos sitä vaaditaan laitteiston/CPU:n vaihdon vuoksi. Sen jälkeen MAGIX mahdollistaa pyynnöstä seuraavat aktivoinnit uudelle laitteistollesi/CPU:lle. Edellytyksenä on, että olet poistanut ohjelmiston vanhasta laitteistosta/CPU:sta. Aktivointi laitteistokopiosuojauksella (dongle) on tarpeen vain kerran.

b) Jos joku toiminnoista vaatii maksuttoman tai maksullisen aktivoinnin (esim. pakkauksenhallinnan aktivointi), tämä voidaan suorittaa korkeintaan kolme kertaa, jos sitä vaaditaan laitteiston/CPU:n vaihdon vuoksi. Tarvittaessa MAGIX antaa sinulle pyynnöstä seuraavat aktivointikoodit. Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutusta seuraaviin maksuttomiin aktivointikoodeihin. Aktivointi on mahdollista Internetin kautta, faksilla tai kirjeellä.

3. Lisenssin tarkistus:

Yksittäiset ohjelmistotuotteet vaativat säännöllisin väliajoin lisenssin tarkistuksen. Näin varmistetaan, että kyseessä on alkuperäinen ohjelmisto ja että ohjelmistoa käytetään lisenssiehtojen mukaisesti. Tätä varten tarvitaan internetyhteys. Jos et ole online-tilassa pidempään aikaan, saat ohjelmistossasi ilmoituksen, joka pyytää luomaan internetyhteyden.

4. Kopiointi- ja vuokrauskielto / muu teollinen käyttö:

Lisensoitua ohjelmaa ja kirjallista dokumentaatiota ei saa kopioida kokonaan eikä osittain. Poikkeuksena on turvallisuustarkoitukseen tarkoitetun ohjelmiston kopionti.

Lisensoitua ohjelmaa ei saa missään tapauksessa saa vuokrata myyntitarkoituksessa tai antaa sitä muussa muodossa kolmansien osapuolien käyttöön myyntitarkoituksessa maksua vastaan. Tämä koskee myös ohjelmiston vuokrausta esiasennetussa muodossa tietokoneella, joka annetaan myyntitarkoituksessa maksua vastaan kolmannen osapuolen käyttöön.

Ohjelmiston käyttö ammattitarkoituksiin on sallittua, mikäli se ei riko tämän sopimuksen kohtia 1 - 7 kohtaan. Myös ohjelmistolla saavutettuja työn tuloksia saa käyttää ammattitarkoituksissa hyväksi, erityisesti myydä eteenpäin.

5. Välitys ja rinnakkaissopimukset:

Tämän lisenssisopimuksen oikeuksien ja velvollisuuksien välitys kolmannelle osapuolelle mahdollista vain MACIXin suostumuksella paitsi oikeutetun henkilön asianmukaisesti hankitun MAGIX-tuotteen luovutuksen yhteydessä. Jos oikeutettu henkilö luovuttaa asianmukaisesti hankitun MAGIX-tuotteen tällä tavoin, hän on itse velvoitettu hävittämään mahdolliset varmuuskopiot ja asennukset. Huomioi myös luovutuksen yhteydessä lähtökohtainen kolmen aktivoinnin rajoitus kohdan 2.b mukaan. Lisäaktivointeja tarvittaessa ota yhteyttä MAGIXiin. MAGIX-tuotteen luovutus, jota ei toimiteta fyysisellä tietovälineellä (latausversio) ei ole sallittua; sarjanumeron eristetty luovutus on nimenomaisesti kielletty. Mikään MAGIXin tai MAGIX-työntekijän antama suullinen selvitys tästä ei voi muuttaa tai kyseenalaistaa lisenssiehtojen vaikutusta.

6. Muutoskielto:

Saksan tekijänoikeuslain §§ 69 d, e UrhG mukaan ohjelmistoon ei saa itse eikä kolmas osapuoli tehdä mitään muutoksia. Ohjelmistoa ei myöskään saa purkaa rakenneosiinsa, muuttaa objektikoodiksi, avata, jäljitellä tai käyttää muutoin kuin sopimuksessa tarkoitetulla tavalla.

7. Musiikki-, video-, kuvatiedostojen käyttö:

MAGIX-tuotteiden sisältämiä musiikki- tai video-/valokuvatiedostoja saa yleisesti käyttää MAGIX-tuotteiden avulla laadittujen omien työn tulosten puitteissa myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä koskee myös sellaisia musiikki-, video- tai valokuvatiedostoja, jotka hankitaan MAGIX-tuotteen avulla tai kautta. Musiikki-, video- tai valokuvatiedostojen käyttö sellaisinaan, eli niistä luoduista lopputuloksista riippumattomana, ei ole sallittua. Erityisesti mallipohjiin sisältyviä kuvia ei saa ottaa mallipohjista erilleen erikseen kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin käytettäväksi.

8. Vahingonkorvausvaatimus:

Suoja- ja tekijänoikeudet lisensoituun ohjelmistoon ja musiikki- ja videotiedostoihin kuuluvat MAGIXille. MAGIX voi hyväksikäyttää niitä jokaisen aiheuttamasi suojaoikeuksien loukkauksen kohdalla.

9. Takuu ja vastuu:

a) Tiedät, että tekniikan nykyisessä tilassa ei virheitä voida poissulkea kokonaan ohjelmiston ohjelmista ja niihin liittyvästä dokumentaatiosta eikä ole mahdollista kehittää tietojenkäsittelyohjelmaa niin, että se on täysin virheetön kaikissa käyttöolosuhteissa ja asiakkaan vaatimuksissa tai kolmannen osapuolen ohjelmien ja laitteistojen yhteistyössä. MAGIX ei anna vakuutuksia tietyistä ominaisuuksista ja käyttösopivuudesta asiakkaan yksilöllisesti suunnittelemaan sovellukseen.

b) Jos MAGIX antaa asiakkaalle ohjelmia ja palveluja maksutta, takuu on rajoitettu asia- ja oikeuspuutteissa maksuttoman luovutuksen kannalta vain MAGIXin tahalliseen puutteiden vaikenemiseen.

Muu MAGIXin vastuu rajoittuu maksuttoman luovutuksen kannalta tahalliseen ja törkeään huolimattomuuteen.

c) MAGIX vastaa maksuttomissa palveluissa rahallisista menetyksistä kaikista sopimuksellisista ja sopimuksen ulkoisista vaatimuksista loukkauksen kanssa sopimusneuvotteluissa (oikeudellisista perusteista välittämättä) vain seuraavissa puitteissa:

- MAGIXin ja sen edustajan sopimuksellinen tai sopimuksen ulkopuolinen vahingonkorvausvelvollisuus on ainoastaan huomattavissa sopimusvelvoitteiden rikkomuksissa, ts. sellaisissa velvollisuuksissa, joiden täyttämiseen asiakas voi erityisesti luottaa. Vastuuvapaus ei koske henkilövahinkoja, tahallisuutta ja törkeää huolimattomuutta.

- MAGIXin vastuu ei ulotu sopimukselle poikkeuksellisiin ja odottamattomiin vaurioihin. Vastuu menetetystä voitosta ja puuteseuraumusvahingot poissuljetaan nimenomaisesti, paitsi jos MAGIXin voidaan todeta toimineen tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Käyttäjä tiedostaa sen, että omiin tietoihin kohdistuvien vaurioiden sekä omien tietojen menettämisen estämiseksi on otettava varmuuskopioita säännöllisesti ja tunnontarkasti. Siksi MAGIX vastaa ainoastaan tietohukan aiheuttamista vahingoista, jotka olisivat syntyneet myös vastaavien varmuuskopioiden ollessa olemassa.

- Edellä olevista määräyksistä huolimatta MAGIXin vastuu on rajoitettu joka tapauksessa nelinkertaiseen lisenssimaksuun tai myyntihintaan vahinkotapausta kohti. Tämä rajoitus ei koske vaurioita, jotka MAGIX on aiheuttanut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

ProdHaftG-tuotevastuumääräysten määräykset pysyvät koskemattomina.

Selkeät puutteet on ilmoitettava välittömästi tunnistuksen jälkeen, viimeistään kuitenkin 30 päivän jälkeen. Jos asiakas esittää puutteita ohjelmassa ohjelman kuvauksesta poiketen tämän määräajan sisällä, hänellä on oikeus palauttaa virheellinen ohjelmisto toimittajalleen ja vaatia vastavaa parannusta. Puute on korjattava hyväksyttävässä ajassa, mikä voi tapahtua MAGIXin valitsemana vastaavan tuotteen tai saman kattavuuden sisältävän ohjelmaversion uutena toimituksena. Jos vastaava parannus (sis. uuden toimituksen) ei ole mahdollista hyväksyttävässä ajassa tai jos parannus epäonnistuu, asiakkaalla on oikeus mitätöidä sopimus hävittäen samalla kaikki mahdollisesti luodut kopiot tai vastaavalla vähennyksellä.

d) MAGIX takaa online-palvelimen kautta tapahtuvien toimintojen suhteen palvelimen 98 % vuosikeskiarvoisen saatavuuden. Tähän eivät sisälly ajat, jolloin palvelin ei ole tavoitettavissa Internetin kautta sellaisten teknisten tai muiden ongelmien vuoksi, joihin MAGIX ei voi vaikuttaa (ylivoimainen este, kolmannen osapuolen vaikutus jne.). MAGIX ei siis nimenomaisesti vastaa siitä, että ohjelmiston käyttöön tarvittavat, ohjelmiston ulkopuoleiset olosuhteet ovat käytettävissä aina ja koko ajan. MAGIX pyrkii kuitenkin varmistamaan yhteyden saatavuuden kohtuullisen ja sovitun käyttöajan tai (jos konkreettista käyttöaikaa ei ole sovittu) ohjelmiston tavanomaisen käyttöajan (lifecycle) puitteissa, eli vähintään neljän vuoden ajan asiakkaan lisenssin hankkimisajankohdasta.

MAGIX voi rajoittaa tai lopettaa kokonaan palveluihin pääsyn väliaikaisesti, jos tämä tapahtuu ja vaaditaan yleisistä turvallisuussyistä, järjestelmän käytön turvallisuudesta, järjestelmän toimivuuden säilyttämisestä, palvelujen yhteentoimivuudesta, roskapostin tai tietokonevirusten ehkäisystä tai yrityskohtaisten tai teknisesti välttämättömien töiden suorituksesta. Edellä mainitut rajoitukset eivät sisällä mainittujen käytettävyyksien laskua.

10. Muiden valmistajien lisenssimääräykset:

Jos lisenssituote sisältää ylimääräisen ohjelmiston tai se on annettu ylimääräisen ohjelmiston oheen, on huomioitava myös lisäksi toimitetun ohjelmiston valmistajan käyttö- ja lisenssimääräykset. Jos lisenssituote sisältää ylimääräisen ohjelmiston, voit katsoa vastaavat käyttö- ja lisenssimääräykset vastaavasta tiedostosta.

11. Tuki:

Rekisteröidyt käyttäjät saavat sähköisen internet-tuen takuuajan puitteissa. Maksuton tuki sisältää asennuskysymyksien selvityksen tai asennusongelmien poiston internetin tai sähköpostin kautta.

12. Sopimusmääräysten voimassaolo:

Jos yksittäiset tai useammat sopimuksen määräykset ovat mitättömiä tai menettävät voimassaolonsa, näillä ei ole vaikutusta sopimuksen muihin osiin. Mitättömän määräyksen tilalle astuu korvaava määräys, joka vastaa aiottua tarkoitusta mahdollisimman tarkasti. Oikeuspaikka on Saksan liittotasavalta.