Viimeksi katsomasi tuotteet

Ei vielä katsottuja tuotteita
Multimediaohjelmisto suoraan valmistajalta
Erinomaista laatua - Made in Germany
30 päivän palautusoikeus

MAGIX:N lisenssin ehdot:

Seuraavat lisenssiehdot/EULA perustuvat tuotteidemme uusimpiin versioihin. Vanhempien versioiden kohdalla ehdot saattavat olla poikkeavia. Näiden tietojen katsottavuuden tarkoituksena on ainoastaan lisätä käyttäjäystävällisyyttä. Määräävinä ehtoina ovat pelkästään kunkin tuotteen mukana tulevat lisenssiehdot/EULA.

1. Sopimuksen tarkoitus:

MAGIX myöntää sinulle (asiakkaalle) ei-yksinomaisen oikeuden käyttää tähän pakettiin kuuluvaa MAGIX-tuotetta. Sinulle myönnetään oikeus käyttää ostettua ohjelmistoa sekä siihen liittyviä musiikki- ja videotiedostoja tietokoneella (yhdellä tai useammalla suorittimella varustetulla tietokoneella) tai verkossa sillä ehdolla, että käyttöoikeudet myönnetään vain yhdelle verkkoon liitetylle tietokoneelle. Jos useilla verkon tietokoneilla on palvelimen käyttöoikeudet, kullakin verkon tietokoneella (työasemalla) on oltava erillinen lisenssi. MAGIX säilyttää kaikki ohjelmistoa koskevat omistusoikeudet, tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet. Sinä (asiakas) hyväksyt lisenssin myöntäjän ohjelmistoa, musiikki- ja videotiedostoja, varmuuskopioita ja dokumentaatiota koskevat omistusoikeudet sekä muut aineettomat oikeudet. Ohjelmiston ostaja on yksin vastuussa lisensoitujen ohjelmistojen asianmukaisesta käytöstä sopimuksen mukaan.

Seuraava kohta koskee päivityksiä: päivitykset ovat MAGIX-tuotteen (perustuotteen) uudempia versioita tai sitä täydentäviä versioita, jotka ovat saatavilla edullisemmalla hinnalla. Ainoastaan perustuotteen omistajilla on oikeus vastaanottaa päivityksiä. Päivityksen käyttö riippuu siitä, oletko perustuotteen omistaja ja käyttäjä. Päivityksiä ei saa välittää edelleen erikseen kolmansille osapuolille.

2. Asennus:

a. Ohjelmiston mukana toimitetaan yksilöllinen sarjanumero, joka on annettava asennuksen aikana. Ladattavien versioiden kohdalla tarvitaan myös suorittimen eli tietokoneen mukaan räätälöity verkkoaktivointi. Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, aktivointi onnistuu myös faksilla tai postitse. Voit aktivoida ohjelmiston sarjanumerolla enintään kolme kertaa, jos tämä on välttämätöntä laitteiston tai tietokoneen vaihdon takia. Tämän jälkeen MAGIX luo uusia aktivointikoodeja uudelle suorittimelle/laitteistolle pyydettäessä. Molemmissa tapauksissa edellytetään, että ohjelmisto poistetaan vanhasta laitteistosta tai tietokoneelta.

b. Jos jokin ominaisuus edellyttää ilmaista tai maksuperusteista aktivointia (esim. koodekin aktivointi), tämä aktivointi voidaan suorittaa enintään kolme kertaa, jos se on tarpeen laitteiston tai tietokoneen vaihdon takia. MAGIX toimittaa sinulle tarvittaessa lisää aktivointikoodeja pyynnöstä. Sinulla ei ole oikeutta saada lisää ilmaisia aktivointikoodeja. Aktivointi onnistuu Internetin välityksellä, faksilla tai postitse.

3. Kopionnin ja vuokrauksen tai muun kaupallisen käytön kielto:

Lisensoidun ohjelmiston, ohjelmiston kirjallisen dokumentaation tai niiden osien kopioiminen on kiellettyä. Tämä kielto ei kata ohjelmiston kopioimista varmuuskopiointitarkoituksiin.
Lisensoitua ohjelmistoa tai sen kirjallista dokumentaatiota ei saa vuokrata tai lainata kaupallisesti kolmannelle osapuolelle missään muussa muodossa maksua vastaan. Tämä koskee myös ohjelmiston lainaamista esiasennetussa muodossa tietokoneella, jota tarjotaan kaupallisesti kolmansille osapuolille maksua vastaan.
Ohjelmiston kaupallinen käyttö on sallittua, kunhan se ei ole ristiriidassa tämän sopimuksen kohtien 1–6 kanssa. Ohjelmiston avulla luotuja tuotoksia voidaan käyttää kaupallisesti. Tämä koskee erityisesti kolmansia osapuolia.

4. Siirtäminen ja alisopimukset:

Tämän lisenssisopimuksen alaisten oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen kolmansille osapuolille on sallittua ainoastaan MAGIXIN luvalla. Tämä ei kuitenkaan koske laillisesti hankitun MAGIX-tuotteen henkilökohtaista siirtoa oikean omistajan toimesta. Jos laillisesti hankitun MAGIX-tuotteen omistajuus siirretään tällä tavalla, alkuperäisellä omistajalla on velvollisuus tuhota kaikki ohjelmiston varmuuskopiot ja asennus. Muista siirron yhteydessä kohdassa 2.b. mainittu kolmen aktivoinnin yleisrajoitus. Jos tarvitset lisää aktivointeja, ota yhteyttä MAGIXIIN. Sellaisen MAGIX-tuotteen siirtäminen, jota ei ole toimitettu fyysisellä tietovälineellä (ladattavan version), ei ole sallittua. Pelkän sarjanumeron siirtäminen erikseen on kielletty. Mikään MAGIXIN tai MAGIXIN työntekijän suullinen tai kirjallinen lausunto ei voi muuttaa tai kyseenalaistaa tämän lisenssisopimuksen pätevyyttä.

5. Lisäyskielto:

Et saa tehdä mitään muutoksia lisensoituun ohjelmistoon itse tai kolmansien osapuolten avulla. Et saa purkaa ohjelmistoa osiksi, muokata objektin koodia, tutkia ohjelmiston valmistustapaa, kopioida ohjelmistoa tai käyttää ohjelmistoa millään muulla kuin sopimuksessa määritellyllä tavalla.

6. Musiikki-, video- ja Valokuvatiedostojen käyttö:

MAGIX-tuotteisiin sisältyviä musiikki-, valokuva- ja videotiedostoja voidaan käyttää myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä tarkoittaa erityisesti ohjelmiston avulla luotujen tuotosten komponentteja. Ohjelmistoon sisältyvien musiikki-, video- tai valokuvatiedostojen käyttö erikseen (esim. myynti, vuokraus tai lisensointi) on laitonta.

7. Vahingonkorvaukset:

MAGIXILLA on oikeus suojata lisensoidun ohjelmiston sekä siihen liittyvien musiikki- ja videotiedostojen omistus- ja tekijänoikeudet. MAGIX voi haastaa oikeuteen kenet tahansa, joka on vastuussa tällaisten oikeuksien loukkaamisesta.

8. Takuu ja vastuu:

a) Olet tietoinen siitä, että uusi ohjelmisto ja siihen liittyvä dokumentaatio saattavat sisältää virheitä ja että on mahdotonta kehittää tietojenkäsittelyohjelmia niin, että niissä ei esiinny virheitä missään käyttöolosuhteissa, asiakaskohtaisissa toteutuksissa tai yhteiskäytössä kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja laitteiden kanssa. MAGIX ei myönnä mitään takuita asiakaskohtaisten toteutuksien ominaisuuksien ja käytettävyyden suhteen.
b) Jos ohjelmistot tarjotaan asiakkaalle ilmaiseksi, materiaalissa esiintyviä puutteita ja vikoja koskeva vastuu rajoittuu ilmaiseksi lisensoitujen tuotteiden osalta vikojen petolliseen salaamiseen MAGIXIN toimesta.
Muilta osin MAGIXIN vastuu rajoittuu ilmaisen lisenssoinnin osalta tahalliseen ja törkeään huolimattomuuteen.
c) Maksua vastaan tarjottujen palveluiden osalta MAGIX vastaa taloudellisista menetyksistä, jotka johtuvat sopimukseen perustuvista ja perustumattomista korvausvaatimuksista mukaan lukien velan syntymisen sopimukseen liittyvien oikeudenkäyntien aikana (millä tahansa laillisella perusteella) ainoastaan seuraavissa määrin:
- Sopimukseen perustuva ja perustumaton velvollisuus korvata vahingot MAGIXIN ja sen edustajien osalta rajoittuu ainoastaan sellaisiin olennaisten velvollisuuksien rikkomiseen, joiden kohdalla asiakkaalla on erityinen oikeus odottaa korvauksia. Korvausvastuun poissulkeminen ei koske henkilövahinkoja tai tahallista ja törkeää huolimattomuutta.
- MAGIXIN korvausvastuu ei kata sopimuksen kannalta epätyypillisiä vahinkoja ja muita vahinkoja, joita eivät ole ennakoitavissa. MAGIX ei vastaa mistään tallennettujen tietojen vioittumisesta/menettämisestä, tulonmenetyksistä tai suorista ja epäsuorista välillisistä vahingoista, ellei voida todistaa, että MAGIXIN toiminta oli tahallista tai törkeän huolimatonta. Käyttäjä ymmärtää, että hänen kannattaa luoda säännöllisesti varmuuskopioita välttyäkseen henkilökohtaisten tietojen vioittumiselta tai menettämiseltä. Näin ollen MAGIX vastaa tietojen menettämisestä aiheutuneista vahingoista ainoastaan siinä tapauksessa, että tiedoista on otettu varmuuskopioita.
- MAGIXIN vastuu rajoittuu joka tapauksessa asiakkaan maksamaa lisensointimaksua neljä kertaa suurempaan summaan. Tämä poissulkeminen ei koske MAGIXIN tahallisesti aiheuttamia tai MAGIXIN törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Tuotevastuulakia (ProdHaftG) sovelletaan normaalisti.

Puutteista on ilmoitettava heti havaittaessa ja viimeistään 30 päivän kuluessa. Jos asiakas havaitsee tämän kauden aikana poikkeamia ohjelmiston ja sen kuvauksen välillä, hänellä on oikeus lähettää puutteellinen ohjelmisto takaisin toimittajalle ja vaatia asianmukaisia korjaustoimia. Puute on korjattava kohtuullisen ajan kuluessa. Tähän voi vaikuttaa – MAGIXIN harkinnan mukaan – tuotteen korvaaminen asianmukaisella korvikkeella tai ohjelmistoversiolla, jonka suorituskyky vastaa alkuperäisen ohjelmiston suorituskykyä. Jos puutteiden korjaaminen (tai tuotteen korvaaminen) ei ole mahdollista kohtuullisessa ajassa tai jos korjaustoimenpiteet epäonnistuvat, asiakkaalla on tilanteen mukaan oikeus peruuttaa sopimus sillä ehdolla, että asiakas tuhoaa kaikki ohjelmistosta tehdyt kopiot, tai saada alennusta tuotteen hinnasta.
d) Sellaisten toimintojen osalta, joita käytetään verkkopalvelimen avulla, MAGIX takaa, että palvelin on käytettävissä keskimäärin 98 prosenttia vuodesta. Tämä ei kata aikoja, jolloin palvelin ei ole käytettävissä Internetin välityksellä teknisten tai muiden sellaisten ongelmien takia, joihin MAGIX ei voi vaikuttaa (ylivoimainen este, kolmannen osapuolen vika jne.). MAGIX ei takaa, että ohjelmiston ulkopuoliset olosuhteet ovat aina ja pysyvästi käytettävissä. MAGIX yrittää kuitenkin varmistaa, että yhteyspalvelu tarjotaan ohjelmiston käytön suhteen kohtuullisen ajan (käyttöiän ajan) tai vähintään neljä vuotta asiakkaan ostaman käyttöoikeuden jälkeen.
MAGIX voi tilapäisesti rajoittaa palveluiden käyttöä tai estää sen, jos syynä on yleinen turvallisuus, verkon turvallisuus, verkon eheyden ylläpitäminen ja palvelun yhteensopivuuden parantaminen, tietojen suojaaminen, roskapostin tai tietokonevirusten pysäyttäminen tai toiminnallisesti tai teknisesti välttämättömien palveluiden tarjoaminen. Edellä mainittuja rajoituksia ei huomioida kyseessä olevan palvelun käytettävyyttä koskevissa laskelmissa.

9. Muiden valmistajien lisenssiehdot:

Jos lisensoitu tuote sisältää muita ohjelmia tai jos siihen integroidaan muita ohjelmia, on noudatettava myös muiden ohjelmien valmistajien käyttö- ja käyttöoikeusehtoja. Jos lisensoitu tuote sisältää muita ohjelmia, voit tarkistaa ohjelman käyttöä ja käyttöoikeuksia koskevat ehdot license.txt-tiedostosta. Tämä tiedosto löytyy tämän levyn tai latauksen ohjelmistohakemistosta ja se on käytettävissä myös Käynnistä-valikosta löytyvän linkin kautta.

10. Tuki:

Rekisteröityneet käyttäjät saavat tukea sähköisesti Internetissä takuun voimassaolon ajan. Ilmainen tuki kattaa asennukseen tai asennusongelmiin liittyviin kysymyksiin vastaamisen Internetin tai sähköpostin välityksellä.

11. Sopimusehtojen pätevys:

Jos jokin tämän sopimuksen ehdoista on pätemätön tai todetaan pätemättömäksi, sopimus säilyy muilta osin voimassa täydessä laajuudessaan. Pätemätön ehto korvataan uudella ehdolla, joka on sisällöltään mahdollisimman lähellä pätemättömän ehdon tarkoitusta. Toimitussyistä sopimukseen liittyvät velvoitteet on täytettävä Euroopassa Berliinissä. Yleinen oikeuspaikka on Berliini. Sopimus on Saksan liittotasavallan lainsäädännön alainen.

Takaisin tuotekatsaukseen