ATTENTION! Javascript is currently disabled. You will need to enable Javascript in order to use the navigation.

Allmänna affärsvillkor för MAGIX Software GmbH

Status: januari 2013

§ 1 Tillämpningsområde

1. Leveranser, tjänster och erbjudanden från MAGIX Software GmbH, nedan kallat "MAGIX", följer uteslutande de allmänna affärsvillkoren som gäller vid tidpunkten för beställningen och därmed det tillämpliga licensavtalet (EULA) för MAGIX Software GmbH vad gäller programvara och/eller audio/video-innehåll ("A/V Content") som medföljer. Dessa villkor träder i kraft senast i samband med mottagandet av leveransen av varan eller leveransen av tjänsten.

2. Olika villkor för avtalspartner skall inte godkännas om inte MAGIX uttryckligen har gått med på detta skriftligen.

§ 2 Erbjudandet och de avtal som ingås

1. De produkter och tjänster som är tillgängliga på Internet utgör inte något bindande anbud, utan är en uppmaning till kunden att lämna ett bindande anbud till MAGIX. Kundens beställning är då den mottas av MAGIX är ett bindande erbjudande för att sluta ett köpeavtal. Bekräftelsen av att beställningen har mottagits sker tillsammans med mottagandet av beställningen omedelbart efter att ett automatiskt e-postmeddelande har skickats. Med detta e-postmeddelande bekräftar vi att köpeavtalet har genomförts.

2. Vid ett erbjudande om nedladdning av en programvara eller A/V-innehåll ingås ett köpeavtal vid starten av elektronisk överföring på grundval av dessa villkor förbehållet respektive tillståndsvillkor vid hämtning av MAGIX programvara och/eller A/V-innehåll.

3. De anställda i bolaget MAGIX har inte tillåtelse att ingå avtal verbalt eller att verbalt lova att frångå innehållet i det skriftliga avtalet.

§ 3 Ångerrätt vid distansavtal

A. För leverans av varor

a)

Ångerrätt

Du kan säga upp ditt avtal skriftligt inom 14 dagar utan att ange skäl (t.ex. via brev, fax, e-post) eller - om varorna inte lämnas ut innan tidsfristen har gått ut - även genom att skicka tillbaka varan. Fristen börjar efter mottagandet av denna anmälan skriftligen, men inte före mottagande av varorna av mottagaren (vid återkommande leverans av likartade varor inte innan mottagandet av den första delleveransen) och dessutom om vi inte uppfyller våra skyldigheter enligt Artikel 246 § 2 i samband med § 1 avsnitt 1 och 2 EGBGB liksom våra skyldigheter enligt § 312g avsnitt 1 sats 1 BGB i samband med Artikel 246 § 3 EGBGB.

För uppfyllandet av ångerrätten räcker det att upphävandet eller saken skickas i tid. Upphävandet ska skickas till: MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Tyskland, per fax till +49 5741 310 768 eller per e-post till shop@magix.net.

Följder av annulleringar

Vid ett effektivt upphävande kommer de ömsesidigt erhållna tjänsterna att returneras och eventuella nyttjanden som dragits (t.ex. ränta) lämnas tillbaka. Om du inte kan återsända varan eller tjänsten (t.ex. fördelar) i fullgott skick eller delvis eller bara i försämrat skick, måste du betala oss ersättning för förlorat värde. För försämring av produkten och härledda förmåner måste du betala ersättning endast om användningen eller försämringen kan spåras tillbaka till en användning med saken efter kontroll om egenskaper och funktion. Genom att "testa egenskaper och funktion" hänvisar vi till testning och utvärdering av respektive varor, enligt vad som är brukligt i vår butik. Paketerade saker som ska returneras på vår risk. Du måste bära de regelmässiga kostnaderna för returen om den levererade varan är beställd och om priset på återsändningen motsvarar ett belopp som inte överstiger 40 euro eller om du vid ett högre pris inte har avgett full betalning eller avtalad delbetalning vid tidpunkten för upphävandet. Annars är återsändningen kostnadsfri. Saker som inte kan sändas i paket hämtas av dig. Betalningen ska ske inom 30 dagar. Tidsfristen börjar för dig när du skickar ditt upphävande eller varorna, för oss med mottagandet.

Slutet av upphävandevillkor

b)

Om du är en entreprenör som avses i 14§ Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) och agerar efter avtalets ingående i egenskap av din kommersiella person eller som egenföretagare finns det ingen ångerrätt.

Ångerrätten gäller inte vid distansavtal

  • som på grund av sin beskaffenhet inte är lämpliga för returnering eller
  • för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller software, såvida de levererade databärarna har förseglats av konsumenten.

B. För tillhandahållande av tjänster

Ångerrätt

Du kan säga upp ditt avtal skriftligt inom 14 dagar utan att ange skäl (t.ex. via brev, fax, e-post). Fristen börjar efter mottagandet av denna anmälan skriftligen, men inte före avtal ingåtts och dessutom om vi inte uppfyller våra skyldigheter enligt Artikel 246 § 2 i förbindelse med § 1 avsnitt 1 och 2 EGBGB liksom våra skyldigheter enligt § 312g avsnitt 1 sats 1 BGB i förbindelse med Artikel 246 § 3 EGBGB. För uppfyllandet av ångerrätten räcker det att upphävandet eller saken skickas i tid. Upphävandet ska skickas till: MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Tyskland, per Fax till +49 5741 310 768 eller per e-post till shop@magix.net.

Följder av annulleringar

Vid ett effektivt upphävande kommer de ömsesidigt erhållna tjänsterna att returneras och eventuella nyttjanden som dragits (t.ex. ränta) lämnas tillbaka. Om du inte kan återsända varan eller tjänsten (t.ex. fördelar) i fullgott skick eller delvis eller bara i försämrat skick, måste du betala oss ersättning för förlorat värde. Detta kan leda till att avtalsenlig betalningsskyldighet för tiden fram till återkallandet måste uppfyllas. Betalningen ska ske inom 30 dagar. Tidsfristen börjar för dig när du skickar ditt upphävande, för oss med mottagandet.

Observera!

Din ångerrätt upphör i förtid om avtalet uppfylls fullt ut av båda parter på din begäran innan du har utnyttjat din ångerrätt.

Slutet av upphävandevillkor

§ 4 Avtal om kostnader vid återsändning

Om du använder den lagstadgade ångerrätten (se Ångerrätt) måste du bära de regelmässiga kostnaderna för returen, om den levererade varan motsvarar den beställda varan och om priset på återsändningen motsvarar ett belopp som inte överstiger 40 euro eller om du vid ett högre pris inte har avgett full betalning eller avtalad delbetalning vid tidpunkten för upphävandet. Annars är återsändningen kostnadsfri.

§ 5 30 dagar pengarna tillbaka-garanti

Vi är övertygade om att våra software håller hög kvalitet. Använd våra software i 30 dagar efter mottagandet. Garantin gäller endast för artiklar som fraktas. Om du mot förmodan inte skulle vara nöjd med våra produkter, kan du inom 30 dagar begära att få tillbaka dina pengar genom att lämna tillbaka den fullständiga och oanvända software. Före annulleringen, börja med att ta kontakt med vår kunniga personal på MACIX Support. Vi hjälper dig gärna vidare och kan säkert lösa ditt problem. Denna garanti varken påverkar eller begränsar ångerrrätten.

§ 6 Priser och betalningsvillkor

Angivna priser är slutgiltiga priser och inkluderar gällande moms. De extra kostnaderna för emballage och frakt ingår inom ramen för beställningen. Det avser de priser som gäller vid tidpunkten för beställningen.

§ 7 Online-kuponger

1. Online-kuponger kan skickas som en del av speciella kuponger, rabatter eller erbjudanden till kunder via e-post från MAGIX. Dessa kan endast lösas in i MAGIX Online Shop på www.magix.com och då kunden identifieras med kundnummer. En inlösen i MAGIX Online Services, till exempel MAGIX Online Album, MAGIX Website Maker, etc., är inte möjlig. Kuponger som förvärvas genom köp av en produkt kan inte användas omedelbart för samma köp. Först efter att köpprocessen är genomförd börjar kupongen att gälla.

2. För att lösa in kupongen som en del av en online-beställning anges aktiveringskoden på kupongen i rätt fält och du klickar på knappen "inlösning" för att bekräfta. Ett senare avdrag av redan fakturerade belopp är inte möjligt. Det går även att skaffa flera kuponger och lösa in dem. Inom en beställningsprocess kan endast en kupong användas, mer än en kupong per beställning är inte tillåtet. Online-kuponger kan endast användas för det MAGIX-landet som utfärdade kupongen online.

3. När du erhåller en kupong på nätet genom att köpa en produkt online skickas kupongen på uppdrag av beställningsprocessen till din angivna e-postadress. Om inget annat anges, är giltighetstiden för en kupong 12 månader från utfärdandet. MAGIX avräknar kupongens belopp endast så länge och i den utsträckning som anges på online-kupongen. Efter utgången av den period som anges på nätkupongen är inte längre inlösen möjlig. Även inlösen av andra varor och tjänster som anges på nätkupongen inte är längre möjligt. Online-kuponger kan användas för alla de produkter som erbjuds av MAGIX. Undantagna är erbjudanden från andra tillverkare (hård-eller mjukvara) samt rabatterade priser och kodare, om inte villkoren på kupongen anger detta explicit.

4. Kupongerna kan inte betalas ut kontant. En vidareförsäljning är inte heller tillåten. Om kupongens värde överstiger det totala beloppet för en beställning, förfaller återstoden av kupongens värde med beställningen.

§ 8 Äganderättsförbehåll

De levererade varorna ägs av MAGIX tills full betalning erhållits.

§ 9 Leverans- och tillgänglighetsförbehåll

1. MAGIX påtar sig inget ansvar för utbudet. MAGIX har rätt att häva avtalet om MAGIX trots föregående ingående av ett motsvarande köpeavtal inte får de levererade varorna. Ansvaret för oaktsamhet och uppsåt berörs inte. MAGIX kommer omedelbart underrätta kunden om den försenade tillgången på produkten och har, i händelse av ett frånträde, rätt att omedelbart återkalla beställningen. MAGIX återbetalar kunden om denne drabbas av frånträde vid avtal.

2. Delleveranser är tillåtna om de är rimliga för kunden.

§ 10 Garanti

1. Om inte annat avtalats, gäller lagstadgade garantibestämmelser för defekter.

2. Kunden är skyldig att rapportera fel och brister till MAGIX inom två månader från den dag då han/hon har funnit en sådan brist. Bristerna ska beskrivas av kunden med så mycket information som möjligt. Denna förordning ger ingen preskriptionstid för garantianspråk.

3. Klagomål när det gäller uppenbara brister kan dock endast beaktas om de skickas inom 14 dagar efter mottagandet av varorna.

§ 11 Ansvar

1. MAGIX är ansvariga om de eller dess agenter orsakat skador gällande enkel vårdslöshet - även utanför kontraktet - bara om en skyldighet kränks, syftet med avtalet är av särskild betydelse (avtalsenlig skyldighet) eller i fall av förlust av liv, kropp eller hälsa.

2. I strid med en avtalsenlig skyldighet, är ansvaret begränsat till de skador som förväntas uppstå inom ramen för detta avtal såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, eller om ett sådant obligatoriskt ansvar finns för skada på liv, lem eller hälsa.

3. Ansvar enligt produktansvarslagen påverkas inte.

4. MAGIX är inte ansvariga för skador som orsakats av kunden eller skada som kunden skulle ha förhindrat genom rimliga åtgärder. Vid dataförlust ansvar MAGIX endast för den mängd som krävs för rekonstruktionskostnader vid säkerhetskopiering.

5. En förändring av bevisbördan till nackdel för kunden är inte bindande med ovanstående regler.

§ 12 Upphovsrätt/nyttjanderätt

1. När det gäller programvara, beskrivningar av programvara, musik eller film i ljud- eller datorformat eller andra upphovsrättsskyddade verk, har den avtalsslutande parten en enkel, icke-exklusiv rätt att använda detta baserat på respektive MAGIX End User License Agreement (MAGIX EULA, EULA-E, MIET EULA) för respektive arbete. EULA finns på MAGIX webbplats www.magix.com, medföljer alltid produkten och/eller finns som information på disken.

2. Kunden förbinder sig vid användandet av produkten att följa de särskilda användarbegränsningar som finns enligt EULA. Om du bryter mot detta avtal, är du som kund fullt ansvarig för eventuella skador. I EULA bestäms bland annat: rätten att reproducera, flera användningsområden, förändringar i program, upphovsrätter och varumärken.

3. MAGIX ansvarar för att avtalet om produkter från MAGIX är fritt från tredje parts immateriella rättigheter, som utesluter användningen av uppdragstagaren eller begränsar denne. Detta gäller inte om kunden använder en icke-delad MAGIX-produkt eller om produkten används efter att den har ändrats av någon annan än MAGIX, eller under andra omständigheter än de i avtalsvillkoren.

4. Vid överlåtelse av programvaruprodukter från andra tillverkare än MAGIX gäller utöver dessa allmänna affärsvillkor även licensvillkoren för respektive företag vid omfattningen av tillåten användning av upphovsrättsskyddat programvara och dess begränsningar.

§ 13 Kompensation

Kunden ska endast ersätta fordringar som är obestridda eller har laga kraft.

§ 14 Bilagor

MAGIX har rätt att skicka reklam och annat tryckt material såsom jämförande tester och tidningsrapporter om produkter, oavsett om de kommer från MAGIX eller tredje part.

§ 15 Spara avtalstexten

Vi sparar inte avtalstexten och har inte längre tillgång till den efter att beställningen genomförts. Du kan själv skriva ut beställningsuppgifterna direkt efter att de skickats.

§ 16 Avslutande bestämmelser

1. För det rättsliga förhållandet mellan kunden och MAGIX gäller lagen i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag av CISG. Den exklusiva platsen för alla tvister om detta avtal, är, om kunden är köpman, juridisk person i offentlig rätt, offentlig - branschfond eller i inlandet utan behörighet, Berlin. MAGIX har också rätt att stämma kunden vid dennes allmänna domstol.

2. Vid försäljning eller annan överlåtelse av MAGIX programvara gäller dessutom bestämmelserna i varje slutanvändaravtal för MAGIX (EULA) som ingår i dessa bestämmelser. Vid tveksamheter, och/eller motstridiga regler går klausulerna i dessa allmänna affärsvillkor före bestämmelserna i EULA.

3. Versioner av dessa allmänna affärsvillkor på andra språk än tyska fungerar endast vägledande. Denna svenska version har alltså ingen rättslig betydelse på något sätt. Originalversionen på tyska är den enda giltiga. Om det finns problem med tolkning och vid skillnader mellan den utländska (svenska) och den tyska versionen har den tyska versionen av dessa allmänna affärsvillkor företräde.