Vi bruger cookies for at sikre dig en uindskrænket service. Når du bruger siden, accepterer du, at der bruges cookies. Jeg accepterer

Licensaftale
for MAGIX-produkter (EULA)

1. Definitioner:

Indenfor denne licensaftale gælder følgende definitioner:

1.1 "MAGIX-Produkt" betegner det produkt, der er licenseret under denne aftale, bestående af software og evt. andet indhold.

1.2 "Software" betegner det computerprogram i objektkodeformat, som tilhører et MAGIX-produkt og som er licenseret under denne aftale, foruden alle updates og upgrades med undtagelse af det medleverede indhold.

1.3 Som "Indhold" betegnes det indhold under denne aftale, som desuden hører til softwaren i et MAGIX-produkt, som f.eks. musik-, video- og foto-filer, andre sounds og skabeloner, som indeholder pågældende filer.

1.4 "Computer" betegner enhver fysisk eller virtuel enhed, som kan forarbejde data vha. progammer (f.eks. PC, bærebar computer, workstation, instansen i en virtuel maskine osv.), i forbindelse med en CPU eller en multikerneprocessor. For netværk gælder: Hvis forskellige netværkscomputere får adgang til en server, hvor MAGIX-produktet er installeret, så gælder hver enkelt netværkscomputer (workstations) som computer nævnt i denne licensaftale, dvs. en særlig licens er evt. påkrævet for hver enkelt netværkscomputer.

1.5 "Upgrades" nævnt i denne aftale er supplerende versioner til et MAGIX-produkt.

1.6 "Licensplads" er den licens, en kunde får tildelt til en computer, som aktiverer et MAGIX-produkt.

1.7 "Erhvervsmæssig karakter" i denne aftale er enhver industriel anvendelse og enhver anvendelse af software eller indhold, som tilstræber økonomiske fordele (f.eks. ved salg eller licensering, reklame ved offentliggørelse på internettet mm.).

2. Kontraktens genstand:

2.1 MAGIX giver dig ("Kunde") under betingelserne i denne aftale og under kontraktens løbetid en ikke-eksklusiv og ikke-underlicenserbar ret til at bruge det pågældende MAGIX-produkt på det antal computere, som er registreret under serienummeret. Den intellektuelle ejendomsret samt andre rettigheder til softwaren tilhører som hidtil MAGIX. Du anerkender MAGIX's intellektuelle ret til software og indhold, sikkerhedskopier og dokumentation. Ansvaret for den kontraktmæssige brug af MAGIX-produktet har den, der køber softwaren.

2.2 Med hensyn til upgrades gælder følgende: Kun ejere af et grundprodukt er berettigede til de respektive opgraderinger. Brugen af opgraderinger afhænger af, at du er ejer og bruger af et grundprodukt. En isoleret videregivelse af en opgradering til tredjepart er derfor ikke lovlig.

2.3 For opdateringer og funktioner, der leveres indenfor vores MAGIX-aktualitetsgaranti, gælder følgende betingelser: Licensen til den indenfor 12 måneder efter første registrering af dit MAGIX-produkter leverede opdateringer og funktioner, skal begrænses til den/de installation/-er, der forefandtes ved udløbet af 12-månedersperioden. Hvis aktualitetsgarantien forlænges ud over de 12 måneder, bortfalder denne begrænsning.

3. Installation og registrering:

3.1 Sammen med MAGIX-produktet modtager du et individuelt serienummer, som du skal indtaste under installationen. Desuden er en engangs-registrering samt en online-aktivering påkrævet. Med serienummeret kan du aktivere MAGIX-produktet til det antal computere, som er registreret i serienummeret; hver enkelt computer får tildelt en licensplads. Hvis det antal licenspladser overskrides, som er registreret under serienummeret, skal en licensplads først deaktiveres, før en ny kan aktiveres.

3.2 Hvis en funktion kræver gratis eller betalingspligtig aktivering (f.eks. kodec-aktivering), kan en sådan aktivering foretages via internettet, hvis det skulle blive nødvendigt som følge af udskiftning af hardware/CPU.

4. Licenskontrol:

Enkelte MAGIX-produkter kræver en validering af licenserne med regelmæssige mellemrum. Derved garanteres, at det drejer sig om en original software og at softwaren anvendes i henhold til licensbetingelserne. Dette kræver en internet-forbindelse.

5. Industriel anvendelse af software og indhold:

5.1 Software
Softwaren må godt anvendes kommercielt under hensyntagen til restriktionerne i ciffer 6.

5.2 Indhold
a) Indholdet må godt anvendes til kommercielle formål under hensyntagen til restriktionerne i ciffer 6, såfremt der dermed produceres egne arbejdsresultater. Det gælder også for de musik-, video- og foto-filer samt tilsvarende skabeloner, som anskaffes gennem eller via et MAGIX-produkt.

b) En genanvendelse af selve indholdet, dvs. uafhængig af de arbejdsresultater, der er opnået med softwaren, er ikke på nogle måder tilladt. I særdeleshed må de fotos, der er indeholdt i skabelonerne ikke udtages af skabelonerne for separat anvendelse. Dette gælder både for kommercielle og ikke-kommercielle formål.

6. Forbud mod kopiering og udlejning; ændringsforbud:

6.1 MAGIX-produktet samt den skriftlige dokumentation må under ingen omstændigheder kopieres i hverken sin fulde eller delvise ordlyd. Den eneste undtagelse herfra angår en kopi af sikkerhedsårsager.

6.2 MAGIX-produktet samt den skriftlige dokumentation hertil må under ingen omstændigheder udlejes til erhvervsmæssige formål eller i anden form overleveres til tredjemand mod betaling. Dette gælder ligeledes for udlejning i forinstalleret form på en computer, der stilles tredjemand til rådighed til erhvervsmæssige formål mod betaling.

6.3 I henhold til retningslinjerne i §§ 69d, UrhGd (tysk ophavsret), er det ikke tilladt at foretage ændringer på softwaren eller lade sådanne foretage af tredjemand. Ligeledes er det ikke tilladt at opløse softwaren i sine bestanddele, forvandle den til objektkode, afkode, efterligne eller på anden måde benytte den, end angivet i nærværende aftale.

7. Overlevering og sideaftaler:

Overlevering af rettigheder og pligter i denne licensaftale til tredjemand er - udover overlevering af det retmæssigt erhvervede MAGIX-produkt ved den berettigede selv, kun tilladt med udtrykkelig godkendelse fra MAGIX. Overlevering af et lovligt erhvervet MAGIX-produkt på denne måde, forudsætter at den lovlige sikkerhedskopi tilintetgøres og samtlige installationer slettes og at tredjepart tilslutter sig nærværende licensbetingelser.

8. Garanti og hæftelse:

8.1 Du er bekendt med, at der i forhold til den tekniske udvikling kan forekomme fejl i softwareprogrammer og den dertil hørende dokumentation, og at det ikke er muligt at udvikle dataprogrammer på en sådan måde, at de kan arbejde fejlfrit sammen under alle brugeres anvendelsesbetingelser og -krav hhv. uden problemer kan samarbejde med alle programmer og hardware fra tredjepart. MAGIX giver ingen garanti for bestemte egenskaber eller specifik anvendelighed i forbindelse med den individuelle kundes planlagte anvendelse af softwaren.

8.2 I tilfælde af produkter og ydelser mod vederlag hæfter MAGIX kun for de, af MAGIX eller MAGIXs medarbejdere, forårsagede skader som følge af forsømmelighed - også udenfor kontrakten - hvis der er tale om en pligt, der er af særlig betydning for at kontraktens mål kan opnås (kardinalpligt) samt i tilfælde af kvæstelser eller risiko for sundhedsskader.

8.3 Ved overtrædelse af en kardinalpligt, begrænses hæftelsen for sådanne skader med hvilkes opståen, der typisk må regnes i den foreliggende aftale, under forudsætning af, at der ikke forligger uagtsomhed eller grov forsømmelse, personkvæstelse eller sundhedsrisiko.

8.4 MAGIX hæfter ikke for skader, som kunden er herre over hhv. skader, som kunden med passende forholdsregler kunne have forhindret. Ved tab af data hæfter MAGIX kun for de omkostninger, der opstår i forbindelse med en rekonstruktionsproces af forhåndenværende sikkerhedskopier.

8.5 Uagtet ovenstående regler, begrænses MAGIXs ansvar i alle tilfælde til fire gange licensgebyret hhv. købsprisen, pr. skadestilfælde. Denne undtagelse gælder ikke for skader, der er opstået ved forsætlig handling eller på grund af grov forsømmelighed fra MAGIXs side.

8.6 Hvis der stilles gratis programmer og ydelser til kundens rådighed, begrænses MAGIX's ansvar for faktiske og retlige mangler, for så vidt angår den gratis overladelse, til de tilfælde, hvor der foreligger bevidst fortielse af mangler. MAGIX's øvrige ansvar er begrænset til gratis overladelse i de tilfælde, der vedrører forsæt og grov uagtsomhed.

8.7 Hæftelser i henhold til produktansvarsloven forbliver uberørte heraf.

8.8 De her nævnte bestemmelser udgør ikke nogen form for ændringer i bevisbyrden til kundens ulempe.

8.9 Såfremt MAGIX-produkterne indeholder funktioner, som kører over en online-server, forbeholder MAGIX sig ret til at fjerne dette tilbud til enhver tid. En rådighed garanteres ikke.

9. Licensbestemmelser fra andre producenter:

Skulle MAGIX-produktet indeholde yderligere software fra en anden producent, eller skulle en yderligere software være vedlagt dette produkt, eller indeholder MAGIX-produktet links til tredjeparter, skal licensbetingelserne fra producenten af det ekstra medleverede software samt licensbetingelserne og de øvrige brugsbetingelser fra tredjeparterne overholdes. Såfremt MAGIX-produktet indeholder yderligere software, kan du se de gældende licensbetingelser i den tilsvarende fil.

10. Support:

MAGIX tilbyder registrerede brugere elektronisk internet-support under garantiperioden. Det omfatter afklaring af installationsspørgsmål eller udbedring af installationsproblemer via internet eller email. MAGIX bestemmer udelukkende omfanget af teknisk support og er uafhængigt af garantien.

11. Andet:

11.1 Den foreliggende aftale indeholder partiernes komplette aftale mht. kontraktens genstand. Der er ingen accessoriske begrænsninger. Ingen mundtlige erklæringer, afgivet af MAGIX eller en MAGIX-medarbejder, kan ændre ved disse licensbetingelsers gyldighed eller rejse tvivl om dem.

11.2 Skulle en eller flere betingelser i denne aftale være eller blive uvirksom, berøres aftalens gyldighed iøvrigt ikke heraf. I stedet for den ugyldige bestemmelse træder den erstatningsregel i kraft, der kommer det tilsigtede formål nærmest. Gældende er lov og ret i forbundsrepublikken Tyskland.