I. Generelle forretningsbetingelser
fra MAGIX Software GmbH (generelle forretningsbetingelser)

§ 1 Betingelsernes gyldighed

1. Leveringer, ydelser og tilbud fra MAGIX AG, herefter kaldet "MAGIX", følger udelukkende på basis af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser i deres på bestillingstidspunktets gældende ordlyd samt på basis af de respektive gældende licensbetingelser (Slutbrugerlicensaftale) for MAGIX AG, for så vidt som der leveres software og/eller lyd/video-indhold ("A/V Content"). Senest med modtagelsen af leveringen eller en dellevering eller -ydelse gælder disse betingelser som accepteret.

2. Andre betingelser imellem aftalepartnerne anerkendes ikke, medmindre MAGIX udtrykkeligt har gjort dem gældende i skriftlig form.

§ 2 Tilbud og indgåelse af kontrakter

1. De på internettet opførte produkter og ydelser udgør ikke noget bindende tilbud, men skal forstås som en opfordring til kunden om at kontakte MAGIX for et bindende tilbud. Kundens ordre er, ved registreret indgang hos MAGIX at betragte som et bindende tilbud til afslutning af en købekontrakt. Bekræftelsen af modtagelsen af din bestilling sker sammen med bekræftelsen af bestillingen umiddelbart efter afsendelse af en automatiseret mail. Med denne ordrebekræftelse er købekontrakten gyldig.

2. Ved tilbud om download af en software eller A/V-indhold betragtes købekontrakten som værende indgået med påbegyndelsen af den elektroniske overførsel til kunden på basis af disse betingelser i henhold til de respektive MAGIX licensbetingelser for den downloadede software og/eller A/V-indhold.

3. Ansatte i firmaet MAGIX er ikke berettigede til at træffe mundtlige aftaler eller give mundtlige tilsagn, der går ud over indholdet i den skriftlige kontrakt.

§ 3 fortrydelseserklæring for forbruger ved fjernhandelskontrakter

Kun for forbrugerne med sædvanlig bopæl i en stat, der tilhører EU eller EØS, gælder denne § 3

Fortrydelseserklæring

A. Til forsendelse af varer

Fortrydelsesret

Du har ret til inden for 14 dage uden angivelse af grunde at træde tilbage fra kontrakten.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra og med den dag, fra hvilken du eller en af dig udnævnt person, som ikke er transportør, har modtaget varerne.

For at gøre din fortrydelsesret gældende, skal du informere os (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, D-32312 Lübbecke, Tyskland, Fax: +49 (0)5741 345510, Telefon: +49 (0)5741 345531, e-mail: shop@magix.net) i en entydig erklæring (f.eks. tilsendt med post, telefax eller e-mail) om din beslutning om, at du ønsker at træde tilbage fra kontrakten. Du kan anvende det vedlagte fortrydelsesformular, som dog ikke er foreskrevet. Fristen for fortrydelse er overholdt, hvis din meddelelse om, at du ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende, afsendes før udløbet af fortrydelsesfristen.

Følgerne af fortrydelsen

Når du er trådt tilbage fra kontrakten, tilbagebetaler vi alle betalinger, som vi har modtaget af dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der er opstået som følge af, at du har valgt en anden levering end den af os billigste standardlevering) omgående og senest i løbet af 14 dage, gældende fra den dag meddelelsen om din annullering af kontrakten er indgået hos os. Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre der er blevet aftalt andet; der bliver under ingen omstændigheder beregnet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne eller indtil vi har modtaget dokumentation for, at du har sendt varerne tilbage, afhængig af hvilket tidspunkt er det tidligste.

Du er forpligtet til at tilbagesende eller overrække os varerne omgående og under alle omstændigheder inden for fjorten dage fra og med den dag, hvor du har informeret os om din annullering af kontrakten. Fristen er overholdt, hvis du tilbagesender varerne inden udløbet af fristen på fjorten dage. Du skal betale udgifterne i forbindelse med tilbagesendelsen af varerne. Du er kun forpligtet til at betale for et eventuelt værditab, såfremt dette værditab ikke skyldes en kontrol af varens beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåden, som du er nødt til at udføre.

B. Levering af digitale indhold

Fortrydelsesret

Du har ret til inden for 14 dage uden angivelse af grunde at træde tilbage fra kontrakten.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage, gældende fra dato for kontrakten.

For at gøre din fortrydelsesret gældende, skal du informere os (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, D-32312 Lübbecke, Tyskland, Fax: +49 (0)5741 345510, Telefon: +49 (0)5741 345531, e-mail: shop@magix.net) i en entydig erklæring (f.eks. tilsendt med post, telefax eller e-mail) om din beslutning om, at du ønsker at træde tilbage fra kontrakten. Du kan anvende det vedlagte fortrydelsesformular, som dog ikke er foreskrevet.

Fristen for fortrydelse er overholdt, hvis din meddelelse om, at du ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende, afsendes før udløbet af fortrydelsesfristen.

Følgerne af fortrydelsen

Når du er trådt tilbage fra kontrakten, tilbagebetaler vi alle betalinger, som vi har modtaget af dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der er opstået som følge af, at du har valgt en anden levering end den af os billigste standardlevering) omgående og senest i løbet af 14 dage, gældende fra den dag meddelelsen om din annullering af kontrakten er indgået hos os. Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre der er blevet aftalt andet; der bliver under ingen omstændigheder beregnet gebyrer for denne tilbagebetaling.

C. For ydede serviceydelser

Fortrydelsesret

Du har ret til inden for 14 dage uden angivelse af grunde at træde tilbage fra kontrakten.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage, gældende fra dato for kontrakten.

For at gøre din fortrydelsesret gældende, skal du informere os (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, D-32312 Lübbecke, Tyskland, Fax: +49 (0)5741 345510, Telefon: +49 (0)5741 345531, e-mail: shop@magix.net) i en entydig erklæring (f.eks. tilsendt med post, telefax eller e-mail) om din beslutning om, at du ønsker at træde tilbage fra kontrakten. Du kan anvende det vedlagte fortrydelsesformular, som dog ikke er foreskrevet.

Fristen for fortrydelse er overholdt, hvis din meddelelse om, at du ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende, afsendes før udløbet af fortrydelsesfristen.

Følgerne af fortrydelsen

Når du er trådt tilbage fra kontrakten, tilbagebetaler vi alle betalinger, som vi har modtaget af dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der er opstået som følge af, at du har valgt en anden levering end den af os billigste standardlevering) omgående og senest i løbet af 14 dage, gældende fra den dag meddelelsen om din annullering af kontrakten er indgået hos os. Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre der er blevet aftalt andet; der bliver under ingen omstændigheder beregnet gebyrer for denne tilbagebetaling. Såfremt du har anmodet om, at serviceydelsen skal begynde inden for fortrydelsesperioden, er du forpligtet til at betale os et rimeligt beløb, der svarer til den andel af de af os udførte tjenesteydelser i forhold til samlede omfang af de i kontrakten anførte tjenesteydelser, der er udført indtil det tidspunkt, på hvilket du informerede os om at gøre fortrydelsesretten til kontrakten gældende.

D. Ophævelse af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten ophæves i følgende tilfælde:

(a) for serviceaftaler efter afsluttet service, og hvis kundens forudgående udtrykkelige samtykke blev startet med levering af servicen, og kunden har noteret sig, at han mister sin fortrydelsesret, når forhandleren har opfyldt kontrakten fuldt ud;

(b) ved levering af varer, der er lavet specielt efter kundens specifikationer eller klart skræddersyet til kundens personlige behov (personlige produkter);

(c) ved levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er fjernet efter levering;

(d) ved levering af digitalt indhold, som ikke leveres på en fysisk disk, hvis udførelsen er begyndt med forudgående udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren og hans accept af, at han mister sin fortrydelsesret.

- Slut på fortrydelseserklæring -

§ 4 Licenskontrol

Enkelte softwareprodukter kræver en validering af licenserne med regelmæssige mellemrum. Derved garanteres det, at der er tale om en original software, og at softwaren anvendes i henhold til licensbetingelserne. Til dette er en internetforbindelse nødvendig.

§ 5 Priser, betalingsbetingelser og online-værdikuponer

1. De nævnte priser er slutpriser og indeholder den til enhver tid gældende, lovmæssige moms. Yderligere påløbende omkostninger, som emballering og forsendelse vil fremgå i løbet af bestillingsprocessen. Priserne, som er gyldige på bestillingstidspunktet, er gældende.

2. MAGIX kan sende online-gavekort til sine kunder i forbindelse med særlige gavekort-, rabat- eller salgskampagner, via e-mail. Disse kan alene indløses i MAGIX Online Shop på www.magix.com af den kunde, der har det kundenummer, der fremgår af gavekortet. Indløsning med MAGIX Online Services, som f.eks. MAGIX Online Album, MAGIX Website Maker etc. er ikke mulig. Gavekort, der opnås ved køb af et produkt, kan ikke indløses i samme købsproces. Det opnår først sin gyldighed efter afslutning af den aktuelle købsproces.

3. Ved indløsning af et online-gavekort i forbindelse med en bestilling, skal gavekortets aktiveringskode indtastes i det dertil indrettede felt og bekræftes ved at klikke på knappen "indløs". Det er ikke muligt at modregne et gavekort i et beløb, der allerede er faktureret. Du kan godt modtage flere gavekort og indløse dem. Der kan dog ikke indløses mere end et gavekort pr. bestilling, en opsummering af flere gavekort pr. bestilling er ikke mulig. Online-gavekort kan kun benyttes på den MAGIX landeside, der har udstedt gavekortet.

4. Når du får et online-gavekort i forbindelse med købet af et produkt, sker afsendelse af gavekortet samme dag til den e-mail-adresse, der er blevet angivet ved bestillingen. Såfremt der ikke er angivet noget andet, er gavekortets gyldighed 12 måneder fra udstedelsesdato. MAGIX indløser og modregner kun gavekortsbeløb så længe og som det er angivet på online-gavekortet. Efter udløb af online-gavekortets anvendelsesfrist, kan gavekortet ikke længere indløses. Ligeledes kan et online-gavekort ikke anvendes til køb af andre varer eller tjenester end dem, der er angivet på det. Online-gavekort kan tilknyttes alle MAGIX-produkter i vores sortiment. Undtaget er dog tilbud fra andre producenter (hard- og software) samt alle nedsatte varer og kodere, medmindre dette udtrykkeligt angives i reglerne for gavekortets anvendelse.

5. Gavekort kan ikke indløses mod kontanter. Det er ligeledes ikke tilladt at videresælge et online-gavekort. Hvis gavekortets værdi overstiger det samlede købsbeløb på en ordre, forfalder gavekortets resterende tilgodehavende, når ordren bekræftes.

§ 6 Forbehold for ejendomsret

Den leverende vare forbliver MAGIXs ejendom indtil fuldstændig betaling foreligger.

§ 7 Ændringer af de generelle salgs og leveringsbetingelser

1. MAGIX forbeholder sig ret til, til enhver tid at ændre de almindelige salgs- og leveringsbetingelser. I et sådant tilfælde vil MAGIX informere kunden om ændringerne pr. e-mail.

2. Kunden erklærer at være indforstået med anvendelsen af de ændrede salgs- og leveringsbetingelser for så vidt angår de før ændringen afsluttede kontrakter. Hvis kunden ikke fremsætter skriftlig indsigelse inden for en frist på to uger fra den dag at regne, da meddelelsen om ændringen indgik. Hvis kunden fremsætter indsigelse, fortsættes kontraktforholdet under de hidtidige betingelser; MAGIX har i et sådant tilfælde imidlertid ret til, at foretage en ekstraordinær opsigelse af kontrakten med en frist på en måned med månedens udgang.

§ 8 Ansvarsfraskrivelse

1. MAGIX hæfter kun for de, af MAGIX eller MAGIXs medarbejdere, forårsagede skader som følge af forsømmelighed - også udenfor kontrakten - hvis der er tale om en pligt, der er af særlig betydning for at kontraktens mål kan opnås (kardinalpligt) samt i tilfælde af kvæstelser eller risiko for sundhedsskader.

2. Ved overtrædelse af en kardinalpligt, begrænses hæftelsen for sådanne skader med hvilkes opståen, der typisk må regnes i den foreliggende aftale, under forudsætning af, at der ikke forligger uagtsomhed eller grov forsømmelse, personkvæstelse eller sundhedsrisiko.

3. Hæftelser i henhold til produktansvarsloven forbliver uberørte heraf.

4. MAGIX hæfter ikke for skader, som kunden er herre over hhv. skader, som kunden med passende forholdsregler havde kunnet forhindre. Ved tab af data hæfter MAGIX kun for omkostninger ved den, ved forhåndenværende sikkerhedskopier, krævede rekonstruktionsproces.

5. De her nævnte bestemmelser udgør ikke nogen form for ændringer i bevisbyrden til kundens ulempe.

§ 9 Ophavsret / brugerrettigheder

1. For så vidt som kunden modtager software, softwarebeskrivelser, musik eller film i lyd- eller computerformat eller andre ophavsretsligt beskyttede værker som en del af en levering og værket skal leveres til kontraktpartneren til brug, tilstedes kontraktpartneren alene en enkelt, ikke uindskrænket brugsret i henhold til de respektive MAGIX slutbrugerlicensbetingelser (MAGIX EULA, e-EULA, MIET-EULA) for det respektive værk. Slutbrugerlicensbetingelserne findes på MAGIX hjemmeside, www.magix.com, er vedlagt produktet og/eller er indeholdt på den respektive databærer.

2. Kunden forpligter sig til, ved brug af produkter at overholde de i slutbrugerlicensbetingelserne indeholdte brugsbegrænsninger. Ved overtrædelse af disse betingelser hæfter kunden fuldt for de deraf opståede skader. I slutbrugerlicensbetingelserne reguleres bl.a.: retten til mangfoldiggørelse, flerebrugeranvendelse programændringer, ophavs- og beskyttelsesrettigheder.

3. MAGIX indestår for at kontraktprodukterne fra MAGIX er fri for enhver tredjeparts beskyttelsesret indenfor kontraktområdet, der på nogen måde ville indskrænke eller udelukke kontraktpartnerens brug af produktet. Dette gælder dog ikke, for så vidt som kunden anvender et produkt, der ikke er aktiveret af MAGIX, eller et produkt, der er blevet ændret af andre end MAGIX, eller hvis kunden benytter produktet under andre end de kontraktligt aftalte brugerbetingelser.

4. Ved overførsel af softwareprodukter fra andre producenter end MAGIX, skal kunden, i tillæg til vores generelle forretningsbetingelser, overholde den respektive producents licensbestemmelser med hensyn til omfanget af den ophavsretsligt tilladte anvendelse af softwaren samt eventuelle brugsbegrænsninger.

§ 10 Opgørelse

Kunden kan kun tage krav i betragtning, der er ubestridte og retsgyldigt fastslået.

§ 11 Bilag

MAGIX er berettiget til at vedlægge produkterne reklamer og andre tryksager som f.eks. sammenlignende tests, avisartikler, etc., uanset om de stammer fra MAGIX eller tredjepart.

§ 12 Lagring af kontraktteksten

Kontraktteksten lagres ikke hos os og kan efter afslutning af en bestilling ikke længere indlæses. Du kan dog udskrive dine bestillingsinformationer umiddelbart efter afsendelse af din bestilling.

§ 13 Slutbestemmelser

1. For forbrugere og andre personer med almindeligt sæde eller bopæl i en medlemsstat i Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) på tidspunktet for indgåelse af kontrakten gælder den tyske lov, undtagen FN's salgslov.

For forbrugere med sædvanlig bopæl i en stat, der ikke tilhører EU eller EØS, gælder den tyske lov med udelukkelse af FN's salgslovgivning og den tyske forbrugerbeskyttelseslov.

Uafhængigt af dette lovvalg gælder for forbrugerne altid den obligatoriske forbrugerbeskyttelsesret i den stat, hvor de har deres sædvanlige bopæl på tidspunktet for indgåelse af ​​kontrakten.

MAGIX er desuden berettiget til at indbringe sager vedr. kunden til dennes almindelige retskreds. MAGIX deltager ikke i en tvistbilæggelse foran et forbrugerforligsorgan.

2. Ved salg eller anden overførsel af MAGIX software gælder desuden bestemmelserne i de respektive MAGIX slutbrugerlicensbetingelser (EULA), der er en del af disse betingelser. I tvivlstilfælde og/eller ved modstridende bestemmelser går bestemmelser og klausuler i disse generelle forretningsbetingelser forud for bestemmelserne i slutbrugerlicensbestemmelserne.

3. Versioner af disse Generelle forretningsbetingelser på andre sprog end tysk tjener alene oversættelsesformål. Ved fortolkningsproblemer eller sproglige afvigelser imellem den udenlandske og den tyske version, er den tyske version af disse generelle forretningsbetingelser gældende.

II. Særlige bestemmelser
til software-abonnementer

§ 1 Definition, gyldighedsområde

1. Disse særlige bestemmelser gælder udelukkende for software-abonnementer. De er et supplement til den foregående Del I i de generelle salgs- og leveringsbetingelser og går i tilfælde af indsigelser forud for denne.

2. Indholdet af software-abonnementet retter sig efter det pågældende tilbud, som kunden har valgt. Under software-abonnementets løbetid får kunden løbende de nyeste meddelelser om og opdateringer af det valgte produkt. Brugen af software-abonnementet forudsætter en internetforbindelse.

§ 2 Løbetid, opsigelse

1. Software-abonnementets løbetid er opdelt i en minimumsløbetid og forlængelsesperioder. Både minimumsløbetiden og forlængelsesperioderne retter sig efter det pågældende tilbud, som kunden har valgt.

2. Løbetiden forlænges efter udløbet af minimumsløbetiden eller forlængelsesperioden automatisk med den i det valgte tilbud anførte forlængelsesperiode, medmindre kontrakten opsiges af en af parterne mindst 1 måned før løbetiden udløber.

3. Retten til opsigelse uden varsel berøres ikke heraf. MAGIX har ret til at opsige kontrakten uden varsel, hvis kunden er kommet i mora med betalingen svarende til et beløb på mindst to månedlige betalinger.

4. Enhver opsigelse skal foregå skriftlig eller i tekstform og sendes til følgende adresse:

MAGIX Software GmbH
Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin
Tyskland
Email: infoservice@magix.net

5. I tilfælde af, at MAGIX får en opsigelse uden varsel, er MAGIX berettiget til at forlange 75% af summen af alle månedlige grundbeløb, som kunden ved korrekt udløb af kontraktens løbetid eller ved næstmulige opsigelsestidspunkt havde skulle betale. Kundens ret til at dokumentere en mindre skade, berøres ikke heraf.

§ 3 Vederlag, forfald

1. Vederlagets størrelse retter sig efter det pågældende tilbud, som kunden har valgt.

2. Krav på vederlaget forfalder ved påbegyndelse af løbetiden. Vederlaget udregnes for den pågældende løbetid (minimumsløbetid eller forlængelsesperiode) og skal forudbetales.

3. Kunden er indforstået med, om nødvendigt, at modtage regninger ad elektronisk vej. Betalingen sker med kreditkort. Alternativt er det også muligt at betale ved direkte debitering, såfremt kunden har bopæl i Forbundsrepublikken Tyskland.

4. MAGIX er berettiget til, efter forudgående skriftlig meddelelse med en frist på 2 måneder med udgangen af minimumsløbetiden eller forlængelsesperioden at ændre priserne. Den ændrede pris gælder fra begyndelsen af den følgende adviserede forlængelsesperiode, hvis kunden ikke fremsætter indsigelse mod den ændrede pris i løbet af seks uger. Hvis kunden fremsætter indsigelse, fortsættes kontraktforholdet under de hidtidige betingelser; MAGIX har i et sådant tilfælde imidlertid ret til, at foretage en ekstraordinær opsigelse af kontrakten med en frist på en måned med månedens udgang.

§ 4 Ændringer af de generelle salgs og leveringsbetingelser

1. MAGIX forbeholder sig ret til, til enhver tid at ændre de almindelige salgs- og leveringsbetingelser. I et sådant tilfælde vil MAGIX informere kunden om ændringerne pr. e-mail.

2. Kunden erklærer at være indforstået med anvendelsen af de ændrede salgs- og leveringsbetingelser for så vidt angår de før ændringen afsluttede kontrakter. Hvis kunden ikke fremsætter skriftlig indsigelse inden for en frist på to uger fra den dag at regne, da meddelelsen om ændringen indgik. Hvis kunden fremsætter indsigelse, fortsættes kontraktforholdet under de hidtidige betingelser; MAGIX har i et sådant tilfælde imidlertid ret til, at foretage en ekstraordinær opsigelse af kontrakten med en frist på en måned med månedens udgang.