I. Ogólne Warunki Handlowe
MAGIX Software GmbH (OWH)

Stan z dnia: marzec 2024

OWH jako PDF

§ 1 Ogólne warunki

1. Dostawy, usługi i oferty MAGIX Software GmbH, dalej jako "MAGIX", opierają się na niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych (OWH), które moc prawną w swojej formie zyskują w momencie zawierania umowy/złożenia zamówienia oraz na zapisach definiujących warunki udzielania licencji końcowemu użytkownikowi oprogramowania MAGIX Software GmbH (EULA), o ile oprogramowanie i/lub zawartość audio/wideo (A/V) zostanie dostarczone. Warunki te wchodzą w życie najpóźniej w momencie odbioru dostawy bądź otrzymania dostawy częściowej.

2. Warunki klienta stojące w sprzeczności z OWH nie są wiążące, chyba że MAGIX pisemnie wyraził na nie zgodę.

§ 2 Oferta i zawiązanie umowy

1. Oferta i ceny prezentowane na stronach internetowych nie są wiążące lecz służą zachęceniu klienta do złożenia firmie MAGIX wiążącej oferty. Złożenie zamówienia przez klienta jest w momencie przyjęcia zamówienia przez MAGIX jednoznaczne z podpisaniem umowy kupna-sprzedaży. Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia następuje jednocześnie z przyjęciem zamówienia, bezpośrednio po wysłaniu automatycznej wiadomości e-mail. Wiadomość e-mail jest potwierdzeniem zawiązania umowy kupna-sprzedaży.

2. W ofercie oprogramowania bądź zawartości A/V możliwych do bezpośredniego pobrania, umowa kupna-sprzedaży zostaje zawiązana w momencie rozpoczęcia pobierania produktu przez klienta na warunkach licencyjnych MAGIX, dotyczących oprogramowania i/lub zawartości A/V.

3. Pracownicy firmy MAGIX nie są uprawnieni do podejmowania decyzji mających wpływ na pisemną treść umów.

§ 3 Pouczenie dotyczące odstąpienia od umów zawieranych na odległość

Niniejszy § 3 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku konsumentów mających miejsce zamieszkania w państwie należącym do UE lub EOG.

Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy

A. Wysyłka produktów

Odstąpienie od umowy

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym nabywca lub określony przez niego podmiot trzeci, który nie jest dostarczycielem, otrzymał produkt.

Aby odstąpić od umowy, użytkownik powinien przesłać (listem, telefaksem lub mailem) nam (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, 32312 Lübbecke, Niemcy, Fax: +49 (0)5741 345510, Telefon: +49 (0)5741 345531, e-mail: shop@magix.net) jednoznaczne oświadczenie o chęci wypowiedzenia umowy. W tym celu użytkownik może skorzystać z załączonego formularza - nie jest to jednak wymóg. Do zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy odesłanie przez użytkownika wypowiedzenia przed końcem tego okresu.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli użytkownik wypowiedział umowę, naszym obowiązkiem jest niezwłoczne wypłacenie wszystkich należności otrzymanych od użytkownika, łącznie z kosztami dostawy (wyjątkiem są koszta dodatkowe, które powstały w wyniku wyboru przez użytkownika innego sposobu dostawy, niż najkorzystniejsza standardowa dostawa oferowana przez nas), najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas informacji o odstąpieniu przez użytkownika od umowy. Do wypłacenia należności wykorzystany zostanie ten sam środek płatności, który był użyty do przeprowadzenia transakcji zapłaty, chyba że wyraźnie zostało ustalone coś innego; użytkownik nie będzie w żadnym wypadku zmuszony do poniesienia kosztów związanych z wypłaceniem należności. Do chwili otrzymania przez nas produktu lub otrzymania potwierdzenia jego wysyłki przez użytkownika (w zależności, co nastąpi wcześniej), mamy prawo do odmowy wypłacenia należności.

Produkt musi zostać zwrócony niezwłocznie i każdym przypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni o dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Okres zwrotu zostaje zachowany, jeżeli produkt zostanie odesłany w ciągu czternastu dni od wypowiedzenia umowy. Użytkownik ponosi koszty bezpośrednio związane z wysyłką produktu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualną utratę wartości produktu, jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że jego jakość, właściwości i/lub działanie uległy pogorszeniu przez niewłaściwe użytkowanie.

B. Dostawa treści cyfrowych

Odstąpienie od umowy

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.

Aby odstąpić od umowy, użytkownik powinien przesłać (listem, telefaksem lub mailem) nam (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, 32312 Lübbecke, Niemcy, Fax: +49 (0)5741 345510, Telefon: +49 (0)5741 345531, e-mail: shop@magix.net) jednoznaczne oświadczenie o chęci wypowiedzenia umowy. W tym celu użytkownik może skorzystać z załączonego formularza - nie jest to jednak wymóg.

Do zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy odesłanie przez użytkownika wypowiedzenia przed końcem tego okresu.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli użytkownik wypowiedział umowę, naszym obowiązkiem jest niezwłoczne wypłacenie wszystkich należności otrzymanych od użytkownika, łącznie z kosztami dostawy (wyjątkiem są koszta dodatkowe, które powstały w wyniku wyboru przez użytkownika innego sposobu dostawy, niż najkorzystniejsza standardowa dostawa oferowana przez nas), najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas informacji o odstąpieniu przez użytkownika od umowy. Do wypłacenia należności wykorzystany zostanie ten sam środek płatności, który był użyty do przeprowadzenia transakcji zapłaty, chyba że wyraźnie zostało ustalone coś innego; użytkownik nie będzie w żadnym wypadku zmuszony do poniesienia kosztów związanych z wypłaceniem należności.

C. Wykonanie usługi

Odstąpienie od umowy

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.

Aby odstąpić od umowy, użytkownik powinien przesłać (listem, telefaksem lub mailem) nam (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, 32312 Lübbecke, Niemcy, Fax: +49 (0)5741 345510, Telefon: +49 (0)5741 345531, e-mail: shop@magix.net) jednoznaczne oświadczenie o chęci wypowiedzenia umowy. W tym celu użytkownik może skorzystać z załączonego formularza - nie jest to jednak wymóg.

Do zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy odesłanie przez użytkownika wypowiedzenia przed końcem tego okresu.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli użytkownik wypowiedział umowę, naszym obowiązkiem jest niezwłoczne wypłacenie wszystkich należności otrzymanych od użytkownika, łącznie z kosztami dostawy (wyjątkiem są koszta dodatkowe, które powstały w wyniku wyboru przez użytkownika innego sposobu dostawy, niż najkorzystniejsza standardowa dostawa oferowana przez nas), najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas informacji o odstąpieniu przez użytkownika od umowy. Do wypłacenia należności wykorzystany zostanie ten sam środek płatności, który był użyty do przeprowadzenia transakcji zapłaty, chyba że wyraźnie zostało ustalone coś innego; użytkownik nie będzie w żadnym wypadku zmuszony do poniesienia kosztów związanych z wypłaceniem należności. Jeżeli użytkownik zażądał, aby dostawa usług rozpoczęła się jeszcze podczas okresu wypowiedzenia, jest on zobowiązany do wypłacenia nam odpowiedniej należności, która będzie odpowiadała części wykonanych usług - liczonych do daty poinformowania nas o chęci odstąpienia od umowy - w odniesieniu do przewidzianego w umowie pełnego zakresu umowy.

D. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy jest nieważne w następujących przypadkach:

a) w przypadku umów o świadczenie usług - po całkowitym wykonaniu usługi i jeżeli za uprzednią wyraźną zgodą klienta rozpoczęto wykonywanie usługi, a klient przyjął do wiadomości, że traci prawo do odstąpienia od umowy po całkowitym wykonaniu umowy przez przedsiębiorcę;

b) w przypadku dostawy towarów, które są produkowane zgodnie ze specyfikacjami klienta lub są wyraźnie dostosowane do osobistych wymagań (produkty spersonalizowane);

c) w przypadku dostawy nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostawie;

d) w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i jeżeli wie on, że traci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

- Koniec pouczenia dotyczącego odstąpienia od umowy -

§ 4 Kontrola licencji

Poszczególne produkty oprogramowania wymagają uwierzytelnienia licencji w regularnych odstępach czasu. Ma to na celu zapewnienie, że w przypadku posiadanego produktu mamy do czynienia z oprogramowaniem oryginalnym, a program jest wykorzystywany zgodnie z warunkami licencji. W tym celu niezbędne jest połączenie z Internetem.

§ 5 Ceny, warunki zapłaty i bony internetowe

1. Podane ceny są cenami ostatecznymi i zawierają podatek VAT. Dodatkowo należne koszty za opakowanie i wysyłkę są widoczne w momencie składania zamówienia. Wiążącymi są ceny widoczne w momencie składania zamówienia.

2. MAGIX zastrzega sobie prawo do wysyłania drogą elektroniczną bonów w ramach akcji rabatowych czy innych specjalnych okazji. Bony można wykorzystać tylko w internetowym sklepie MAGIX, na stronie www.magix.com, po podaniu numeru klienta. Realizacja bonów na innych stronach MAGIX Online Services, jak np.: MAGIX Online Album, MAGIX Website Maker jest niemożliwa. Bony nabyte podczas kupna określonego produktu nie mogą zostać użyte podczas tej samej sesji zakupowej. Ważność zyskują dopiero po zakończeniu sesji zakupowej.

3. W celu wykorzystania otrzymanego bonu, należy wpisać jego kod we właściwym polu podczas procesu zamówienia i potwierdzić przez kliknięcie na "Wymień". Jego wykorzystanie po potwierdzeniu złożenia zamówienia jest niemożliwe. Możliwe jest otrzymanie i użycie większej liczby bonów. Niezależnie od wielkości zamówienia, podczas danej sesji zakupowej można skorzystać tylko z jednego bonu. Użycie kliku bonów podczas jednego zamówienia jest niemożliwe. Bony mogą być użyte tylko na stronie tego kraju, na której zostały wydane. Bony mogą być użyte tylko na stronie tego kraju, na której zostały wydane.

4. Nabycie bonu następuje w dniu zakupu wybranego produktu, poprzez wysyłkę na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia. O ile nie została zamieszczona inna informacja, okres ważności bonu wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia. MAGIX rozlicza bony tylko w okresie podanym na bonie. Po upływie daty ważności bony nie mogą zostać wymienione. Wymiana bonów na produkty czy usługi inne, niż te przypisane do bonu, jest niemożliwa. Bony rabatowe mogą zostać wymienione na wszystkie produkty MAGIX oferowane w asortymencie. Wyjątek stanowią produkty innych producentów (sprzęt i oprogramowanie), jak również produkty po obniżonych cenach i kodery, chyba że taka możliwość została na bonie wyraźnie zapisana.

5. Bony nie mogą zostać wymienione na gotówkę. Dalsza sprzedaż bonów jest zabroniona. Jeżeli wartość bonu przewyższa wartość złożonego zamówienia, w momencie realizacji zamówienia pozostała kwota przepada.

§ 6 Zastrzeżenie własności

Dostarczony produkt pozostaje własnością MAGIX do momentu całkowitej spłaty jego wartości.

§ 7 Zmiany w zapisach Ogólnych Warunków Handlowych

1. MAGIX zachowuje sobie prawo do zmieniania Ogólnych Warunków Handlowych w dowolnym czasie. W takim wypadku MAGIX wyśle klientowi wiadomość e-mail zawierającą informacje o dokonanych zmianach.

2. Jeżeli w terminie 2 tygodni, rozpoczynając od dnia następującego po ogłoszeniu zmian, klient nie sprzeciwi się im pisemnie, wyraża wówczas zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków umowy także w odniesieniu do umów zawartych przed dokonaniem zmian. Jeżeli klient wyrazi swój sprzeciw zachowując przewidziany na to okres, umowa będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach; MAGIX przysługuje jednak prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy miesiąc przed, na koniec danego miesiąca.

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności

1. MAGIX odpowiada za ewentualne szkody powstałe z winy firmy lub podmiotów zobligowanych do wypełnienia umowy kupna-sprzedaży, a spowodowanych zaniedbaniem - także pozaumownym - ale tylko w szczególnych sytuacjach, jak również w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

2. W przypadku złamania zasad opartych na warunkach umowy kupna-sprzedaży, odpowiedzialność za powstałe szkody jest ograniczona, chyba że wystąpiło zaniedbanie lub zagrożenie życia lub zdrowia.

3. Odpowiedzialność, zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt, pozostaje nienaruszona.

4. MAGIX nie odpowiada za szkody mogące zostać opanowane przez klienta, bądź szkody mogące zostać zażegnane przez podjęcie odpowiednich działań przez klienta. W przypadku utraty danych MAGIX odpowiada tylko wielkością nakładu odpowiadającemu rekonstrukcji kopii zapasowych.

5. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższymi warunkami.

§ 9 Prawa autorskie / Prawa użytkowania

1. Wszelkie oprogramowanie, opisy, muzyka lub filmy w formacie komputerowym bądź audio albo inne dzieła strzeżone prawem autorskim, a będące częścią dostawy i oddane do użytku partnera umowy, podlegają wyłącznie prawu zgodnemu z umową licencji użytkowania (MAGIX EULA, e-EULA, użytkowanie zgodne z EULA), odpowiedniej dla danego dzieła. Zapisy EULA znajdują się na stronie internetowej www.magix.com oraz są dołączone do każdego produktu.

2. Podczas korzystania z produktów, klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad EULA, a w szczególności do zawartych tam zasad ograniczonego użytkowania. W przypadku naruszenia tych ustaleń, klient w pełni odpowiada za ewentualnie powstałe szkody. W EULA znajdują się m.in. zapisy o powielaniu, wielokrotnym użyciu, zmianach w programie jak i prawa autorskie i patentowe.

3. MAGIX ręczy za to, że produkty będące przedmiotem umowy a używane zgodnie z ustaleniami wynikającymi z tej umowy, nie podlegają prawom autorskich strony trzeciej, które ograniczałyby bądź wykluczały użytkowanie ich przez partnera umowy. Warunek ten nie występuje, gdy klient używa produktu, który nie został dopuszczony przez MAGIX, ponieważ zostały w nim dokonane zmiany przez podmiot inny niż MAGIX lub klient używa programu niezgodnie z zapisami warunków użytkowania.

4. W przypadku oddania do użytku oprogramowania innych producentów niż MAGIX, moc prawną zyskują również OWH danego producenta, dotyczące użytkowania określonego oprogramowania i jego ograniczonego wykorzystania.

§ 10 Potrącenie

Klient może złożyć żądanie o potrąceniu tylko w przypadku, gdy jest ono niepodważalne i prawomocne.

§ 11 Załącznik

MAGIX zastrzega sobie prawo dołączania do sprzedawanych produktów wszelkich reklam, testów porównawczych, artykułów prasowych, niezależnie, czy ich autorem jest MAGIX czy strona trzecia.

§ 12 Zapisywanie tekstu umowy

Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany i nie może zostać pobrany po zakończeniu procesu zamówienia. Dane dotyczące zamówienia możesz wydrukować bezpośrednio po jego wysłaniu.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Dla konsumentów i innych osób, które w momencie zawierania umowy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Dla konsumentów z miejscem zamieszkania w kraju, który nie jest członkiem UE lub EOG, obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i niemieckiego prawa ochrony konsumentów.

Niezależnie od przepisów prawnych, w stosunku do konsumentów stosuje się zawsze bezwzględnie obowiązujące prawo ochrony konsumentów państwa, w którym mają oni swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili zawarcia umowy.

MAGIX ma prawo zaskarżenia klienta przy jego właściwości terytorialnej sądu. MAGIX nie bierze udziału w postępowaniach arbitrażowych przed sądami konsumenckimi.

2. Przy kupnie lub przekazaniu do dyspozycji oprogramowania MAGIX, moc prawną mają zasady zgodne z zapisem definiującym warunki udzielania licencji końcowemu użytkownikowi oprogramowania (EULA), które są częścią tej zasady. W przypadku wątpliwości i/lub wykluczających się warunków, OWH mają pierwszeństwo przed przepisami EULA.

3. Wersje OWH w językach innych niż niemiecki służą tylko i wyłącznie celom tłumaczeniowym. W przypadku problemów z interpretacją i językowych rozbieżności pomiędzy wersjami zagraniczną a niemiecką, wiążącą jest niemiecka wersja OWH (AGB).

II. Osobne regulacje
dotyczące oprogramowania nabytego w abonamencie

§ 1 Definicja, zakres obowiązywania

1. Osobne regulacje dotyczą wyłącznie oprogramowania nabytego w abonamencie. Uzupełniają one część I. Ogólnych Warunków Handlowych i mają pierwszeństwo w przypadku pojawiających się sprzeczności.

2. Zawartość oprogramowania nabytego w abonamencie jest określona przez ofertę wybraną przez klienta. Podczas okresu ważności abonamentu, klient otrzymuje systematycznie najnowsze publikacje i aktualizacje wybranego projektu. Korzystanie z abonamentu wymaga posiadania połączenia internetowego.

§ 2 Okres ważności; Wypowiedzenie

1. Okres ważności abonamentu dzieli się na minimalny czas trwania i okresy przedłużenia abonamentu. Oba są określone przez ofertę wybraną przez klienta.

2. Okres ważności zostaje automatycznie przedłużony po minimalnym czasie trwania lub okresie przedłużenia o okres podany w ofercie a dotyczący danej oferty, chyba że umowa zostanie wypowiedziana przez jedną ze stron najpóźniej 1 miesiąc przed końcem okresu ważności.

3. Prawo do natychmiastowego wypowiedzenia pozostaje nienaruszone. MAGIX jest uprawniony do bezterminowego wypowiedzenia w przypadku, gdy klient zalega z opłatami, których suma wynosi co najmniej dwie miesięczne kwoty.

4. Każde wypowiedzenie musi zostać dostarczone pisemnie, na poniższy adres:

MAGIX Software GmbH
Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin
Niemcy
E-Mail: infoservice@magix.net

5. W przypadku bezterminowego wypowiedzenia wydanego przez MAGIX, MAGIX ma prawo do żądania od klienta kwoty wysokości 75% sumy wszystkich miesięcznych opłat, które klient uiściłby w przypadku zgodnego z umową okresu trwania umowy lub w przypadku, gdyby klient złożył wypowiedzenie zgodne z warunkami umowy, za okres do najbliższego możliwego wypowiedzenia. Prawo klienta do udowodnienia mniejszej szkody pozostaje nienaruszone.

§ 3 Opłaty, termin płatności

1. Wysokość opłaty zależy od wybranej oferty.

2. Płatność za wybraną ofertę należy dokonać na początku okresu ważności. Opłata jest naliczana za dany okres ważności (minimalny czas trwania lub okres przedłużenia) i należy ją uiścić z góry.

3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków drogą elektroniczną, o ile jest to konieczne. Płatność następuje kartą kredytową. Możliwa jest także zapłata przez polecenie zapłaty. Warunkiem jest miejsce zamieszkania klienta na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

4. MAGIX ma prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Warunkiem jest pisemna informacja w okresie dwóch miesięcy na koniec minimalnego czasu trwania lub czasu przedłużenia umowy. Zmieniona cena obowiązuje od okresu przedłużenia rozpoczynającego się po informacji o zmianie cen, jeżeli klient nie sprzeciwi się zmienionej cenie w okresie 6 tygodni. Jeżeli klient wyrazi swój sprzeciw zachowując przewidziany na to okres, umowa będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach; MAGIX przysługuje jednak prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy miesiąc przed, na koniec danego miesiąca.

§ 4 Zmiany Ogólnych Warunków Umowy

1. MAGIX zachowuje sobie prawo do zmieniania Ogólnych Warunków Handlowych w dowolnym czasie. W takim wypadku MAGIX wyśle klientowi wiadomość e-mail zawierającą informacje o dokonanych zmianach.

2. Jeżeli w terminie 2 tygodni, rozpoczynając od dnia następującego po ogłoszeniu zmian, klient nie sprzeciwi się im pisemnie, wyraża wówczas zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków umowy także w odniesieniu do umów zawartych przed dokonaniem zmian. Jeżeli klient wyrazi swój sprzeciw zachowując przewidziany na to okres, umowa będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach; MAGIX przysługuje jednak prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy miesiąc przed, na koniec danego miesiąca.