I. Algemene voorwaarden
de MAGIX Software GmbH (Algemene voorwaarden)

§ 1 Geldigheid van de voorwaarden

1. Leveringen, prestaties en aanbiedingen van MAGIX Software GmbH, hierna 'MAGIX' genoemd, vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden in de op het moment van levering geldige versie en tevens op basis van de op het betreffende moment geldige licentievoorwaarden (EULA) van MAGIX Software GmbH, voor zover software en/of audio/video-content ('A/V-content') wordt geleverd. Uiterlijk op het moment van het in ontvangst nemen van de levering of een deellevering of dienst gelden deze voorwaarden als geaccepteerd.

2. Afwijkende voorwaarden van de contractant worden niet erkend, uitgezonderd wanneer MAGIX de geldigheid hiervan uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

§ 2 Aanbod en contractafsluiting

1. De op internet gepresenteerde producten en diensten vormen geen bindend aanbod, doch dienen te worden geïnterpreteerd als uitnodiging aan de klanten om MAGIX een bindend aanbod voor te leggen. De bestelling van de klant is na ontvangst door MAGIX een bindend aanbod tot het afsluiten van een koopcontract. De bevestiging van binnenkomst van uw bestelling gebeurt samen met de aanname van de bestelling direct na het versturen door een geautomatiseerde e-mail. Met deze bevestigings-e-mail is de koopovereenkomst tot stand gekomen.

2. Bij het aanbod tot het downloaden van software of AV-content komt vanaf het moment van elektronische overdracht aan de opvrager een koopcontract tot stand op basis van deze voorwaarden volgens de richtlijnen van de betreffende MAGIX licentievoorwaarden voor de opgevraagde software en/of AV-content.

3. De werknemers van de firma MAGIX zijn niet bevoegd aanvullende mondelinge afspraken te maken of mondelinge toezeggingen te doen die geldigheid hebben boven de schriftelijke overeenkomsten.

§ 3 Verklaring omtrent herroeping voor gebruikers bij kopen op afstand

Alleen voor consumenten met gewone verblijfplaats in een staat die tot de EU of de EER behoort, is deze § 3 van toepassing.

Verklaring omtrent herroeping

A. Voor het versturen van waren

Herroepingsrecht

U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is de waren in bezit heeft.

Om gebruik te maken van uw recht van herroeping, moet u ons (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, 32312 Lübbecke, Duitsland, fax: +49 (0)5741 345510, telefoon: +49 (0)5741 345531, e-mail: shop@magix.net) door middel van een eenduidige verklaring (bv. een brief per post, telefax of e-mail) over uw beslissing dit contract te herroepen op de hoogte brengen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het versturen van de mededeling dat u gebruik maakt van het recht van herroeping voor afloop van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die van wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die eruit voortkomen wanneer u een andere vorm van levering als de door ons aangeboden standaardlevering gekozen hebt), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons binnengekomen is, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk met u iets anders overeengekomen is; in geen enkel geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen de terugbetaling blijven weigeren totdat wij de waren weer terug hebben ontvangen of tot u een bewijs heeft geleverd dat u de waren heeft teruggestuurd, al naar gelang welke van de twee eerder het geval.

U moet de waren zonder vertraging en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons van de herroeping op de hoogte hebt gesteld, aan ons terugsturen of teruggeven. Der termijn geldt als in acht genomen wanneer u de waren voor het aflopen van de termijn van veertien dagen versturen. U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de waren. U bent alleen dan aansprakelijk voor een waardeverlies van de waren wanneer dit waardeverlies voortkomt uit uw omgang met het product op een wijze die niet noodzakelijk is voor het controleren van de toestand, eigenschappen en werking ervan.

B. Voor de levering van digitale inhoud

Herroepingsrecht

U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het afsluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw recht van herroeping, moet u ons (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, 32312 Lübbecke, Duitsland, fax: +49 (0)5741 345510, telefoon: +49 (0)5741 345531, e-mail: shop@magix.net) door middel van een eenduidige verklaring (bv. een brief per post, telefax of e-mail) over uw beslissing dit contract te herroepen op de hoogte brengen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het versturen van de mededeling dat u gebruik maakt van het recht van herroeping voor afloop van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die van wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die eruit voortkomen wanneer u een andere vorm van levering als de door ons aangeboden standaardlevering gekozen hebt), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons binnengekomen is, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk met u iets anders overeengekomen is; in geen enkel geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

C. Voor het leveren van diensten

Herroepingsrecht

U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het afsluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw recht van herroeping, moet u ons (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, 32312 Lübbecke, Duitsland, fax: +49 (0)5741 345510, telefoon: +49 (0)5741 345531, e-mail: shop@magix.net) door middel van een eenduidige verklaring (bv. een brief per post, telefax of e-mail) over uw beslissing dit contract te herroepen op de hoogte brengen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het versturen van de mededeling dat u gebruik maakt van het recht van herroeping voor afloop van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die van wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die eruit voortkomen wanneer u een andere vorm van levering als de door ons aangeboden standaardlevering gekozen hebt), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons binnengekomen is, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk met u iets anders overeengekomen is; in geen enkel geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Als u ons heeft verzocht om de levering van diensten nog tijdens de herroepingtermijn te beginnen, dan bent u ons een passend bedrag verschuldigd, dat overeenkomt met de tot het tijdstip dat u ons in kennis stelde van uw gebruikmaking van het recht op herroeping reeds geleverde diensten in verhouding tot de totale omvang van de in de overeenkomst bepaalde diensten.

D. Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is in de volgende gevallen uitgesloten:

(a) in het geval van dienstenovereenkomsten, nadat de dienst volledig is uitgevoerd en indien, met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant, met de uitvoering van de dienst is begonnen en de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer de overeenkomst volledig door de handelaar is uitgevoerd;

(b) voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften (gepersonaliseerde producten);

(c) in geval van levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd;

(d) in geval van levering van digitale inhoud die niet op een materiëel opslagmedium is geleverd, wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en diens wetenschap dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.

- Einde van de verklaring omtrent herroeping -

§ 4 Licentiecontrole

Licenties van afzonderlijke softwareproducten moeten regelmatig gevalideerd worden. Hiermee wordt gecontroleerd dat het om originele software gaat en dat de software binnen de licentievoorwaarden gebruikt wordt. Hiervoor is een verbinding met internet vereist.

§ 5 Prijzen, betalingsvoorwaarden en online waardebonnen

1. De genoemde prijzen zijn eindprijzen inclusief de normaal geldende wettelijke btw. De bijkomende kosten voor verpakking en verzending zijn tijdens het bestelproces zichtbaar. De prijzen zijn de ten tijde van bestelling geldende prijzen.

2. Onlinewaardebonnen kunnen in het kader van bijzondere waardebon-, korting- of verkoopacties aan klanten van MAGIX per e-mail worden verzonden. Deze kunnen uitsluitend in de MAGIX Online Shop op www.magix.com door met hun klantnummer geïdentificeerde klanten worden ingewisseld. Verzilvering binnen de MAGIX Online Services, zoals bijvoorbeeld MAGIX Online Album, MAGIX Website Maker etc. is niet mogelijk. Waardebonnen die bij de koop van een product worden verworven kunnen niet tijdens hetzelfde koopproces worden verrekend. Deze worden pas geldig na afsluiting van het betreffende koopproces.

3. Voor inwisselen van de onlinewaardebon dient tijdens het bestelproces de activeringscode van de waardebon in het betreffende veld te worden ingevoerd en dit dient door klikken op de knop 'Verzilveren' te worden bevestigd. Aftrek achteraf van al in rekening gebrachte bedragen is niet mogelijk. Ook meerdere waardebonnen kunnen worden ontvangen en ingewisseld. Binnen een bestelling kan slechts één waardebon worden gebruikt, samenvoegen van meerdere waardebonnen per bestelling is niet mogelijk. Onlinewaardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld op de MAGIX website voor het land waar de onlinewaardebon is uitgegeven.

4. Bij het verwerven van een onlinewaardebon door aankoop van een product volgt de verzending van de onlinewaardebon op de besteldag naar het tijdens het bestelproces aangegeven e-mailadres. Voor zover niets anders is aangegeven bedraagt de geldigheidsduur van een waardebon 12 maanden vanaf uitgifte. MAGIX verrekent de waarde van de waardebonnen alleen zolang en in zoverre dit in de onlinewaardebon is aangegeven. Na het verstrijken van de op de onlinewaardebon aangegeven geldigheidsduur is inwisselen niet meer mogelijk. Evenmin is inwisseling voor andere waren en diensten dan op de onlinewaardebon aangegeven mogelijk. Onlinewaardebonnen kunnen voor alle in het assortiment aangeboden MAGIX-producten worden ingezet. Uitgesloten zijn aanbiedingen van andere producenten (hard- of software) alsmede aanbiedingen met gereduceerde prijs en encoders, tenzij de mogelijkheid tot gebruik van een waardebon expliciet wordt aangegeven.

5. Tegoedbonnen kunnen niet contant worden uitbetaald. Doorverkoop is evenmin toegestaan. Komt de waarde van de tegoedbon boven het totaalbedrag van een bestelling, dan vervalt het restsaldo van de tegoedbon bij het uitvoeren van de bestelling.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde waren blijven tot volledige betaling is voldaan eigendom van MAGIX.

§ 7 Wijzigingen van de algemene gebruiksvoorwaarden

1. MAGIX behoudt zicht het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde opnieuw op te stellen. In dit geval zal MAGIX de klant de wijzigingen per e-mail mededelen.

2. De klant verklaart met het gebruik van de gewijzigde voorwaarden op reeds voor de wijziging afgesloten contracten in te stemmen wanneer de klant niet binnen twee weken beginnend op de dag die op de wijzigingsmedeling volgt, de wijziging schriftelijk tegenspreekt. Wanneer de klant op tijd bezwaar indient, wordt het contract volgens de huidige voorwaarden voortgezet. MAGIX heeft in dit geval toch het bijzondere recht het contract met een opzegtermijn van een maand aan het einde van de maand op te zeggen.

§ 8 Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. MAGIX is alleen dan aansprakelijk voor door haar of haar plaatsvervangers veroorzaakte schade door lichte nalatigheid – ook buiten de overeenkomst – voor zover een verplichting wordt geschonden waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van de overeenkomst essentieel is (hoofdverplichting) alsook in gevallen van dood, lichamelijk letsel en aantasting van de gezondheid.

2. Bij schending van een hoofdverplichting blijft de aansprakelijkheid beperkt tot zulke schade waarvan met het ontstaan in het kader van de onderhavige overeenkomst op een typische wijze gerekend kan worden, voor zover niet opzet of grove nalatigheid gegeven zijn of wegens dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid dwingende aansprakelijkheid bestaat.

3. De aansprakelijkheid volgens de wet op aansprakelijkheid voor producten blijft onverlet.

4. MAGIX is niet aansprakelijk voor door de klant beheersbare schade resp. schade die de klant door het nemen van in redelijkheid van hem te verwachten maatregelen had kunnen voorkomen. Bij verlies van gegevens is MAGIX alleen aansprakelijk tot een bedrag van bij beschikbaarheid van veiligheidskopieën vereiste reconstructiekosten.

5. Omkering van de bewijslast ten nadele van de klant is met de voorgaande bepalingen niet verbonden.

§ 9 Auteursrecht / gebruiksrecht

1. Voor zover software, softwarebeschrijvingen, muziek of films in audio- of computerindeling, of andere auteursrechtelijk beschermde werken deel uitmaken van de levering en het werk aan de contractpartner voor gebruik ter beschikking wordt gesteld, wordt de contractpartner een eenvoudig, niet exclusief recht tot gebruik volgens de betreffende MAGIX eindgebruikerslicentievoorwaarden (MAGIX EULA, e-EULA, HUUR-EULA) voor het betreffende werk verleend. De EULA zijn op de internetsite van MAGIX www.magix.com beschikbaar, worden altijd bij het product geleverd en/of zijn op het datamedium aanwezig.

2. De klant verplicht zich bij gebruik van de producten de EULA, in het bijzonder de daarin opgenomen gebruiksbeperkingen, in acht te nemen. Bij overtreding van deze overeenkomst is de klant ten volle aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In de EULA zijn onder andere geregeld: het recht op verveelvoudiging, meervoudig gebruik, programmawijzigingen, auteurs- en octrooirecht.

3. MAGIX garandeert dat de contractproducten van MAGIX binnen het contract vrij zijn van auteursrecht van derden, wat het gebruik door de contractpartner zou kunnen uitsluiten of beperken. Dit geldt niet indien de klant een niet door MAGIX vrijgegeven product gebruikt of het product gebruikt nadat het door anderen dan MAGIX is gewijzigd, of als de klant het product anders gebruikt dan beschreven in de overeengekomen gebruiksvoorwaarden.

4. Bij de overdracht van softwareproducten van andere producenten dan MAGIX dienen aanvullend op deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden de licentievoorwaarden van de betreffende producent met betrekking tot de omvang van het auteursrechtelijk beschermd gebruik van de software en de gebruiksbeperkingen in acht te worden genomen.

§ 10 Compensatie

De klant kan uitsluitend vorderingen in rekening brengen die onbetwist zijn of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

§ 11 Bijlagen

MAGIX behoudt zich het recht voor commercieel materiaal als reclame-uitingen en gedrukt materiaal, zoals vergelijkende tests van en publicaties over de producten bij te sluiten, ongeacht of deze van MAGIX zelf of van derden afkomstig zijn.

§ 12 Opslaan van de tekst van de overeenkomst

De tekst van de overeenkomst wordt door ons niet opgeslagen en kan na het afsluiten van het bestelproces niet meer opgeroepen worden. U kunt de bestelgegevens echter direct na het versturen uitprinten.

§ 13 Slotbepalingen

1. Voor consumenten en voor andere personen die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst hun gewoonlijke handels- of verblijfplaats in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) hebben, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Voor consumenten met gewone verblijfplaats in een land dat geen lid is van de EU of de EER, is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het Duitse recht inzake consumentenbescherming.

Ongeacht deze rechtskeuze is op consumenten altijd het dwingende consumentenbeschermingsrecht van toepassing van de staat waar zij op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst hun gewone verblijfplaats hebben.

MAGIX is daarenboven gerechtigd tot procesvoering tegen de klant bij de bevoegde rechtbank in diens woonplaats. MAGIX neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumenten-arbitragecommissie.

2. Bij verkoop of andere overdracht van MAGIX software zijn aanvullend de regelingen van kracht van de betreffende MAGIX eindgebruikerslicentievoorwaarden (EULA), die onderdeel zijn van deze regeling. In geval van twijfel en/of bij conflicterende regelingen hebben de clausules in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hogere rechtsgeldigheid dan de regelingen in de EULA.

3. Versies van deze Algemene Voorwaarden in andere talen dan Duits dienen slechts ter ondersteuning. Bij interpretatieproblemen en taalkundige verschillen tussen de buitenlandse en de Duitse versie is de Duitse versie van deze AVL beslissend.

II. Bijzondere bepalingen
voor software-abonnementen

§ 1 Begripsbepaling; Geldigheidsgebied

1. Deze bijzonder bepalingen gelden uitsluitend voor software-abonnementen. Deze vullen het voorgaande deel I. van de algemene voorwaarden aan en hebben prioriteit in geval van contradicties.

2. De inhoud van het software-abonnement wordt bepaald aan de hand van het door de klant gekozen aanbod. Tijdens de looptijd van het software-abonnement ontvangt de klant steeds de nieuwste releases en updates van het gekozen product. Voor het gebruik van het software-abonnement is een internetverbinding nodig.

§ 2 Duur; Opzegging

1. De duur van het software-abonnement wordt opgedeeld in minimale duur en verlengingsperioden. Beide worden bepaald aan de hand van het door de klant gekozen aanbod.

2. De duur wordt steeds automatisch verlengd na afloop van de minimale duur of een verlengingsperiode met de in het gekozen aanbod aangegeven verlengingsperiode, tenzij de overeenkomst minimaal één maand voor afloop door een van de partijen opgezegd wordt.

3. Het recht tot opzegging op staande voet blijft onverlet. MAGIX heeft met name het recht tot onmiddellijke opzegging wanneer de klant met de betaling van de vergoedingen voor de bijdrage minimaal twee maandelijkse bijdragen achterloopt.

4. Elke opzegging moet schriftelijk of in tekstvorm worden ingediend en worden verstuurd aan:

MAGIX Software GmbH
Quedlinburger Straße 1
10589 Berlijn
Duitsland
E-mail: infoservice@magix.net

5. In geval van een onmiddellijke opzegging door MAGIX heeft MAGIX het recht een bijdrage ter hoogte van 75% van alle maandelijkse basisvergoedingen die de klant bij een juiste afloop van de contractduur of bij juiste opzegging door de klant tot de eerstmogelijke opzegdatum had moeten uitvoeren, te verlangen. Het recht van de klant een geringere schade aan te tonen, blijft bestaan.

§ 3 Vergoeding, wanneer verschuldigd

1. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van het aanbod.

2. De aansprak op vergoeding ontstaat aan het begin van de looptijd. De vergoeding wordt berekend voor de betreffende looptijd (minimale looptijd of verlengingperiode) en is steeds vooruit te betalen.

3. De klant stemt toe, indien vereist, rekeningen via de elektronische weg te ontvangen. De betaling geschiedt per creditcard. Daarnaast is ook een betaling via automatische afschrijving mogelijk, mits de klant in Duitsland woont.

4. MAGIX staat het toe de prijzen te allen tijde na schriftelijke aankondiging met een periode van 2 maanden op het einde van de minimale looptijd of een verlengingsperiode te wijzigen. De gewijzigde prijs geldt bij het begin van de op de aankondiging volgende verlengingsperiode wanneer de klant niet binnen zes weken bezwaar indient tegen de gewijzigde prijs. Wanneer de klant op tijd bezwaar indient, wordt het contract volgens de huidige voorwaarden voortgezet. MAGIX heeft in dit geval toch het bijzondere recht het contract met een opzegtermijn van een maand aan het einde van de maand op te zeggen.

§ 4 Wijzigingen van de algemene gebruiksvoorwaarden

1. MAGIX behoudt zicht het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde opnieuw op te stellen. In dit geval zal MAGIX de klant de wijzigingen per e-mail mededelen.

2. De klant verklaart met het gebruik van de gewijzigde voorwaarden op reeds voor de wijziging afgesloten contracten in te stemmen wanneer de klant niet binnen twee weken beginnend op de dag die op de wijzigingsmedeling volgt, de wijziging schriftelijk tegenspreekt. Wanneer de klant op tijd bezwaar indient, wordt het contract volgens de huidige voorwaarden voortgezet. MAGIX heeft in dit geval toch het bijzondere recht het contract met een opzegtermijn van een maand aan het einde van de maand op te zeggen.