Verklaring omtrent gegevensbescherming.

Deel 1 - Inleiding

Wij bedanken u voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons en wij hebben het onze opgave gemaakt uw gegevens en de daarmee verbonden rechten te beschermen en te waarborgen.

Het verwerken van persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) gebeurt steeds in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en de voor ons per land geldende gegevensbeschermingswetgeving. Met deze verklaring omtrent gegevensbescherming willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens en, voor zover persoonsgegevens verzameld of verwerkt worden, over de rechten die u daarbij heeft.

In het kader van onze verklaring omtrent gegevensbescherming gebruiken wij verschillende juridische en technische begrippen. Uitleg daarbij vindt u in de paragraaf "Definities".

Wij hebben als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo mogelijk foutloze bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Toch kan gegevensoverdracht via internet in principe veiligheidslekken opleveren, zodat een absolute beveiliging niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het u vrij persoonsgegevens ook via alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons mee te delen.

Deze verklaring omtrent gegevensbescherming geldt voor de persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, en voor de bezoekers van onze websites.

Het voor de verwerking van gegevens in de zin van de geldende wetgeving omtrent gegevensbescherming (daaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (de 'AVG') verantwoordelijke bedrijf ('MAGIX' of 'wij') is:

 • MAGIX Software GmbH
  Quedlinburger Str. 1
  10589 Berlijn
  Duitsland
  E-mail: privacy@magix.net

Voor het waarborgen van de belangen van allen van wie gegevens worden verwerkt hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming benoemd. U kunt als volgt contact met hem opnemen:

 • MAGIX Software GmbH
  De functionaris voor gegevensbescherming
  Quedlinburger Str. 1
  10589 Berlijn
  Duitsland
  E-mail: privacy@magix.net

U kunt te allen tijde met vragen en opmerkingen over gegevensbescherming bij onze functionaris voor gegevensbescherming terecht.

Belangrijk: let er a.u.b. op dat deze verklaring omtrent gegevensbescherming in de loop van de tijd gewijzigd kan worden. Gebruik deze pagina om u te informeren, want eventuele wijzigingen zullen wij hier publiceren.
Mocht u het met een aspect van onze richtlijn gegevensbescherming niet eens zijn heeft u bepaalde rechten die hier ook op de betreffende plaatsen beschreven worden.

Deel 2 - Samenvatting:
onze verklaring omtrent gegevensbescherming in één oogopslag

1. Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Wanneer u klant van MAGIX en/of gebruiker van onze software bent, moeten wij bepaalde persoonsgegevens vastleggen en gebruiken om u diensten te kunnen verlenen, zoals: (1) het leveren van bestelde producten, (2) het leveren van updates en patches voor uw software, (3) het waarborgen van het licentiemanagement voor uw software en het verhinderen van productpiraterij, en (4) het informeren over aanbiedingen die voor u nuttig kunnen zijn.

Een gedetailleerde beschrijving van de persoonsgegevens die wij op deze manier vastleggen vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

Gebruikersgegevens:
Wanneer u klant van MAGIX en/of gebruiker van onze software bent, moeten wij bepaalde persoonsgegevens vastleggen en gebruiken om u diensten te kunnen verlenen, zoals: (1) het leveren van bestelde producten, (2) het leveren van updates en patches voor uw software, (3) het waarborgen van het licentiemanagement voor uw software en het verhinderen van productpiraterij, en (4) het informeren over aanbiedingen die voor u nuttig kunnen zijn.

Een gedetailleerde beschrijving van de persoonsgegevens die wij op deze manier vastleggen vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

Leveranciersgegevens:
Wij hebben van onze leveranciers van producten en diensten een beperkte hoeveelheid informatie nodig om probleemloos zaken te kunnen doen. Daaronder vallen de contactgegevens van de verantwoordelijke personen binnen uw bedrijf om met hen te kunnen communiceren. Daarnaast hebben wij nog andere informatie nodig zoals uw bankgegevens om de door geleverde producten of diensten te kunnen betalen (voor zover dat zo contractueel is vastgelegd).

Een gedetailleerde beschrijving van de persoonsgegevens die wij van u vastleggen vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

Bezoekers van onze websites:
Wij leggen slechts een beperkte hoeveelheid gegevens van bezoekers van onze websites vast en gebruiken deze om voor u het gebruik van onze websites gemakkelijker te maken en om de door ons aangeboden producten en diensten beter te kunnen beheren. Daarbij gaat het onder meer om informatie over hoe u onze websites gebruikt en hoe vaak u op deze websites komt.

Meer informatie over welke gegevens wij van u vastleggen wanneer u onze websites bezoekt vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

2. Uit welke bronnen worden persoonsgegevens vastgelegd?

Gebruikersgegevens:
Wij leggen in principe alleen persoonsgegevens vast die wij direct van u hebben ontvangen.

Leveranciersgegevens:
Wij leggen alleen persoonsgegevens vast die wij direct van u hebben ontvangen in het kader van de onderlinge samenwerking.

Bezoekers van onze websites:
Wij leggen uw gegevens vast met behulp van cookies volgens uw cookie-instellingen wanneer u onze websites bezoekt.

Wij leggen ook gegevens van u vast wanneer u via de websites met ons contact opneemt, bijvoorbeeld wanneer u gegevens invult op een contactformulier of de chatfunctie gebruikt. In het algemeen kunnen wij, voor zover u op onze websites komt om of een e-mail van ons leest of aanklikt, bepaalde gegevens ook automatisch vastleggen.

Cookie-instellingen:
De cookie-instellingen worden verzorgd door OneTrust.
Meer informate over cookies en uw keuzemogelijkheden vindt u hier:

3. Waarom wij uw persoonsgegevens vastleggen en waarvoor we ze gebruiken

Gebruikersgegevens:
Het door ons vastleggen en gebruiken van informatie over onze klanten en gebruikers gebeurt om ervoor te zorgen dat de contractuele overeenkomsten tussen ons correct kunnen worden uitgevoerd, om zo een probleemloze zakelijke relatie te kunnen garanderen. Wij hebben bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig om koop- of licentieovereenkomsten uit te kunnen voeren en u de bestelde diensten of producten te kunnen leveren. Voor het gebruik van onze software is een gebruikersaccount nodig, waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen. Dit is nodig om onze meerplaatsenlicenties aan te kunnen bieden en productpiraterij te verhinderen. Ten dele hebben wij ook persoonsgegevens van u nodig om onze diensten, zoals support, te kunnen verlenen.

Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken vindt u in de paragraaf 'Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail'.

Leveranciersgegevens:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor twee dingen: ten eerste om ervoor te zorgen dat de contractuele overeenkomsten tussen ons correct kunnen worden uitgevoerd, om zo een probleemloze zakelijke relatie te kunnen garanderen, en ten tweede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken vindt u in de paragraaf 'Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail'.

Bezoekers van onze websites:
Wij gebruiken uw gegevens om uw contactaanvragen te verwerken en, afhankelijk van uw cookie-instellingen, het gebruik van onze websites voor u makkelijker te maken bijvoorbeeld door het tonen van aanbiedingen waarvan wij denken dat ze voor u interessant zouden kunnen zijn of om de inhoud van een winkelmandje in de shop voor een volgend bezoek aan onze websites op te slaan.

4. Doorgeven van persoonsgegevens

Gebruikersgegevens
Wij geven uw gegevens door voor de volgende doelen: (1) in de eerste plaats om ons ervan te verzekeren dat u bij ons bestelde diensten en producten ontvangt (bijv. aan een pakketdienst), (2) aan betalingsdiensten zoals bijvoorbeeld PayPal, (3) aan bedrijven die het versturen van newsletters voor ons organiseren en/of (4) aan bedrijven die voor ons support-diensten uitvoeren.

Een overzicht van de categorieën van mogelijke ontvangers aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven vindt u in de paragraaf 'Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail'.

Leveranciersgegevens
Voor zover wij niets anders hebben aangegeven kunnen wij uw gegevens doorgeven aan alle bedrijven uit ons concern en aan met ons verbonden derden, bijv. door ons ingeschakelde dienstverleners en organisaties waarvoor wij diensten verlenen.

Een overzicht van de categorieën van mogelijke ontvangers aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven vindt u in de paragraaf 'Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail'.

Bezoekers van onze websites
Op voorwaarde dat u toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan aanbieders van analytics-diensten, affiliate-netwerken, marketingautomatiseringsplatforms en social-mediadiensten, om ervoor te zorgen dat u alleen voor u relevante reclame krijgt.

In het algemeen behouden wij ons, met uw toestemming, de mogelijkheid voor uw gegevens ook naar derde landen buiten de EU of de EER door te geven. In dat geval zullen wij echter door passende overeenkomsten ervoor zorgen dat het niveau van gegevensbescherming gelijk is aan het niveau in de Algemene verordening gegevensbescherming.

5. De duur van de opslag van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn, daarna worden ze gewist. Bovendien slaan wij de betreffende gegevens alleen op voor zover ze nog nodig zijn voor het nakomen van onze overeenkomsten.

Meer informatie over onze principiële werkwijze met betrekking tot het opslaan van persoonsgegevens vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

6. Rechten van betrokkenen – welke rechten heeft u met betrekking tot uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens?

Ook wanneer wij al persoonsgegevens van u hebben heeft u nog diverse rechten met betrekking tot deze gegevens. Neem contact met ons op wanneer u hierover meer wilt weten. Wij zullen ons best doen uw aanvraag zo snel mogelijk en in elk geval binnen de geldende wettelijke bepalingen te verwerken. Houd er a.u.b. rekening mee dat wij opnames van onze communicatie kunnen bewaren om de door u genoemde problemen beter op te kunnen lossen.

Voor zover wij persoonsgegevens van u verwerken heeft u bepaalde wettelijke rechten (zogeheten "rechten van betrokkenen"), die wij hieronder kort presenteren. Uitgebreidere uitleg van de diverse rechten vindt u in de paragraaf 'Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail'.

 • Recht op informatie
  U heeft het recht te allen tijde een bevestiging van ons te verlangen over welke gegevens wij over u hebben opgeslagen, en van ons te eisen dat wij deze gegevens wijzigen, actualiseren of wissen. Wij kunnen daarop aan uw eis voldoen. Daarnaast hebben wij de volgende mogelijkheden:
  • Wij kunnen u vragen uw identiteit te bevestigen of u om meer informatie omtrent uw eis vragen, en
  • voor zover wettelijk toegestaan kunnen wij uw aanvraag afwijzen. In dat geval zullen wij u echter de redenen voor de afwijzing meedelen.
 • Recht van bezwaar:
  Wanneer wij uw gegevens gebruiken omdat dat naar ons inzicht in overeenstemming is met onze gerechtvaardigde belangen en u bent het hier niet mee eens, dan heeft u het recht bezwaar te maken. Wij zullen binnen 30 dagen op uw aanvraag reageren. In bepaalde gevallen hebben wij het recht deze termijn te verlengen. In het algemeen zullen wij u dit alleen onder zeer bepaalde, nauw afgebakende omstandigheden ontzeggen.
 • Recht, om toestemming in te trekken:
  Wanneer wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld het versturen van reclame) hebben gekregen, kunt u deze toestemming te allen tijde herroepen.
 • Recht op rectificatie
  U heeft het recht, de onmiddellijke rectificatie of aanvulling te verlangen van uw persoonsgegevens.
 • Recht op wissing
  In bepaalde situaties (bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens wederrechtelijk hebben verwerkt) heeft u het recht van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens wissen. Wij zullen binnen 30 dagen op uw eis reageren (in bepaalde gevallen hebben wij het recht deze termijn te verlengen) en er slechts onder bepaalde, nauw afgebakende omstandigheden geen gehoor aan geven – bijvoorbeeld wanneer de gegevens dwingend noodzakelijk zijn om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen of om ons intellectuele eigendom te beschermen. Wanneer wij uw verzoek inwilligen zullen wij uw gegevens wissen maar er in de regel vanuit gaan dat u wilt dat wij uw naam opnemen in ons register van personen die niet door ons gecontacteerd willen worden. Zo minimaliseren we de kans dat in de toekomst contact met u wordt opgenomen wanneer uw gegevens onder andere omstandigheden nog een keer worden vastgelegd. Als u dit niet wilt, laat het ons dan weten.
 • Recht op op beperking van de verwerking
  In plaats van een verzoek om uw gegevens te wissen kunt u ons ook vragen om beperking van de verwerking en het blokkeren van de verwerking. Ook aan deze verzoeken zullen wij in de regel binnen 30 dagen voldoen, tenzij wij de gegevens nog nodig hebben om bijvoorbeeld aan onze verplichtingen jegens u te voldoen of om ons intellectuele eigendom te beschermen.
 • Recht van gegevensoverdraagbaarheid
  Als u dat wilt heeft u het recht van ons verlangen dat uw gegevens door ons aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen. Wij ondersteunen u daarbij door de gegevens direct voor u over te dragen of door u een kopie in een gebruikelijk machinaal leesbaar formaat ter beschikking te stellen.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen (profileren)
  U heeft het recht onder bepaalde omstandigheden niet onderworpen te zijn aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing die voor u juridisch werkzaam is. Wij kunnen echter onder bepaalde omstandigheden een gerechtvaardigd belang hebben bij een dergelijke geautomatiseerde beslissingsvorming.
 • Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit
  Daarnaast heeft u het recht bezwaar aan te tekenen bij de lokale toezichthoudende autoriteit. Bijzonderheden daarover vindt u in de paragraaf 'Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail'.

7. Gebruik van cookies

Onze websites/webdiensten gebruiken zogeheten cookies. Bij cookies gaat het om erg kleine tekstbestandjes die voor een bepaalde tijd op de harde schijf van uw eigen computer (clients) worden gezet. Een overzicht van de gebruikte cookies en uw mogelijkheden om ze in te stellen vindt u hier:

Deel 3: Onze Verklaring omtrent gegevensbescherming in detail.

A. Gedetailleerde informatie over de collectie

1. Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Gebruikersgegevens:
Over onze klanten en gebruikers leggen we een aantal gegevens vast die wij nodig hebben voor het probleemloos uitvoeren van overeenkomsten en voor het licentiemanagement en de kopieerbeveiliging van onze producten. Zo hebben wij voor het aanmaken van een gebruikersaccount, die weer nodig is voor de activering van software of bepaalde content, uw naam, uw e-mailadres en het land waarin u woont. Dezelfde gegevens leggen we vast als u zich voor de newsletter registreert. In sommige gevallen hebben we nog meer gegevens nodig (onder andere adres, telefoonnummer of geboortedatum), bijvoorbeeld wanneer u in onze shop iets koopt, diensten boekt, domeinen registreert of abonnementen afsluit. Daarnaast kunt u indien u dat wilt nog meer gegevens meedelen. Welke gegevens per geval worden vastgelegd volgt uit het betreffende formulier of invoermasker of wordt u door onze klantenservice-medewerker aan de telefoon uitgelegd.

Als wij om andere redenen nog meer persoonsgegevens van u nodig hebben laten wij u dat weten.

Leveranciersgegevens:
Wij leggen alleen die gegevens over leveranciers vast die nodig zijn om een probleemloze zakelijke relatie te kunnen garanderen. Wij leggen de gegevens vast van onze contactpersonen binnen uw organisatie, zoals naam, telefoonnummers en e-mailadressen. Bovendien leggen wij bankgegevens vast om betalingen aan u te kunnen doen. Wij kunnen ook verdere gegevens opslaan die iemand uit uw organisatie ons vrijwillig heeft meegedeeld. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer met de teams van onze financiële- of incassoafdelingen contact heeft opgenomen, kunnen onze telefoongesprekken met u worden opgenomen, afhankelijk van de ter plaatse geldende voorschriften en eisen.

2. Uit welke bronnen worden persoonsgegevens vastgelegd?

Wij leggen in principe alleen persoonsgegevens vast die wij direct van u hebben ontvangen. Uit andere bronnen krijgen wij geen persoonsgegevens.

3. Waarom wij uw persoonsgegevens vastleggen en waarvoor we ze gebruiken

Gebruikersgegevens:
Over het algemeen gebruiken wij gegevens over onze gebruikers en klanten op de volgende manieren:

a) Reclame-acties
Op grond van § 7 paragraaf 3 van de wet op de oneerlijke concurrentie (UWG) van de Bondsrepubliek Duitsland zijn wij gerechtigd om het bij een aankoop in onze winkel opgegeven e-mailadres te gebruiken voor direct marketing voor onze eigen soortgelijke producten of diensten. Indien u niet langer onze productaanbevelingen wenst te ontvangen, kunt u zich op elk ogenblik uitschrijven zonder andere transmissiekosten te moeten betalen dan die volgens de basistarieven. U kunt uw abonnement opzeggen door te klikken op de link "Afmelden" in de voettekst van een van onze productaanbevelingen of door een e-mail te sturen naar privacy@magix.net.

b) Werking van onze producten en het beveiligen van ons intellectuele eigendom
Wij zijn genoodzaakt ons intellectuele eigendom te beschermen, niet in de laatste plaats om u ook in de toekomst onze producten en diensten in de vertrouwde kwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen te kunnen leveren. Om voor een effectieve kopieerbeveiliging van onze software te zorgen en u, afhankelijk van het product, het gebruik van onze software op meerdere computer mogelijk te maken, is elke installatie van onze software met uw gebruikersaccount verbonden, waarin bepaalde gegevens (naam, e-mailadres en land) per se opgeslagen moeten zijn. Alleen zo kunnen wij u ook updates en patches voor de software sturen. Om een probleemloze werking van onze producten te kunnen garanderen moet u daarom de boven genoemde gegevens aanleveren.

c) Vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen
In ongebruikelijke gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens hiervoor gebruiken wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Meer informatie over wat dat betekent vindt u in de paragraaf 'Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail'.

Leveranciersgegevens:
Wij gebruiken uw gegevens alleen om de zakelijke relatie met u optimaal uit te voeren. Daarvoor slaan wij uw gegevens op in onze database zodat we in samenhang met onze overeenkomsten contact met u kunnen opnemen en van uw diensten gebruik kunnen maken. In ongebruikelijke gevallen gebruiken wij de gegevens ook voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

4. Doorgeven van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens eventueel, en alleen wanneer dit in overeenstemming is met de plaatselijke wetten en voorschriften, op tal van manieren en voor tal van doelen aan de volgende categorieën personen doorgeven:

 • Alle bedrijven van ons concern
 • Belasting-, controle- of andere ambtenaren, wanneer wij er in goed vertrouwen van overtuigd zijn dat wij er wettelijk, of op grond van een ander voorschrift toe verplicht zijn deze gegevens door te geven (bijvoorbeeld omdat er een aanvraag van de belastingdienst binnenkomt of in verband met een te verwachten rechtsstrijd)
 • Externe dienstverleners die uit onze naam diensten verlenen (daaronder externe e-mailproviders, accountants en boekhouders, technische supportfuncties)
 • Aanbieders van extern geplaatste IT-diensten en geheugenaanbieders, wanneer daarvoor een verwerkingsovereenkomst (of vergelijkbare zekerheid) is afgesloten
 • Marketingtechnologieplatforms en -leveranciers

Mochten wij in de toekomst met een ander bedrijf of vennootschap fuseren of erdoor gekocht worden (of wanneer een dergelijke substantiële mogelijkheid besproken wordt), dan kunnen wij uw persoonsgegevens aan de (toekomstige) nieuwe eigenaren van dit bedrijf of vennootschap doorgeven.

In het algemeen behouden wij ons, met uw toestemming, de mogelijkheid voor uw gegevens ook naar derde landen buiten de EU of de EER door te geven. In dat geval zullen wij echter door passende overeenkomsten ervoor zorgen dat het niveau van gegevensbescherming gelijk is aan het niveau in de Algemene verordening gegevensbescherming.

5. De duur van de opslag van persoonsgegevens

Wij verwerken en slaan persoonsgegevens alleen op voor de tijd die voor het bereiken van het doel van de opslag noodzakelijk is of zo lang als wordt bepaald door Europese richtlijnen en verordeningen of andere wetten en voorschriften waaraan wij zijn gebonden.

Komt het doel voor de opslag te vervallen of loopt een door de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever voorgeschreven termijn af, dan worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften gewist.

6. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij zullen alle zinvolle en passende maatregelen nemen om de door ons opgeslagen persoonsgegevens tegen misbruik, verlies of onbevoegde toegang te beschermen. Daartoe hebben wij een serie technische en organisatorische maatregelen genomen. Daaronder vallen maatregelen omtrent hoe om te gaan met een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging.

Wanneer u de verdenking heeft dat uw persoonsgegevens misbruikt worden of verloren zijn gegaan of dat onbevoegde toegang heeft plaatsgevonden, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. De contactgegevens vindt u boven in Deel 1 van deze verklaring omtrent gegevensbescherming.

B. Gedetailleerde informatie over gebruik en verwerking

Wij leggen slechts een beperkte hoeveelheid gegevens van bezoekers van onze websites vast en gebruiken wij deze om voor u het gebruik van onze websites gemakkelijker te maken en om de door ons aangeboden producten en diensten beter te kunnen beheren. Daarbij is het in principe mogelijk onze websites te gebruiken zonder persoonsgegevens te moeten aangeven. In bepaalde gevallen (bijv. bij bestellingen in de shop, bij het activeren van producten etc.) kan een verwerking van persoonsgegevens echter noodzakelijk zijn.

1. Vastleggen van algemene gegevens en informatie

Onze websites leggen elke keer dat ze aangeroepen worden een serie algemene gegevens en informatie vast. Deze algemene gegevens en informatie wordt in de logfiles van onze servers opgeslagen. Vastgelegd kunnen worden (1) het gebruikte type browser en de versie, (2) het gebruikte besturingssysteem, (3) de website, van waar een systeem op onze websites terecht komt (de zgn. referrer), (4) de subpagina's die en systeem op onze websites bezoekt, (5) datum en tijd van de toegang tot de websites, (6) een internet-protocoladres (IP-adres) en (7) verdere vergelijkbare informatie, die nuttig is voor het afweren van gevaar in het geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie wordt veeleer gebruikt om (1) de inhoud van onze websites correct te laten verschijnen, (2) de inhoud van onze websites en de reclame erop te optimaliseren, (3) de duurzame werking van onze informatietechnologische systemen en de techniek van onze websites te waarborgen en (4) om in het geval van een cyberaanval de opsporingsinstanties de nodige informatie te kunnen leveren voor een strafrechtelijk onderzoek. Deze anoniem vastgelegde gegevens en informatie wordt door ons daarom enerzijds statistisch beoordeeld en anderzijds met het doel om de bescherming en veiligheid van gegevens in onze onderneming te verhogen, om zo een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De anonieme gegevens uit de server-logfiles worden gescheiden van alle door een betrokken persoon ingevoerde persoonsgegevens opgeslagen en regelmatig verwijderd na het verstrijken van een periode die is afgestemd op het doel van de opslag.

2. Registratie op onze websites

U hebt op meerdere van onze websites de mogelijkheid u te registreren waarbij uw persoonsgegevens moet aangeven, bijvoorbeeld om de newsletter te bestellen of om een gebruikersaccount aan te maken (bv. in het kader van een bestelling of om een MAGIX-product te activeren). Welke persoonsgegevens daarbij aan MAGIX worden meegedeeld volgt uit het betreffende invoermasker dat bij de registratie wordt gebruikt. De door de betrokken persoon ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door MAGIX en voor eigen doelen vastgelegd en opgeslagen. Wij kunnen de besluiten tot het doorgeven van de persoonsgegevens aan een of meer verwerkers in opdracht, bijvoorbeeld een pakketdienst, die de persoonsgegevens dan ook uitsluitend voor een intern doel dat ons aan te rekenen is, gebruikt.

Bij een registratie op de websites van MAGIX wordt verder het aan u door de internet-serviceprovider (ISP) toegewezen IP-adres, de datum en de tijd van de registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens gebeurt op basis van het feit dat alleen zo misbruik van onze diensten verhinderd kan worden, en dat deze gegevens het indien nodig mogelijk maken eventuele strafbare feiten op te helderen. In zoverre is het opslaan van deze gegevens noodzakelijk voor de beveiliging van MAGIX. Doorgifte van deze gegevens vindt in principe niet plaats, voor zover er geen wettelijke verplichting toe bestaat of de doorgifte dient voor strafrechtelijke vervolging.

Het registreren met vrijwillige aangegeven persoonsgegevens dient er voor ons toe om u inhoud en diensten aan te bieden die op grond van de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid de bij de registratie aangegeven persoonsgegevens te allen tijde te (laten) wijzigen of volledig uit onze database te laten wissen.

Op aanvraag geven laten wij u altijd weten welke persoonsgegevens van u opgeslagen zijn. Verder rectificeren of wissen wij persoonsgegevens wanneer u dat van ons verlangt, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat de gegevens te bewaren. Onze functionaris voor gegevensbescherming is voor dergelijke zaken als contactpersoon beschikbaar.

3. Abonnementen op onze newsletter

U heeft op onze websites de mogelijkheid u op onze newsletter te abonneren. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de newsletter aan ons worden gemeld volgt uit het betreffende invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt.

U kunt in principe onze newsletter alleen ontvangen wanneer u (1) over een geldig e-mailadres beschikt en u (2) voor de verzending van de newsletter geregistreerd heeft.

Bij de aanmelding voor de newsletter slaan wij verder het aan u door de internet-serviceprovider (ISP) toegewezen IP-adres, de datum en de tijd van de aanmelding op. Het vastleggen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres op een later tijdstip te kunnen herkennen en dient aldus de juridische zekerheid van MAGIX.

De in het kader van de aanmelding voor de newsletter vastgelegde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze newsletter. Ze worden uitsluitend doorgegeven aan Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Strasse 10, 80339 München (Duitsland), bedrijf dat wij opdracht hebben gegeven onze newsletters te versturen. Een verdere doorgifte aan derde partijen vindt niet plaats. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden te allen tijde weer herroepen, door op de link 'Afmelden' aan het einde van de newsletter te klikken. De toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens die u ons heeft meegedeeld voor het versturen van de newsletter kunt u ook op elk moment weer intrekken.

4. Newsletter-tracking

De newsletters van MAGIX Software GmbH bevatten zogeheten telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding dat in e-mails in HTML-formaat wordt geïntegreerd om het opnemen van het logbestand en het analyseren ervan mogelijk te maken. Daardoor kan een statistische beoordeling van het succes (of gebrek daaraan) van onze online-marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de gebruikte technologie kunnen wij herkennen of en wanneer een e-mail door u geopend is en welke zich in de e-mail bevindende links door u zijn opgeroepen.

De op deze wijze verzamelde gegevens worden namens ons door de Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Strasse 10, 80339 München (Duitsland) opgeslagen en beoordeeld om het versturen van de newsletter te optimaliseren en de inhoud van toekomstige newsletters nog beter bij de interesses van de betrokken persoon te laten aansluiten. Een verdere doorgifte aan derde partijen vindt niet plaats. U kunt hier uw hiervoor apart gegeven toestemming te allen tijde intrekken:

5. Contact opnemen via de websites

Onze websites bevatten wettelijk voorgeschreven informatie waarmee snel op elektronische wijze contact met ons opgenomen kan worden en die directe communicatie met ons mogelijk maken, onder andere per e-mail. Voor zover u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opnemen, worden de door u verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke vrijwillig verstuurde persoonsgegevens worden door ons opgeslagen met als doel de verwerking en het opnemen van contact met u; wij geven ze niet door aan derde partijen.

6. Gebruik van tools en diensten van derde partijen op onze websites

Wij hebben op onze websites diverse componenten van derde partijen geïntegreerd, die er vooral toe dienen, uw gegevens te verzamelen op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. Hierover willen wij jou in het navolgende informeren. Informatie over alle diensten van derden waarvoor toestemming nodig is, is te vinden de paragraaf Cookies/cookie-instellingen.

a) Onetrust
Wij maken gebruik van de cookie-consent-oplossing OneTrust, een dienst die wordt aangeboden door OneTrust LLC, Dixon House, 1 Lloyd's Avenue, London, EC3N 3DQ ('OneTrust'). OneTrust slaat informatie op over de categorieën cookies die door de website worden gebruikt en of u toestemming heeft gegeven of heeft ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Meer informatie en de mogelijkheden om dit in te stellen vindt u hier.

b) GoogleTag Manager
De Google Tag Manager verzamelt geen gegevens en stuurt deze ook niet door naar derden. De Google Tag Manager verwerkt alleen uw cookie-instellingen. Het is dan ook een noodzakelijk instrument om te voldoen aan de huidige eisen inzake de bescherming van uw gegevens.

c) Dynamic Yield
Onze website gebruikt Dynamic Yield, een dienst van Dynamic Yield Ltd., Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, England RG7 1NT (https://www.dynamicyield.com).

Dynamic Yield is een technologiebedrijf dat basisinhoud en nieuws op de website aanbiedt. Standaard wordt Dynamic Yield gebruikt in een speciale privacymodus (Active Cookie Consent Mode). In deze modus worden geen cookies gebruikt en wordt geen paginagrote bezoekerssessie aangemaakt. Bezoekers krijgen geen gepersonaliseerde ervaringen aangeboden, tenzij zij daar actief mee instemmen. Alleen bezoekers die daarvoor toestemming hebben gegeven, ontvangen gepersonaliseerde ervaringen.

Meer informatie vindt u op: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/

d) Live-Chat Tawk.to
Sommige van onze online-aanbiedingen bieden de applicatie Tawk.to aan. Tawk.to is een live-chat-software. De chat is via een script in de broncode geïntegreerd. Door gebruik te maken van de chat, worden de diensten van Tawk.to automatisch gebruikt. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Tawk.to zijn te vinden in het privacybeleid van Tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy.

e) SendGrid

Indien u nog geen bestelling wenst te plaatsen van de producten in het winkelmandje op de website www.magix.com, heeft u de mogelijkheid om per e-mail een link te ontvangen waarmee u het winkelmandje op een later tijdstip kunt herstellen. Hiervoor hebben wij uw naam en e-mailadres nodig. Wij gebruiken de dienstverlener SendGrid van Twilio Inc, 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105 (wereldwijd hoofdkantoor), Twilio Ireland Limited, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland (EER hoofdkantoor) om de e-mails en kennisgevingen te verzenden. Hierna SendGrid genoemd. SendGrid is een cloud-gebaseerde SMTP-provider die fungeert als een e-mailafleveringssysteem en maakt het mogelijk e-mails te versturen zonder een eigen e-mailserver te hebben. SendGrid beheert de technische details van e-mailaflevering, zoals infrastructuurschaling, reputatie-monitoring en real-time analytics. In de e-mails die SendGrid verstuurt, worden cookies en web beacons (tracking pixels) gebruikt. Deze laten toe om na te gaan of de e-mail die via het SendGrid-platform werd verstuurd, werd afgeleverd, geopend, aangeklikt, geblokkeerd of behandeld als spam. In de regel worden de volgende gegevens verwerkt: IP-adres, browsertypes, logbestanden, informatie over het besturingssysteem, informatie over de verbinding, welke pagina's worden weergegeven, e-mailadres, welke onderdelen van de diensten worden gebruikt, informatie over de prestaties van de diensten, statistieken over de bezorgbaarheid van e-mails en andere elektronische communicatie.

Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door SendGrid kunt u terecht op: https://www.twilio.com/legal/privacy#sendgrid-services

Voornoemde gegevens zullen door SendGrid enkel worden verwerkt indien u als gebruiker actief instemt met de verwerking ervan.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens en het gebruik daarvan voor het verzenden van e-mails door SendGrid te allen tijde intrekken. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door een e-mail te sturen aan de functionaris voor gegevensbescherming van MAGIX Software GmbH, privacy@twilio.com of door te klikken op de link voor het opzeggen van de toestemming die in elke e-mail staat.

f) Piwik PRO

Om de functionaliteit van onze websites en online shops te controleren en feedback van gebruikers te evalueren, gebruiken we Piwik PRO voor webmonitoring. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens over welke pagina's en elementen fouten veroorzaken en waar bezoekers hun bestemming niet kunnen vinden. In de standaardmodus van Piwik PRO worden geen cookies geplaatst zonder expliciete toestemming. De gebruiksinformatie die via deze site wordt verzameld, wordt doorgegeven aan servers in Europa en wordt niet gedeeld met derden. De IP-adressen worden uitsluitend gemaskeerd (geanonimiseerd) verwerkt. Een rechtstreekse persoonlijke referentie is derhalve niet mogelijk. Wij hebben met Piwik PRO een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarin Piwik PRO zich verplicht om bij de verwerking van gebruikersgegevens te voldoen aan het EU-niveau voor gegevensbescherming en gegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken. Contact en verdere informatie: Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, DE, privacy link: https://piwik.pro/privacy-policy/

g) Google Customer Match

We gebruiken Google Customer Match om je af en toeadvertenties te sturen waarvan we denken dat ze het meest relevant voor jezijn. Met deze functie kunnen we advertenties aan je tonen als onderdeel vaneen specifieke groep mensen op basis van je voorkeuren. Wij delen jepersoonlijke gegevens, zoals je naam of e-mailadres, niet met dergelijkenetwerken van derden. Deze netwerken krijgen alleen een uniekeidentificatiecode. Je kunt je privacy-instellingen beheren op het tabbladprivacy van je account bij een dergelijke externe verwerker. Meer informatieover Google Customer Match vind je hier: https://policies.google.com/privacy

h) Facebook Conversion API

Wij gebruiken de trackingtoolFacebook Conversion API van Facebook / Meta Platforms Ireland Limited, 4 GrandCanal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, een dochterondernemingvan Facebook / META Inc. 1601, Willow Road Menlo Park, CA 94025, VS. Dit is eengegevensinterface waarmee we gegevens over je gedrag op onze website terevaluatie doorsturen naar Facebook. Hierdoor kunnen we je advertenties tonendie overeenkomen met je gebruikersgedrag op onze website. In verband met deConversion API gebruiken we de volgende gegevens: - Client User Agent (debrowser die je gebruikt en je besturingssysteem) Deze gegevens sturen we doornaar Facebook. De gegevens worden ook doorgegeven aan Facebook in de VS.er isgeen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdrachten naar deVS. Facebook waarborgt een adequaat niveau van gegevensbescherming door middelvan de standaard contractuele clausules van de EU. Je kunt een kopie van decontractuele bepalingen hier bekijken:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is je toestemming in overeenstemmingmet Art. 6 lid 1 a) AVG. Je kunt je toestemming voor gegevensverwerking doorFacebook voor ons webdomein te allen tijde met toekomstige werking intrekkendoor je voorkeuren in onze cookie-instellingen aan te passen.

7. Cookies/Cookie-instellingen

Wij gebruiken cookies op onze websites om onze websites met alle inhoud te kunnen tonen en optimaliseren, om u permanent zo relevant mogelijke inhoud te kunnen tonen, om statistieken op te stellen over het gebruik van onze websites en voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven die zijn afgestemd op uw interesses. Bij gebruik voor marketingdoeleinden worden gebruiksgegevens ook doorgegeven aan derde landen zonder een Europees niveau van gegevensbescherming, zoals de VS. Wij gebruiken de cookie-toestemmingsoplossing van OneTrust om uw cookie-instellingen te beheren. 

De Cookie Consent Tool verschijnt als een banner op onze website. Door in de tool op 'COOKIES ACCEPTEREN' te klikken, stemt u in met het gebruik van analyse-instrumenten voor de voornoemde doeleinden. Via de knop 'COOKIE-INSTELLINGEN', die u ook via de footer van onze websites kunt bereiken, kunt u op elk moment een individuele selectie van technisch onnodige cookies maken en deze ook op elk moment wijzigen. U kunt uw toestemming daar ook te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. 

De volgende analyse-instrumenten worden beheerd via de Cookie Consent Tool:

a) Google Analytics

MAGIX heeft op haar websites de component Google Analytics geïntegreerd. De exploitant van de Google Analytics-componenten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. MAGIX gebruikt voor de internet-analyse via Google Analytics een anonimiseringsfunctie waarmee het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokken persoon door Google ingekort en geanonimiseerd wordt. Google Analytics is een internet-analysedienst. Internetanalyse is het vastleggen, verzamelen en beoordelen van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een internetanalysedienst legt onder andere gegevens vast over van welke websites een betrokken persoon op een website is gekomen is (zogeheten referrers), welke subpagina's van de website werden bezocht of hoe vaak en hoe lang een webpagina werd bekeken. Deze internetanalysegegevens worden overwegend als basis voor optimalisatie van de functies en inhoud van een website gebruikt. Google Analytics plaatst een cookie op de computer van de betrokkene. Met het plaatsen van het cookies kan Google een analyse maken van het gebruik van onze websites. Door elk bezoek aan een van de pagina's van deze website, die door MAGIX wordt geëxploiteerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de browser op de computer van de betrokkene automatisch door de betreffende Google Analytics-component ertoe gebracht gegevens voor de online-analyse aan Google te versturen. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis over persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere daartoe dienen de herkomst van de bezoeker en zijn gedrag op de site te achterhalen.

Door middel van cookies wordt informatie opgeslagen zoals de tijd die op de site wordt doorgebracht, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze websites door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze websites worden deze gegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetaansluiting, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika verstuurd. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via dit technische proces vastgelegde persoonsgegevens onder omstandigheden door aan derden.

U kunt de instelling van cookies door onze websites, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde aanpassen door middel van een geschikte instelling in de cookie-toestemmingstool. Meer informatie en de geldende bepalingen omtrent gegevensbescherming van Google Analytics kunnen worden bezocht op https://policies.google.com/privacyhttps://policies.google.com/privacy.

b) Hotjar

Hotjar is een website-analysesysteem geleverd door Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St,Julian's STJ,3141 Malta, dat ons in staat stelt het gebruik van onze website te evalueren. MAGIX gebruikt Hotjar om de interactie (bv. klikstatistieken of scroll-diepte) met de inhoud anoniem te evalueren. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen door Hotjar. Het doel van het gebruik van Hotjar is om een geaggregeerd inzicht te krijgen in hoe interacties met inhoudselementen op onze site plaatsvinden. Deze kennis vormt de basis voor verbeteringen van de toegankelijkheid en de gebruikerservaring van onze websites. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

c) Emarsys

Emarsys Interactive Services GmbH is een technologiebedrijf dat een omnichannel customer engagement platform aanbiedt dat diensten mogelijk maakt zoals het versturen van e-mail en in-app berichten met personalisaties. Wij gebruiken het Omnichannel Customer Engagement Platform voor het meten van de verkoop/prestaties/functie van campagnes en het aanbieden van aanbiedingen en diensten als onderdeel van de klantenregistratie. Het doel van deze meting is de doeltreffendheid en relevantie van onze bestaande klantencommunicatie (CRM) te analyseren en permanent te verbeteren. De exploitant is Emarsys eMarketing Systems GmbH, Märzstraße 1, 1150 Wenen, Oostenrijk. Voor meer informatie kunt u terecht op https://emarsys.com/de/privacy-policy/.

d) Dynamic Yield

Dynamic Yield (Dynamic Yield Ltd, Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, England RG7 1NT) is een technologiebedrijf dat ernaar streeft de ervaring van de klant op de website te verbeteren door relevante inhoud aan te bieden. Dynamic Yield's engine maakt gebruik van machine learning en voorspellende algoritmen om personalisatie, aanbevelingen, automatische optimalisatie en extra content te bieden. Dynamic Yield gebruikt hiervoor cookies en verzamelt alleen gepseudonimiseerde informatie over gebruiksactiviteiten op onze site. Een rechtstreekse persoonlijke referentie is derhalve niet mogelijk. MAGIX gebruikt de Dynamic Yield-service om bezoekers zo relevant en succesvol mogelijke inhoud aan te bieden en nieuwe functies op hun acceptatie te testen. Meer informatie vindt u op: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/

e) Affiliate-netwerken

Affiliate-marketing is een door internet ondersteunde vorm van verkopen, die het commerciële exploitanten van websites, de zogenaamde merchants of advertisers, mogelijk maakt reclame die meestal via klik- of verkoopprovisie vergoed wordt, op websites van derden, dus bij handelspartners, die ook wel affiliates of publisher worden genoemd, te laten tonen. De merchant stelt via het affiliate-netwerk een reclamemiddel, zoals een banner of ander geschikt middel voor internetreclame ter beschikking, waarmee vervolgens door een affiliate op de eigen websites of via andere kanalen, zoals social-media- of e-mailmarketing, reclame wordt gemaakt. Het betreffende affiliate-netwerk plaatst een cookie op uw computer (het 'affiliate-cookie'). Het affiliate-cookie slaat geen persoonsgegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, dus van de partner die de potentiële klant heeft geworven, en een herkenningsnummer van de bezoeker van de website en het aangeklikte reclamemiddel worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is de afwikkeling van provisiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliate-netwerk worden afgewikkeld. Opgemaakt: Nederlands (Nederland) U kunt het instellen van cookies door onze websites, zoals hierboven reeds is aangegeven, te allen tijde aanpassen door middel van een daarvoor bestemde instelling.

LinkShare (Rakuten Advertising)

Rakuten Advertising is een affiliate-netwerk voor het beheer van onze publishers. Wij gebruiken dit om de prestaties van uitgevers te meten en betalen commissies aan uitgevers voor de verkopen die zij hebben gegenereerd. Voor meer informatie kunt u terecht op https://go.rakutenadvertising.com/hubfs/Website-Privacy-Policy-English.pdf

AWIN

AWIN is een affiliate netwerk voor het beheer van onze publishers. Wij gebruiken dit om de prestaties van uitgevers te meten en betalen commissies aan uitgevers voor de verkopen die zij hebben gegenereerd. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.awin.com/nl/privacy

TradeTracker

Tradetracker is een affiliate-netwerk voor het beheer van onze publishers. Wij gebruiken dit om de prestaties van uitgevers te meten en betalen commissies aan uitgevers voor de verkopen die zij hebben gegenereerd. Voor meer informatie kunt u terecht op https://tradetracker.com/nl/privacy-policy/

ADCELL

Adcell is een affiliate-netwerk voor het beheer van onze publishers. Wij gebruiken dit om de prestaties van uitgevers te meten en betalen commissies aan uitgevers voor de verkopen die zij hebben gegenereerd. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.adcell.de/datenschutz

Effiliation

Effiliation is een affiliate-netwerk voor het beheer van onze publishers. Wij gebruiken dit om de prestaties van uitgevers te meten en betalen commissies aan uitgevers voor de verkopen die zij hebben gegenereerd. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.effiliation.com/en/privacypolicy

CJ

CJ is een affiliate-netwerk voor het beheer van onze publishers. Wij gebruiken dit om de prestaties van uitgevers te meten en betalen commissies aan uitgevers voor de verkopen die zij hebben gegenereerd. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.epsilon.com/emea/privacypolicy

f) Facebook

Facebook is een sociaal netwerk. Het platform verzamelt verschillende vormen van informatie en activiteiten die de gebruiker over zichzelf kan verstrekken of kan delen met andere gebruikers. Dit omvat de netwerken en verbindingen van elke gebruiker, informatie over betalingen, apparaatinformatie, informatie van websites en apps met een Facebook-integratie, andere Facebook-bedrijven en informatie van derden, inclusief interactie met reclamepartners. Gedetailleerde informatie over het gegevensbeleid - te vinden onder https://www.facebook.com/about/privacy - biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Bovendien kunnen de privacy-instellingen van de gebruiker individueel beperkt en gecontroleerd worden onder https://www.facebook.com/about/basics. De werkmaatschappij van Facebook is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Facebook gebruikt cookies en andere technologieën om identificatiegegevens en andere gebruikersinformatie over computers, telefoons en andere apparaten te verkrijgen en op te slaan. Cookies stellen Facebook niet alleen in staat om de gebruikersinformatie op Facebook zelf te begrijpen, maar ook om het gedrag van de gebruiker op andere websites en apps te volgen, ongeacht of u bent geregistreerd of ingelogd of niet. Derhalve ondersteunen cookies de gerichte plaatsing van advertenties, waardoor bedrijven die Facebook-producten gebruiken, hun advertentiecampagnes kunnen opzetten, meten en optimaliseren. Nadere uitleg over het cookiebeleid is te vinden ophttps://www.facebook.com/policies/cookies/. MAGIX gebruikt Facebook als een platform om de merkbekendheid te vergroten en als een advertentieplatform voor haar producten. Om het succes van deze campagnes te meten, heeft MAGIX Facebook Conversion Tracking geïmplementeerd op haar eigen homepages. Deze tracking maakt het mogelijk om informatie over gebruikersgedrag op onze platforms met Facebook te delen om de relevantie van de producten en de effectiviteit van de advertenties voor geïnteresseerde mensen te verbeteren. Via de Facebook-targetingopties identificeert MAGIX specifieke doelgroepen op het platform (bijvoorbeeld op basis van locatie, leeftijd, interesses) voor gerichte reclame voor relevante inhoud. De targetingopties en advertentievoorkeuren kunnen door elke gebruiker onafhankelijk in hun advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/about/ worden beoordeeld, gewijzigd en beperkt.

g) Google Ads

Google Ads is een dienst voor internet-reclame, die waarmee reclamebedrijven advertenties kunnen laten plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het reclamenetwerk van Google. Met Google Ads kan een reclamebedrijf van tevoren bepaalde keywords vastleggen, waarmee zijn advertentie alleen dan in de zoekmachineresultaten van Google verschijnt wanneer de gebruiker met de zoekmachine een bij het keyword relevant zoekresultaat oproept. In het Google-reclamenetwerk worden de advertenties met een automatisch algoritme en met inachtneming van de voordien vastgelegde keywords over thematisch relevante websites verdeeld. Het doel van Google Ads is het reclame maken voor onze websites door het laten tonen van relevante reclame op de websites van andere bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google evenals het tonen van reclame van anderen op onze sites. Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze websites komt, wordt op de computer van de betrokkene door Google een conversie-cookie geplaatst. Wat cookies zijn is in het voorafgaande al uitgelegd. Een conversie-cookie verliest na bepaalde tijd zijn geldigheid en dient niet ter identificatie van de betrokken persoon. Via het conversie-cookie wordt, voor zover het cookie nog niet verlopen is, vastgesteld of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelmandje in een online-shopsysteem, op onze website aangeroepen worden. Door het conversie-cookie kunnen zowel wij als Google vaststellen of een betrokken persoon, die via een Ads-advertentie op onze website terecht gekomen is, omzet genereerde, dus een aankoop voltooid heeft of deze heeft geannuleerd. De met het conversie-cookies vastgelegde informatie wordt door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze websites te maken. Deze bezoekersstatistieken worden door ons dan weer gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via Ads-advertenties naar ons wordt doorgestuurd, dus om het succes (of gebrek daaraan) van elke Ads-advertentie te bepalen en om onze Ads-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Wij noch andere reclameklanten van Google-Ads krijgen informatie van Google waarmee de betrokken persoon geïdentificeerd zou kunnen worden. Door middel van het conversie-cookie worden persoonsgegevens, bijvoorbeeld de door de betrokken persoon bezochte websites, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze websites worden op deze wijze persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika verstuurd. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via dit technische proces vastgelegde persoonsgegevens onder omstandigheden door aan derden. U kunt de instelling van cookies door onze websites, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde aanpassen door middel van een geschikte instelling in de cookie-toestemmingstool.

h) Microsoft Ads

MAGIX heeft op deze website Bing Ads geïntegreerd. Bing Ads is een dienst voor internet-reclame, die waarmee reclamebedrijven advertenties kunnen laten plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Bing als in het reclamenetwerk van Bing. Met Bing Ads kan een reclamebedrijf van tevoren bepaalde keywords vastleggen, waarmee zijn advertentie alleen dan in de zoekmachineresultaten van Bing verschijnt wanneer de gebruiker met de zoekmachine een bij het keyword relevant zoekresultaat oproept. In het Bing-reclamenetwerk worden de advertenties met een automatisch algoritme en met inachtneming van de voordien vastgelegde keywords over thematisch relevante websites verdeeld. De exploitant van de diensten van Bing Ads is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Het doel van de Bing Ads is het maken van reclame voor onze website het tonen van relevante reclame op Bing.com (en websites van Bing zoals MSN.com, Bing.de en Bing.co.uk), AOL en Yahoo.com (inclusief der websites van Yahoo). Tot het zoeknetwerk behoren daarnaast ook websites van derde partijen die door consortiumpartners van Microsoft en Yahoo worden gerund.

Komt u via een dergelijke advertentie op onze website, dan wordt op uw computer een cookie geplaatst. Een conversie-cookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en dient niet ter identificatie van de betrokken persoon. Via het conversie-cookie wordt, voor zover het cookie nog niet verlopen is, vastgesteld of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelmandje in een online-shopsysteem, op onze website aangeroepen worden. Door het conversie-cookie kunnen zowel wij als Microsoft vaststellen of een betrokken persoon, die via een BingAds-advertentie op onze website terecht gekomen is, omzet genereerde, dus een aankoop voltooid heeft of deze heeft geannuleerd. Op onze website is een Bing UET-tag geïntegreerd. Hierbij gaat het om een code, waarmee in verbinding met het cookie persoonsgegevens, bijvoorbeeld de door de betrokken persoon bezochte websites worden opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze website worden zo persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, aan Microsoft in Australië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, Ierland, Japan, Korea, Maleisië, Nederland, Singapur, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens, worden door Microsoft in Australië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, Ierland, Japan, Korea, Maleisië, Nederland, Singapur, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Daarnaast kan Microsoft onder omstandigheden door zogenoemde cross-device-tracking uw gebruiksgedrag via meerdere van uw elektronische apparaten volgen en is daardoor in staat gepersonaliseerde reclame op bijvoorbeeld Microsoft-websites en -apps te tonen. Dit gedrag kunt u op https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ deactiveren (opt-out). De betrokkene kan de instelling van cookies door onze website te allen tijde aanpassen door middel van een geschikte instelling in de cookie-toestemmingstool, zoals hierboven reeds is aangegeven. Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing vindt u in de bepalingen omtrent gegevensbescherming van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement).

i) Hubspot

Wij gebruiken het CRM- en marketingautomatiseringssysteem van de provider HubSpot Inc. (25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, VS) met kantoren in Duitsland (Am Postbahnhof 17, 10243 Berlijn) en Ierland (One Dockland Central, Dublin 1, Ierland) op basis van uw toestemming voor het verwerken van verzoeken van gebruikers en het optimaliseren van onze online diensten. Wij hebben met HubSpot een contract gesloten met standaard contractuele clausules waarin HubSpot zich ertoe verbindt bij de verwerking van gebruikersgegevens het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen en alleen gegevens verwerkt in overeenstemming met onze instructies. Voor meer informatie over gegevensbescherming kunt u hier terecht op de website van HubSpot: https://legal.hubspot.com/dpa en https://legal.hubspot.com.

8. Bepalingen omtrent gegevensbescherming voor de aangeboden betaalwijzen

a) PayPal
MAGIX heeft op deze website componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online-dienstverlener voor betalingen. PayPal maakt het mogelijk onlinebetalingen aan derden te doen of ook betalingen te ontvangen. PayPal werkt verder als intermediair en biedt diensten aan die kopers beschermen.

De Europese exploitant van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Als u in het bestelproces in onze onlineshop als betaalwijze 'PayPal' kiest worden uw gegevens geautomatiseerd aan PayPal doorgegeven. Met het kiezen van de betaalwijze stemt u in met de voor het afwikkelen van de betaling noodzakelijke overdracht van persoonsgegevens.

Bij de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens gaat het in de regel om voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel nummer of andere gegevens die voor het afwikkelen van de betaling nodig zijn. Voor het afwikkelen van koopovereenkomst zijn ook persoonsgegevens nodig die samenhangen met de betreffende bestelling.

Het doorgeven van de gegevens heeft als doel het afwikkelen van de betaling en het voorkomen van bedrog. MAGIX zal in het bijzonder dan persoonsgegevens aan PayPal doorgeven wanneer daartoe een gerechtvaardigd belang bestaat. De tussen PayPal en MAGIX uitgewisselde persoonsgegevens worden door PayPal onder bepaalde omstandigheden aan kredietregistratiebureaus worden doorgegeven. Deze doorgifte geschiedt om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

PayPal geeft de persoonsgegevens eventueel door aan met haar verbonden bedrijven, dienstverleners en onderaannemers voor zover dit voor het vervullen van contractuele verplichtingen noodzakelijk is of de gegevens in opdracht moeten worden verwerkt.

De betrokken persoon heeft de mogelijkheid de toestemming voor het omgaan met persoonsgegevens te allen tijde voor PayPal in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen effect op de persoonsgegevens die dwingend noodzakelijk voor een (contractuele) afwikkeling van de betaling moeten worden verwerkt of doorgegeven.

De geldende bepalingen omtrent gegevensbescherming van PayPal kunnen worden bezocht op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

b) Andere betaalwijzen
In het kader van de betaling wordt u naar de pagina's van de betreffende aanbieder geleid. De voor het uitvoeren van de betaling noodzakelijke gegevens worden direct door de aanbieders vastgelegd zonder dat wij deze inzien of daar toegang toe hebben.

Computop

Voor betalingen die u aan ons doet en voor aanvullende gerelateerde diensten, zoals fraudepreventie, gebruiken wij het betalingsplatform 'Computop Paygate' van Computop Paygate GmbH, Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, Duitsland (hierna: 'Computop'). Het doel van dit betaalplatform is onze verbinding met verschillende aanbieders van betaalmethoden en andere diensten, alsmede de technische controle van gegevensstromen tussen u, ons en de relevante instanties voor het gebruik van deze betaalmethoden of -diensten (bv. banken, aanbieders van betaalmethoden of aanbieders van andere gebruikte diensten). MAGIX krijgt geen toegang tot uw betaalgegevens, in het bijzonder geen toegang tot creditcardgegevens. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betaling, zoals met name

 • Loggegevens van de webserver, met inbegrip van IP-adressen en tijdstempels,
 • Bedrag,
 • Valuta,
 • Betaalmethode en voor de betaalmethode vereiste gegevenstypen (deze verschillen naar gelang van de betaalmethode),
 • Informatie over mogelijk gebruikte aanvullende diensten (bv. fraudepreventiediensten) en de soorten gegevens die voor deze diensten vereist zijn,
 • Informatie over het welslagen of mislukken van een transactie; en
 • andere technische parameters die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betaling en de gebruikte aanvullende diensten.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in verband met de uitvoering van betalingen is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) AVG.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van diensten ter voorkoming van fraude is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG

De rechtsgrondslag voor het inschakelen van een dienstverlener in dit verband is artikel 28 AVG. Computop handelt voor ons in het kader van een zogenaamde opdrachtverwerking en wij hebben met Computop een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten van artikel 28 AVG.

Computop is gecertificeerd volgens de Data Security Standard van de Payment Card Industry (PCI-DSS) en heeft dienovereenkomstig beveiligingsmaatregelen getroffen voor gegevensverwerking op een zeer hoog niveau. Het desbetreffende actuele certificaat is te vinden op de website www.computop.com. Nadere informatie over PCI-DSS, zoals met name de zeer uitgebreide catalogus van PCI-DSS-testcriteria, is te vinden op de website van de PCI Security Standards Council (https://www.pcisecuritystandards.org).

Datatrans

MAGIX geeft opdracht aan de aanbieder Datatrans AG, Kreuzbühlstr. voor het uitvoeren van het betalingsproces per creditcard, automatische incasso en PayPal. 26 CH-8008 Zürich (Datatrans). Datatrans is de leidende Zwitserse Payment Service Provider en is gespecialiseerd in de technische verwerking van betalingen in de online handel - als technische dienstaanbieder is Datatrans niet betrokken bij de geldstroom. MAGIX werkt samen met Datatrans als professionele betalingsdienstaanbieder om de gegevensbescherming en gegevensveiligheid van uw betaalgegevens (creditcardnummer, bankgegevens, etc.) te waarborgen. Datatrans AG voldoet aan alle PCI richtlijnen en is officieel gecertificeerd door VISA en Mastercard als een Payment Service Provider (PCI DSS Level 1). Tijdens het aankoopproces (checkout) wordt een Datatrans-formulier geopend om het betaalproces uit te voeren en de betaling wordt verricht via een interface naar Datatrans. MAGIX krijgt geen toegang tot uw betalingsgegevens, in het bijzonder geen toegang tot creditcardgegevens. Verdere informatie over de technische normen en gegevensbescherming van Datatrans is te vinden op de website van de aanbieder (https://www.datatrans.ch/)

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in verband met de uitvoering van betalingen is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) AVG.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van diensten ter voorkoming van fraude is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG

De rechtsgrondslag voor het inschakelen van een dienstverlener in dit verband is artikel 28 AVG. Datatrans handelt voor ons in het kader van een zogenaamde opdrachtverwerking en wij hebben met Datatrans een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten van artikel 28 AVG.

c) Versturen van berichten (sms)
In bepaalde gevallen vragen wij u uw mobiele en/of vaste telefoonnummer in te voeren, om u een kort bericht (sms) met een persoonlijke verificatiecode te kunnen sturen. Dit dient ertoe om zeker te kunnen weten dat bijvoorbeeld bestellingen op uw naam ook daadwerkelijk door u zijn opgegeven.

Voor het versturen van deze sms-jes gebruiken wij de diensten van de firma creditPass GmbH, Mehlbeerenstr. 2,| 82024 Taufkirchen, Duitsland, en wij geven hen voor het doel van het versturen van deze sms het door u ingevoerde mobiele of vaste telefoonnummer. Dit gegeven wordt vervolgens met uw bestelling verbonden en in het geval van een politie- of juridisch onderzoek doorgegeven.

9. Sollicitantenbeheer

a) Beschrijving
Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse federale wet gegevensbescherming (nieuwe BDSG), voor zover deze ons ter beschikking worden gesteld in het kader van de ontvangst van een aanvraag van een sollicitant.

Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de sollicitant
 • Datum en tijd
 • Personeelsgegevens in het kader van een sollicitatie (naam, voornaam, adres, contactgegevens, geboortedatum)
 • Kwalificatiegegevens (bv. opleidingscertificaten, beroepsloopbaan)
 • Andere persoonlijke gegevens die door de sollicitant in de sollicitatiebrief zijn verstrekt.

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming gevraagd bij het verzenden van het formulier en wordt verwezen naar dit privacybeleid.
Wij maken de persoonsgegevens die wij ontvangen alleen bekend aan personen en afdelingen binnen ons bedrijf die deze nodig hebben om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen en om onze legitieme belangen te behartigen. Voorts kunnen wij de persoonsgegevens die wij in het kader van de sollicitatieprocedure ontvangen, laten doorsturen en verwerken door bedrijven die wij met inachtneming van de boven genoemde rechtsgrondslagen hebben aangesteld. De persoonsgegevens worden dan namens ons verwerkt door een verwerker (overeenkomstig artikel 28 AVG). De gegevens krijgen het hoogste niveau van bescherming tijdens de overdracht en de verwerking.
Het bedrijf dat door ons is belast met de verwerking van de gegevens van sollicitanten is de provider HRworks GmbH, Waldkircher Str. 28, 79106 Freiburg, die de provider is van het gebruikte systeem voor het beheer van sollicitanten en zijn dienst exploiteert op platforms van de provider AWS. Er is geen overdracht van gegevens naar een derde land. Dit wordt gewaarborgd door de exploitant van het platform voor het beheersysteem voor aanvragers. Alleen datacentra binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden aangewezen voor de verwerking van gegevens overeenkomstig artikel 28 AVG. Het doorgeven van de gegevens aan ontvangers buiten de geadresseerde plaatsen is niet bedoeld en vindt alleen plaats in geval van twijfel, indien wettelijke voorschriften bestaan die dit uitdrukkelijk vereisen.

b) Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 88 van de AVG in samenhang met §26 van het nieuwe BDSG, alsmede artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

Bovendien kan het een legitiem belang zijn om de verzamelde gegevens verder te verwerken onder verwijzing naar artikel 6 lid 1 onder c) van de AVG (nakoming van wettelijke verplichtingen) of ook voor de verdediging van ingediende juridische claims tegen ons (artikel 6 lid 1 onder f) AVG). In dit verband is het denkbaar dat bovengenoemd rechtmatig belang zich bijvoorbeeld manifesteert in een bewijsplicht in procedures met verwijzing naar de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).
Door ons de gegevens van de sollicitant toe te zenden, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens te verwerken op basis van de vermelde rechtsgrondslagen. De toestemming wordt derhalve verleend overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), en voorts ook overeenkomstig artikel 49, lid 1, zin 1, onder a), AVG. Deze kan te allen tijde door u worden herroepen, hiervoor kunt u gebruik maken van de volgende verwijzingen onder e).

c) Doel van de verwerking
De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm van de gebruikte sollicitatieprocedure is uitsluitend bedoeld voor de behandeling van de sollicitatie. Met betrekking tot de sollicitatieprocedure worden alleen die gegevens verwerkt die ons in het kader van de aanvraag, d.w.z. in verband met de aanvraag, worden verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens om beslissingen te nemen over mogelijke tewerkstelling. Indien een sollicitant deelneemt aan de sollicitatieprocedure, worden de in verschillende invoermaskers ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Het besluit over het al dan niet slagen van een sollicitatie is niet gekoppeld aan een geautomatiseerde verwerking van de door de aanvrager verstrekte gegevens.

d) Duur van het opslaan
De verstrekte gegevens worden slechts verwerkt voor zover dat nodig is voor de besluitvorming over een eventuele arbeidsplaats. Bovendien zullen de gegevens worden bewaard gedurende ten hoogste zes maanden nadat de aanvrager van een eventuele afwijzing in kennis is gesteld. Alleen in absoluut uitzonderlijke gevallen kan het gegevensbestand verder worden bewaard. Dit uitzonderlijke geval wordt beschreven door de mogelijke verdediging van rechtsvorderingen voor de duur van een rechtsgeschil. Voor deze periode is het in ons rechtmatig belang om de gegevens gedurende de standaardbewaartermijn te bewaren.

Het is denkbaar dat de sollicitant na afloop van de sollicitatieprocedure in een talentenpool opgenomen wil worden, waardoor MAGIX Software GmbH de betreffende sollicitant op een later tijdstip opnieuw kan benaderen. Indien de aanvrager in het kader van het proces met deze verdere verwerking heeft ingestemd, zullen de gegevens gedurende de bewaringstermijn worden bewaard.
Indien na de sollicitatieprocedure een arbeidsverhouding tot stand komt, worden de verzamelde gegevens, voor zover toegestaan, verder bewaard en vervolgens in het personeelsdossier van de werknemer opgenomen en daar in het kader van de arbeidsverhouding verwerkt. Dit is echter gebaseerd op een nieuwe rechtsgrondslag.

e) Tegenspraak
De sollicitant heeft de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de sollicitant per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de sollicitatieprocedure niet worden voortgezet. Onder het mailadres hr@magix.net is er de mogelijkheid om als sollicitant contact met ons op te nemen. Alle persoonsgegevens die met betrekking tot de sollicitatie zijn opgeslagen, zullen in geval van bezwaar worden gewist.

10. Webinars houden met de GoToWebinar-software

10.1. Reikwijdte van de gegevensverwerking
Hierna informeren wij u over de omvang van het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens (hierna: 'gegevensverwerking', gebruikt in de zin van de Duitse wet op de gegevensbescherming). Art. 4 Nr. 2 AVG) in het kader van de registratie en uitvoering van webinars met de software GoToWebinar van de firma LogMeIn Inc. gevestigd in de VS.

Wij gebruiken de software GoToWebinar om u trainingen van onze MAGIX MAGIX-Academy aan te bieden. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats met het oog op de uitvoering van deze webinars. Om aan het webinar deel te nemen, kunt u de desktop-app, de browser, een mobiele app of uw telefoon gebruiken.

10.2. Doeleinden van de gegevensverwerking
Gegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van het aanbieden en uitvoeren van webinars.

10.3. Categorieën van gegevensverwerking

10.3.1 Informatie over de gebruiker in het kader van de registratie
Als u een sessie als deelnemer wilt bijwonen, moet u voor het webinar registreren via een formulier met de registratie-URL (in uw GoToWebinar-uitnodiging). Bij de inschrijving voor het webinar wordt u onder meer gevraagd uw voornaam, achternaam en e-mailadres in te vullen om de toegangslink tot het webinar te ontvangen.

Als u uw e-mailadres invoert, ontvangt u de link naar het webinar per e-mail.

10.3.2 Informatie over metagegevens van vergaderingen
Wanneer u deelneemt aan het webinar, worden zogenaamde vergadermetadata verwerkt. Het gaat om de volgende categorieën van gegevens: onderwerp, beschrijving (optioneel), deelnemer IP-adres, apparaat/hardware-informatie, locatie, taalinstellingen, besturingssysteem. Om technische redenen moeten deze gegevens noodzakelijkerwijs worden verwerkt met betrekking tot de desbetreffende webinar.

10.3.3 Gegevenscategorieën bij het inbellen met de telefoon
Bij het inbellen per telefoon worden de details van het inkomende en uitgaande telefoonnummer, de naam van het land en de begin- en eindtijd verwerkt. Indien nodig kunnen verdere verbindingsgegevens, zoals het IP-adres, worden opgeslagen bij het gebruik van Voice-over-IP (VOIP). Om technische redenen moeten ook deze gegevens noodzakelijkerwijs worden verwerkt met betrekking tot de desbetreffende webinar.

10.3.4 Verwerking van tekstgegevens
Indien u in het webinar gebruik maakt van een chat-, vraag- of enquêtefunctie, worden deze inhoudelijke gegevens verwerkt ten behoeve van de communicatie binnen het webinar. Bovendien wordt de chatgeschiedenis opgeslagen in een tekstbestand dat de naam, voornaam (of een pseudoniem) en de tekst van het chatbericht bevat. Deze gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op de follow-up van de inhoud van het webinar.

10.3.5 Verwerking van audio- en videogegevens
Onze evenementen die via de GoToWebinar-software worden gehouden, worden altijd opgenomen. Indien u deelneemt met mondelinge bijdragen en/of de videofunctie gebruikt om een visuele overdracht van uw beeld mogelijk te maken, zullen deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de communicatie binnen het webinar. Het is aan jou om deze functies te gebruiken. Alleen als u zelf de microfoon of de camera van uw eindapparaat activeert, kan de voornoemde gegevensverwerking plaatsvinden.

10.3.6 Gegevensverwerking om de attentiefactor te berekenen
Tijdens evenementen die via de GoToWebinar-software worden uitgevoerd, registreert de software of het webinarvenster open is als het primaire venster voor de deelnemer. Deze informatie wordt in niet-persoonlijke vorm aan de organisator meegedeeld tijdens het webinar ('aandachtsfactor 75%'). Zo kan de organisator of spreker zien of de aandacht van de groep verslapt. Deze functie vervangt de blik naar de zaal bij analoge seminars en helpt de spreker het evenement te leiden. Dit gemiddelde helpt ons ook om voortdurend aan de inhoud van het evenement te werken. Een persoonsgebonden evaluatie van de aandachtsfactor wordt niet uitgevoerd.

3.7 Gegevensverwerking bij het opnemen van webinars
Online-evenementen met de GoToWebinar-software worden altijd opgenomen. Indien u bent binnengekomen via een video- of microfoonfunctie en wij deze opname gebruiken om te downloaden voor derden of iets dergelijks, zullen wij hiervoor uw toestemming verkrijgen. U kunt op elk moment zien of er een opname plaatsvindt: dit wordt aangegeven door de rode opnameknop in de GoToWebinar-software. Op dit punt een opmerking: LogMeIn Inc. heeft als leverancier van GoToWebinar op haar beurt Google Analytics geactiveerd op de website van het bedrijf. Wij hebben geen invloed op, noch toegang tot deze gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door LogMeIn Inc. Niettemin willen wij uw aandacht vestigen op deze gegevensverwerking: details over het gebruik van Google Analytics door LogMeIn Inc. kunt u hier lezen (https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy/us#analytics). U kunt uw browser ook zo instellen dat geen cookies worden geaccepteerd voordat u op de registratie- of deelnamelink klikt.

10.4. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
Voor zover bij het gebruik van GoToWebinar persoonsgegevens worden verwerkt, is art. 6 para. 1 lit. a AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

10.5. Ontvangers van de gegevens en doorgifte naar derde landen (buitenland EU)
De ontvanger van uw gegevens in de bovengenoemde context is de softwareprovider LogMeIn Inc. die de software GoToWebinar en GoToMeeting levert. Dit bedrijf verwerkt de gegevens namens ons. Dienovereenkomstig is met LogMeIn Inc. een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten overeenkomstig art. 28 AVG. De provider is gevestigd (VS) in een zogenaamd onveilig derde land. Bijgevolg moest deze laatste ons een passend beschermingsniveau garanderen in de zin van artikel 44 en volgende AVG. Dit passende niveau van bescherming wordt gewaarborgd door het gebruik van de zogeheten modelcontractbepalingen van de EU in het kader van het contract voor de verwerking van de bestelling. Bovendien zien en horen andere deelnemers aan het webinar u en uw bijdragen en zijn zij dus ontvangers van uw gegevens. Gelieve er ook rekening mee te houden dat de inhoud van de webinars, evenals die van persoonlijke ontmoetingen, vaak juist wordt gebruikt om informatie door te geven aan cliënten, prospects of derden en dat er dus een mogelijkheid bestaat dat andere deelnemers uw bijdragen aan derden doorgeven. Persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden buiten het hier beschreven toepassingsgebied.

De overdracht aan overheidsinstellingen en autoriteiten die gerechtigd zijn informatie te ontvangen, zal ook alleen plaatsvinden in het kader van de wettelijke verplichtingen tot informatieverstrekking of indien wij door een rechterlijke beslissing verplicht zijn informatie te verstrekken.

10.6. duur van de verwerking, verwijdering van de gegevens
Alle gegevens met betrekking tot het webinar worden uiterlijk 6 maanden na het evenement gewist, tenzij er wettelijke bewaarplichten zijn die anders bepalen.

11. Productverbetering
Bij het gebruik van MAGIX-softwareproducten bepalen wij gebruiksgegevens om de verdere ontwikkeling van de software af te stemmen op de werkelijk gebruikte functies; daarbij geven wij geen persoonlijke gegevens door. De gegevens helpen ons om op maat gemaakte en efficiëntere diensten aan u te leveren en zijn zo voor alle betrokkenen voordelig. U hebt echter het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op deze basis. Wij gebruiken Google Analytics om gebruiksgegevens te verzamelen. Google Analytics, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Gegevensbescherming-link: https://policies.google.com/privacy/. Google Analytics is een analysedienst van Google LLC, die ons in staat stelt het gebruik van de software voortdurend te analyseren en statistisch te evalueren. De verzamelde informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij maken gebruik van de functie 'anonymizeIP' (zogenaamde IP-masking): door de activering van IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt deze verwerking in de programma-instellingen van de software tegengaan door de optie "Analysegegevens naar MAGIX" te deactiveren. Bij het gebruik van de software behouden wij ons het recht voor om informatie over nieuwe productversies te tonen. Wilt u dit niet, activeer dan direct bij het verschijnen van de informatie de optie "Do not show again". Wanneer u Update Notifier van MAGIX geïnstalleerd hebt, kunt u tegen de weergave van productinformatie bezwaar maken door Update Notifier te starten en de betreffende productgroepen in het bereik Info Kanalen te deactiveren of het programma in Windows onder Apps & Features te de-installeren.

C. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in detail

Voor zover en in de mate dat wij persoonsgegevens die u betreffen opslaan of op andere wijze verwerken heeft u bijzondere wettelijke rechten (de zogeheten 'rechten van betrokkenen'), die wij hieronder kort willen toelichten.

1. Recht op informatie

U heeft het recht te allen tijde een kosteloze bevestiging van ons te verlangen over welke persoonsgegevens over u opgeslagen zijn. Daarnaast heeft u het recht van deze informatie een kopie te ontvangen. Het recht op informatie omvat de volgende gegevens

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers waaraan de persoonsgegevens toegankelijk zijn gemaakt of nog steeds toegankelijk worden gemaakt, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk de geplande periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens of beperking van de verwerking door de verantwoordelijke als ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel  22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

verder heeft u recht op informatie over of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie zijn doorgegeven. In zoverre als dit het geval is, heeft u verder het recht op informatie over de passende waarborgen in samenhang met een dergelijke doorgifte.

Als u gebruik wilt maken van dit recht op informatie, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

2. Recht op rectificatie

U heeft het recht, de onmiddellijke rectificatie te verlangen van u betreffende onjuiste persoonsgegevens. Verder heeft u het recht, met inachtneming van het doel van de verwerking, aanvulling te verlangen van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring.

Als u gebruik wilt maken van dit recht op rectificatie, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

3. Recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid')

U heeft het recht van ons te verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens direct gewist worden wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn door ons verzameld of verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer nodig zijn.
 • U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel  6, lid  1, punt a), AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • U maakt overeenkomstig artikel  21, lid  1, AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG in het geval van gegevensverwerking met als doel direct marketing.
 • De persoonsgegevens zijn door ons onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons rust.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel  8, lid 1 AVG.

Als een van de boven genoemde gevallen van toepassing is en u de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen wilt laten wissen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze zal ervoor zorgdragen dat aan het verzoek om wissing direct gehoor wordt gegeven.

Wij maken in principe geen persoonsgegevens openbaar. Mocht dit echter toch het geval zijn en wij zijn als verantwoordelijke volgens artikel 17, lid 1 AVG verplicht deze persoonsgegevens te wissen, dan zullen wij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, om de andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat u de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal in een dergelijke geval de noodzakelijke stappen nemen.

4. Recht op op beperking van de verwerking

U heeft het recht van de ons de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U heeft overeenkomstig artikel  21, lid  1, AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

Als een van de boven genoemde voorwaarden van toepassing is en u de bewerking van de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen wilt laten beperken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze zal de beperking van de verwerking laten uitvoeren.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft daarnaast het recht van ons te verlangen dat wij die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen, voor zover de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Verder heeft u bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van artikel 20, lid 1, AVG het recht om de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten zenden, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Voor het uitoefenen van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens kunt u zich te allen tijden wenden aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

6. Recht van bezwaar

U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die op basis van artikel  6, lid  1, onder f), AVG voor het beschermen van onze gerechtvaardigde belangen wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor op deze bepaling berustende profilering.

In het geval van een dergelijk staken wij de verwerking van de persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Voor zover wij persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerken, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dat geldt met inbegrip van profilering voor zover die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u tegenover ons bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Voor het uitoefenen van uw recht op bezwaar kunt u zich te allen tijden wenden aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

7. Recht op herroeping van instemming naar het gegevensbeschermingsrecht

U heeft het recht uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen.

Als u gebruik wilt maken van dit recht op herroeping, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

8. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, voor zover het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of (2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op ons van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen of (3) berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Als het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst met u of (2) berust op uw uitdrukkelijke toestemming, treffen wij passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht dat aan onze kant een persoon in de besluitvorming ingrijpt, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

9. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht bezwaar aan te tekenen bij de lokale toezichthoudende autoriteit.

Contactgegevens van de lokale toezichthoudende autoriteit:

Berlijnse Autoriteit voor gegevensbescherming en Informatievrijheid
Friedrichstr. 219
10969 Berlijn

Telefoon: +49 (0)30 13889-0
Fax: +49 (0)30 2155050

E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Deel 4 - Definities

De verklaring omtrent gegevensbescherming van MAGIX Software GmbH berust op de begrippen die door het Europese Parlement en de Raad bij het afkondigen van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn gebruikt. Onze verklaring omtrent gegevensbescherming moet zowel openbaar als ook voor onze klanten en zakenpartners leesbaar en begrijpelijk zijn. Om daarvoor te zorgen willen wij graag vooraf de gebruikte begrippen uitleggen.

Wij gebruiken in deze verklaring omtrent gegevensbescherming onder andere de volgende begrippen:

 • "persoonsgegevens": Persoonsgegevens is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • "de betrokkene": De betrokken persoon is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarvan wij persoonsgegevens verwerken.
 • "verwerking": Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. Daaronder vallen onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • "profilering": Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. Als verantwoord opererende onderneming passen wij geen enkele vorm van profilering toe.
 • "pseudonimisering": Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt.
 • "verwerkingsverantwoordelijke": De verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • "verwerker": Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • "ontvanger": De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.
 • "derde": Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.