Verklaring omtrent gegevensbescherming.

Deel 1 - Inleiding

Wij bedanken u voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons en wij hebben het onze opgave gemaakt uw gegevens en de daarmee verbonden rechten te beschermen en te waarborgen.

Het verwerken van persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) gebeurt steeds in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en de voor ons per land geldende gegevensbeschermingswetgeving. Met deze verklaring omtrent gegevensbescherming willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens en, voor zover persoonsgegevens verzameld of verwerkt worden, over de rechten die u daarbij heeft.

In het kader van onze verklaring omtrent gegevensbescherming gebruiken wij verschillende juridische en technische begrippen. Uitleg daarbij vindt u in de paragraaf "Definities".

Wij hebben als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo mogelijk foutloze bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Toch kan gegevensoverdracht via internet in principe veiligheidslekken opleveren, zodat een absolute beveiliging niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het u vrij persoonsgegevens ook via alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons mee te delen.

Deze verklaring omtrent gegevensbescherming geldt voor de persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, en voor de bezoekers van onze websites.

Het voor de verwerking van gegevens in de zin van de geldende wetgeving omtrent gegevensbescherming (daaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (de 'AVG') verantwoordelijke bedrijf ('MAGIX' of 'wij') is:

 • MAGIX Software GmbH
  Quedlinburger Str. 1
  10589 Berlijn
  Duitsland
  E-mail: privacy@magix.net

Voor het waarborgen van de belangen van allen van wie gegevens worden verwerkt hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming benoemd. U kunt als volgt contact met hem opnemen:

 • MAGIX Software GmbH
  De functionaris voor gegevensbescherming
  Quedlinburger Str. 1
  10589 Berlijn
  Duitsland
  E-mail: privacy@magix.net

U kunt te allen tijde met vragen en opmerkingen over gegevensbescherming bij onze functionaris voor gegevensbescherming terecht.

Belangrijk: let er a.u.b. op dat deze verklaring omtrent gegevensbescherming in de loop van de tijd gewijzigd kan worden. Gebruik deze pagina om u te informeren, want eventuele wijzigingen zullen wij hier publiceren.
Mocht u het met een aspect van onze richtlijn gegevensbescherming niet eens zijn heeft u bepaalde rechten die hier ook op de betreffende plaatsen beschreven worden.

Deel 2 - Samenvatting:
onze verklaring omtrent gegevensbescherming in één oogopslag

1. Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Gebruikersgegevens:
Wanneer u klant van MAGIX en/of gebruiker van onze software bent, moeten wij bepaalde persoonsgegevens vastleggen en gebruiken om u diensten te kunnen verlenen, zoals: (1) het leveren van bestelde producten, (2) het leveren van updates en patches voor uw software, (3) het waarborgen van het licentiemanagement voor uw software en het verhinderen van productpiraterij, en (4) het informeren over aanbiedingen die voor u nuttig kunnen zijn.

Een gedetailleerde beschrijving van de persoonsgegevens die wij op deze manier vastleggen vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

Leveranciersgegevens:
Wij hebben van onze leveranciers van producten en diensten een beperkte hoeveelheid informatie nodig om probleemloos zaken te kunnen doen. Daaronder vallen de contactgegevens van de verantwoordelijke personen binnen uw bedrijf om met hen te kunnen communiceren. Daarnaast hebben wij nog andere informatie nodig zoals uw bankgegevens om de door geleverde producten of diensten te kunnen betalen (voor zover dat zo contractueel is vastgelegd).

Een gedetailleerde beschrijving van de persoonsgegevens die wij van u vastleggen vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

Bezoekers van onze websites:
Wij leggen slechts een beperkte hoeveelheid gegevens van bezoekers van onze websites vast en gebruiken deze om voor u het gebruik van onze websites gemakkelijker te maken en om de door ons aangeboden producten en diensten beter te kunnen beheren. Daarbij gaat het onder meer om informatie over hoe u onze websites gebruikt en hoe vaak u op deze websites komt.

Meer informatie over welke gegevens wij van u vastleggen wanneer u onze websites bezoekt vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

2. Uit welke bronnen worden persoonsgegevens vastgelegd?

Gebruikersgegevens:
Wij leggen in principe alleen persoonsgegevens vast die wij direct van u hebben ontvangen.

Leveranciersgegevens:
Wij leggen alleen persoonsgegevens vast die wij direct van u hebben ontvangen in het kader van de onderlinge samenwerking.

Bezoekers van onze websites:
Wij leggen uw gegevens automatisch vast met behulp van cookies volgens de cookie-instellingen in uw browser wanneer u onze websites bezoekt. Wij leggen ook gegevens van u vast wanneer u via de websites met ons contact opneemt, bijvoorbeeld wanneer u gegevens invult op een contactformulier of de chatfunctie gebruikt. In het algemeen kunnen wij, voor zover u op onze websites komt om of een e-mail van ons leest of aanklikt, bepaalde gegevens ook automatisch vastleggen. Meer informatie over cookies en uw keuzemogelijkheden vindt u in de betreffende paragraaf van deze verklaring omtrent gegevensbescherming.

3. Waarom wij uw persoonsgegevens vastleggen en waarvoor we ze gebruiken

Gebruikersgegevens:
Het door ons vastleggen en gebruiken van informatie over onze klanten en gebruikers gebeurt vooral om ervoor te zorgen dat de contractuele overeenkomsten tussen ons correct kunnen worden uitgevoerd, om zo een probleemloze zakelijke relatie te kunnen garanderen. Wij hebben bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig om koop- of licentieovereenkomsten uit te kunnen voeren en u de bestelde diensten of producten te kunnen leveren. Voor het gebruik van onze software is een gebruikersaccount nodig, waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen. Dit is nodig om onze meerplaatsenlicenties aan te kunnen bieden en productpiraterij te verhinderen. Ten dele hebben wij ook persoonsgegevens van u nodig om onze dienstverlening, zoals support, op de best mogelijke manier te kunnen doen.

Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

Leveranciersgegevens:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor twee dingen: ten eerste om ervoor te zorgen dat de contractuele overeenkomsten tussen ons correct kunnen worden uitgevoerd, om zo een probleemloze zakelijke relatie te kunnen garanderen, en ten tweede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

Bezoekers van onze websites:
Wij gebruiken uw gegevens om het gebruik van onze websites voor u makkelijker te maken bijvoorbeeld door het tonen van aanbiedingen waarvan wij denken dat ze voor u interessant zouden kunnen zijn of om de inhoud van een winkelmandje in de shop voor een volgend bezoek aan onze websites op te slaan.

Meer informatie over cookies zoals hoe wij ze gebruiken en wat uw keuzemogelijkheden zijn, vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

4. Doorgeven van persoonsgegevens

Gebruikersgegevens
Wij geven uw gegevens door voor de volgende doelen: (1) in de eerste plaats om ons ervan te verzekeren dat u bij ons bestelde diensten en producten ontvangt (bijv. aan een pakketdienst), (2) aan betalingsdiensten zoals bijvoorbeeld PayPal, (3) aan bedrijven die het versturen van newsletters voor ons organiseren en/of (4) aan bedrijven die voor ons support-diensten uitvoeren.

Een overzicht van de categorieën van mogelijke ontvangers aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

Leveranciersgegevens
Voor zover wij niets anders hebben aangegeven kunnen wij uw gegevens doorgeven aan alle bedrijven uit ons concern en aan met ons verbonden derden, bijv. door ons ingeschakelde dienstverleners en organisaties waarvoor wij diensten verlenen.

Een overzicht van de categorieën van mogelijke ontvangers aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

Bezoekers van onze websites
Voor zover wij niets anders hebben aangegeven kunnen wij uw gegevens doorgeven aan aanbieders van analytics-diensten, affiliate-netwerken, marketingautomatiseringsplatforms en social-mediadiensten, om ervoor te zorgen dat u alleen voor u relevante reclame krijgt.

In het algemeen behouden wij ons de mogelijkheid voor je gegevens ook naar derde landen buiten de EU of de EER door te geven. In dat geval zullen wij echter door passende overeenkomsten ervoor zorgen dat het niveau van gegevensbescherming minstens gelijk is aan het niveau in de Algemene verordening gegevensbescherming.

5. De duur van de opslag van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn, daarna worden ze gewist. Bovendien slaan wij de betreffende gegevens alleen op voor zover ze nog nodig zijn voor het nakomen van onze overeenkomsten.

Meer informatie over onze principiële werkwijze met betrekking tot het opslaan van persoonsgegevens vindt u in de paragraaf "Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail".

6. Rechten van betrokkenen – welke rechten heeft u met betrekking tot uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens?

 • Recht op informatie
  U heeft het recht te allen tijde een bevestiging van ons te verlangen over welke gegevens wij over u hebben opgeslagen, en van ons te eisen dat wij deze gegevens wijzigen, actualiseren of wissen. Wij kunnen daarop aan uw eis voldoen. Daarnaast hebben wij de volgende mogelijkheden:
  • Wij kunnen u vragen uw identiteit te bevestigen of u om meer informatie omtrent uw eis vragen, en
  • voor zover wettelijk toegestaan kunnen wij uw aanvraag afwijzen. In dat geval zullen wij u echter de redenen voor de afwijzing meedelen.
 • Recht van bezwaar:
  Wanneer wij uw gegevens gebruiken omdat dat naar ons inzicht in overeenstemming is met onze gerechtvaardigde belangen en u bent het hier niet mee eens, dan heeft u het recht bezwaar te maken. Wij zullen binnen 30 dagen op uw aanvraag reageren. In bepaalde gevallen hebben wij het recht deze termijn te verlengen. In het algemeen zullen wij u dit alleen onder zeer bepaalde, nauw afgebakende omstandigheden ontzeggen.
 • Recht, om toestemming in te trekken:
  Wanneer wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld het versturen van reclame) hebben gekregen, kunt u deze toestemming te allen tijde herroepen.
 • Recht op rectificatie
  U heeft het recht, de onmiddellijke rectificatie of aanvulling te verlangen van uw persoonsgegevens.
 • Recht op wissing
  In bepaalde situaties (bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens wederrechtelijk hebben verwerkt) heeft u het recht van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens wissen. Wij zullen binnen 30 dagen op uw eis reageren (in bepaalde gevallen hebben wij het recht deze termijn te verlengen) en er slechts onder bepaalde, nauw afgebakende omstandigheden geen gehoor aan geven – bijvoorbeeld wanneer de gegevens dwingend noodzakelijk zijn om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen of om ons intellectuele eigendom te beschermen. Wanneer wij uw verzoek inwilligen zullen wij uw gegevens wissen maar er in de regel vanuit gaan dat u wilt dat wij uw naam opnemen in ons register van personen die niet door ons gecontacteerd willen worden. Zo minimaliseren we de kans dat in de toekomst contact met u wordt opgenomen wanneer uw gegevens onder andere omstandigheden nog een keer worden vastgelegd. Als u dit niet wilt, laat het ons dan weten.
 • Recht op op beperking van de verwerking
  In plaats van een verzoek om uw gegevens te wissen kunt u ons ook vragen om beperking van de verwerking en het blokkeren van de verwerking. Ook aan deze verzoeken zullen wij in de regel binnen 30 dagen voldoen, tenzij wij de gegevens nog nodig hebben om bijvoorbeeld aan onze verplichtingen jegens u te voldoen of om ons intellectuele eigendom te beschermen.
 • Recht van gegevensoverdraagbaarheid
  Als u dat wilt heeft u het recht van ons verlangen dat uw gegevens door ons aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen. Wij ondersteunen u daarbij door de gegevens direct voor u over te dragen of door u een kopie in een gebruikelijk machinaal leesbaar formaat ter beschikking te stellen.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen (profileren)
  U heeft het recht onder bepaalde omstandigheden niet onderworpen te zijn aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing die voor u juridisch werkzaam is. Wij kunnen echter onder bepaalde omstandigheden een gerechtvaardigd belang hebben bij een dergelijke geautomatiseerde beslissingsvorming.
 • Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit
  Daarnaast heeft u het recht bezwaar aan te tekenen bij de lokale toezichthoudende autoriteit. Bijzonderheden daarover vindt u in de paragraaf 'Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail'.

7. Gebruik van cookies


Andere cookies blijven op uw computer en geven ons de mogelijkheid uw computer bij een volgend bezoek weer te herkennen (persistente cookies).
Cookies bevatten in de regel een zogenaamde cookie-ID. Deze cookie-ID is een gepseudonymiseerde gegeven in de vorm van een eenduidig kenmerk van de cookie.
Het bestaat uit een volgorde aan tekens waarmee websites en servers aan die concrete internetbrowser (client) kunnen worden toegewezen waarin de cookie opgeslagen is.

In principe wordt bij het gebruik van cookies een onderscheid gemaakt tussen first- en third-party cookies.

First-party cookies worden uitsluitend geplaatst door de website waarop u zich op dat moment bevindt (bijvoorbeeld de website met domein magix.com).
MAGIX gebruikt first-party cookies voor essentiële functies van de website, zoals het opslaan van website-instellingen, het terugzetten van sessies en het beveiligen van uw sessiegegevens.
Zo onthoudt de MAGIX webshop bijvoorbeeld de artikelen die een klant in het winkelmandje heeft gedaan met een cookie. De meeste delen van onze websites werken echter in principe ook zonder cookies.

De toegang gebeurt daarbij dan alleen in een onpersoonlijke vorm en alleen dán wanneer u naar onze websites gaat. Andere websites hebben geen toegang tot deze informatie.
Om de beveiliging van gegevens van onze bezoekers te kunnen waarborgen is voor het gebruik van het MAGIX Service Center en de MAGIX Webshop het toestaan van first-party cookies absoluut noodzakelijk.

Third-party cookies worden door een - door MAGIX geautoriseerde - derde geplaatst, dus niet door de eigenlijke website waarop u zich op dat moment bevindt.

Door het gebruik van deze cookies kunnen wij ons aanbod zo goed mogelijk op de wensen van klanten aanpassen en voor u het surfen bij ons zo comfortabel mogelijk vormgeven (reclame, conversie-tracking en personalisering).

Verder gebruiken wij andere bedrijven om voor ons internetstatistieken (analytics) te genereren als basis voor het verbeteren van, en meten van het succes van, ons internetaanbod.
Ook bij het gebruik van cookies van derden worden de gegevens uitsluitend in gedepersonaliseerde vorm gebruikt.

Een overzicht van de derde partijen op onze websites vindt u in de paragraaf 'Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail'.

Alle essentiële diensten van onze websites/webservices werken in principe ook zonder third-party cookies.

U kunt de installatie van cookies altijd verbieden door in uw browser de instelling "geen cookies accepteren" te kiezen. Verder kunnen reeds geplaatste cookies altijd via een browser of ander programma gewist worden. Dit is in alle gebruikelijke browsers mogelijk.

Deel 3: Onze Verklaring omtrent gegevensbescherming in detail.

A. Gedetailleerde informatie over het verwerken van gebruikers- en leveranciersgegevens

1. Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Gebruikersgegevens:
Over onze klanten en gebruikers leggen we een aantal gegevens vast die wij nodig hebben voor het probleemloos uitvoeren van overeenkomsten en voor het licentiemanagement en de kopieerbeveiliging van onze producten. Zo hebben wij voor het aanmaken van een gebruikersaccount, die weer nodig is voor de activering van software of bepaalde content, uw naam, uw e-mailadres en het land waarin u woont. Dezelfde gegevens leggen we vast als u zich voor de newsletter registreert. In sommige gevallen hebben we nog meer gegevens nodig (onder andere adres, telefoonnummer of geboortedatum), bijvoorbeeld wanneer u in onze shop iets koopt, diensten boekt, domeinen registreert of abonnementen afsluit. Daarnaast kunt u indien u dat wilt nog meer gegevens meedelen. Welke gegevens per geval worden vastgelegd volgt uit het betreffende formulier of invoermasker of wordt u door onze klantenservice-medewerker aan de telefoon uitgelegd.

Als wij om andere redenen nog meer persoonsgegevens van u nodig hebben laten wij u dat weten.

Wij analyseren het gebruik van onze producten met behulp van Google Analytics. Daarbij worden uit bepaalde computergegevens (onder andere de hardwarekey van uw computer, de naam van de processor etc.) een gepseudonymiseerd profiel gemaakt, waaronder wij bepaalde gebruiksgegevens vastleggen om onze producten te verbeteren. Meer informatie daarover vindt u in de paragraaf 'Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail'.

Leveranciersgegevens:
Wij leggen alleen die gegevens over leveranciers vast die nodig zijn om een probleemloze zakelijke relatie te kunnen garanderen. Wij leggen de gegevens vast van onze contactpersonen binnen uw organisatie, zoals naam, telefoonnummers en e-mailadressen. Bovendien leggen wij bankgegevens vast om betalingen aan u te kunnen doen. Wij kunnen ook verdere gegevens opslaan die iemand uit uw organisatie ons vrijwillig heeft meegedeeld. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer met de teams van onze financiële- of incassoafdelingen contact heeft opgenomen, kunnen onze telefoongesprekken met u worden opgenomen, afhankelijk van de ter plaatse geldende voorschriften en eisen.

2. Uit welke bronnen worden persoonsgegevens vastgelegd?

Wij leggen in principe alleen persoonsgegevens vast die wij direct van u hebben ontvangen. Uit andere bronnen krijgen wij geen persoonsgegevens.

3. Waarom wij uw persoonsgegevens vastleggen en waarvoor we ze gebruiken

Gebruikersgegevens:
Over het algemeen gebruiken wij gegevens over onze gebruikers en klanten op de volgende manieren:

a) Reclame-acties
Wij kunnen u regelmatig informatie toesturen, waarvan wij denken dat die voor u interessant is en u informeren over bepaalde kortingen en aanbiedingen waarop u op grond van onze zakelijke relatie recht heeft.

Voor enkele aspecten van deze activiteiten die niet door onze gerechtvaardigde belangen worden gedekt (in het bijzonder voor het vastleggen van gegevens met behulp van cookies en directe reclame aan u via onze digitale kanalen), hebben wij uw toestemming nodig. Al naar gelang de situatie zullen wij u vragen deze expliciet met een "'opt-in'" of stilzwijgend met een "'soft opt-in'" (zie onder) te verlenen.

De toestemming met een "soft opt-in" is een bepaald soort toestemming die geldt wanneer u voorheen al met ons van doen hadden (bijv. doordat u een product bij ons heeft besteld of een domein heeft geregistreerd) en wij in samenhang daarmee reclame maken voor andere producten of diensten. In het geval van toestemming met een 'soft opt-in' beschouwen wij de toestemming als gegeven zolang u deze niet intrekt.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Meer informatie daarover vindt u in detailuitwerking in deze verklaring omtrent gegevensbescherming.

Al onze reclame is gebaseerd op dingen waarvan wij aannemen dat zij voor onze klanten en gebruikers bijzonder handig zijn. Wij zijn ons er echter van bewust dat wij niet altijd voor iedereen het juiste kunnen doen. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u reclame en andere informatie van MAGIX te laten zien op anderen websites zoals bijvoorbeeld Facebook. Wanneer u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, verander dan a.u.b. de cookie-instellingen in uw browser, zoals hiervoor beschreven. Ook wanneer u reclame-cookies gedeactiveerd hebben, kan het zijn dat u reclame van MAGIX te zien krijgt. In dat geval is dat dan echter niet gericht op u persoonlijk, maar op een anonieme doelgroep.

b) Werking van onze producten en het beveiligen van ons intellectuele eigendom
Wij zijn genoodzaakt ons intellectuele eigendom te beschermen, niet in de laatste plaats om u ook in de toekomst onze producten en diensten in de vertrouwde kwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen te kunnen leveren. Om voor een effectieve kopieerbeveiliging van onze software te zorgen en u, afhankelijk van het product, het gebruik van onze software op meerdere computer mogelijk te maken, is elke installatie van onze software met uw gebruikersaccount verbonden, waarin bepaalde gegevens (naam, e-mailadres en land) per se opgeslagen moeten zijn. Alleen zo kunnen wij u ook updates en patches voor de software sturen. Om een probleemloze werking van onze producten te kunnen garanderen moet u daarom de boven genoemde gegevens aanleveren.

c) Vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen
In ongebruikelijke gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens hiervoor gebruiken wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Meer informatie over wat dat betekent vindt u in de paragraaf 'Onze verklaring omtrent gegevensbescherming in detail'.

Leveranciersgegevens:
Wij gebruiken uw gegevens alleen om de zakelijke relatie met u optimaal uit te voeren. Daarvoor slaan wij uw gegevens op in onze database zodat we in samenhang met onze overeenkomsten contact met u kunnen opnemen en van uw diensten gebruik kunnen maken. In ongebruikelijke gevallen gebruiken wij de gegevens ook voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

4. Doorgeven van persoonsgegevens

 • Alle bedrijven van ons concern
 • Belasting-, controle- of andere ambtenaren, wanneer wij er in goed vertrouwen van overtuigd zijn dat wij er wettelijk, of op grond van een ander voorschrift toe verplicht zijn deze gegevens door te geven (bijvoorbeeld omdat er een aanvraag van de belastingdienst binnenkomt of in verband met een te verwachten rechtsstrijd)
 • Externe dienstverleners die uit onze naam diensten verlenen (daaronder externe e-mailproviders, accountants en boekhouders, technische supportfuncties)
 • Aanbieders van extern geplaatste IT-diensten en geheugenaanbieders, wanneer daarvoor een verwerkingsovereenkomst (of vergelijkbare zekerheid) is afgesloten
 • Marketingtechnologieplatforms en -leveranciers

Mochten wij in de toekomst met een ander bedrijf of vennootschap fuseren of erdoor gekocht worden (of wanneer een dergelijke substantiële mogelijkheid besproken wordt), dan kunnen wij uw persoonsgegevens aan de (toekomstige) nieuwe eigenaren van dit bedrijf of vennootschap doorgeven.

In het algemeen behouden wij ons de mogelijkheid voor je gegevens ook naar derde landen buiten de EU of de EER door te geven. In dat geval zullen wij echter door passende overeenkomsten ervoor zorgen dat het niveau van gegevensbescherming minstens gelijk is aan het niveau in de Algemene verordening gegevensbescherming.

5. De duur van de opslag van persoonsgegevens

Wij verwerken en slaan persoonsgegevens alleen op voor de tijd die voor het bereiken van het doel van de opslag noodzakelijk is of zo lang als wordt bepaald door Europese richtlijnen en verordeningen of andere wetten en voorschriften waaraan wij zijn gebonden.

Komt het doel voor de opslag te vervallen of loopt een door de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever voorgeschreven termijn af, dan worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften gewist.

6. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij zullen alle zinvolle en passende maatregelen nemen om de door ons opgeslagen persoonsgegevens tegen misbruik, verlies of onbevoegde toegang te beschermen. Daartoe hebben wij een serie technische en organisatorische maatregelen genomen. Daaronder vallen maatregelen omtrent hoe om te gaan met een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging.

Wanneer u de verdenking heeft dat uw persoonsgegevens misbruikt worden of verloren zijn gegaan of dat onbevoegde toegang heeft plaatsgevonden, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. De contactgegevens vindt u boven in Deel 1 van deze verklaring omtrent gegevensbescherming.

B. Gedetailleerde informatie over het gebruik van onze websites

Zoals reeds opgemerkt leggen wij slechts een beperkte hoeveelheid gegevens van bezoekers van onze websites vast en gebruiken wij deze om voor u het gebruik van onze websites gemakkelijker te maken en om de door ons aangeboden producten en diensten beter te kunnen beheren. Daarbij is het in principe mogelijk onze websites te gebruiken zonder persoonsgegevens te moeten aangeven. In bepaalde gevallen (bijv. bij bestellingen in de shop, bij het activeren van producten etc.) kan een verwerking van persoonsgegevens echter noodzakelijk zijn.

1. Vastleggen van algemene gegevens en informatie

Onze websites leggen elke keer dat ze aangeroepen worden een serie algemene gegevens en informatie vast. Deze algemene gegevens en informatie wordt in de logfiles van onze servers opgeslagen. Vastgelegd kunnen worden (1) het gebruikte type browser en de versie, (2) het gebruikte besturingssysteem, (3) de website, van waar een systeem op onze websites terecht komt (de zgn. referrer), (4) de subpagina's die en systeem op onze websites bezoekt, (5) datum en tijd van de toegang tot de websites, (6) een internet-protocoladres (IP-adres) en (7) verdere vergelijkbare informatie, die nuttig is voor het afweren van gevaar in het geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie wordt veeleer gebruikt om (1) de inhoud van onze websites correct te laten verschijnen, (2) de inhoud van onze websites en de reclame erop te optimaliseren, (3) de duurzame werking van onze informatietechnologische systemen en de techniek van onze websites te waarborgen en (4) om in het geval van een cyberaanval de opsporingsinstanties de nodige informatie te kunnen leveren voor een strafrechtelijk onderzoek. Deze anoniem vastgelegde gegevens en informatie wordt door ons daarom enerzijds statistisch beoordeeld en anderzijds met het doel om de bescherming en veiligheid van gegevens in onze onderneming te verhogen, om zo een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De anonieme gegevens uit de server-logfiles worden gescheiden van alle door een betrokken persoon ingevoerde persoonsgegevens opgeslagen.

2. Registratie op onze websites

U heeft op meerdere van onze websites de mogelijkheid u te registreren waarbij u persoonsgegevens moet aangeven, bijvoorbeeld om de newsletter te bestellen of om een gebruikersaccount aan te maken (bijv. in het kader van een bestelling of om een MAGIX-product te activeren). Welke persoonsgegevens daarbij aan MAGIX worden meegedeeld volgt uit het betreffende invoermasker dat bij de registratie wordt gebruikt. De door de betrokken persoon ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door MAGIX en voor eigen doelen vastgelegd en opgeslagen. Wij kunnen de besluiten tot het doorgeven van de persoonsgegevens aan een of meer verwerkers in opdracht, bijvoorbeeld een pakketdienst, die de persoonsgegevens dan ook uitsluitend voor een intern doel dat ons aan te rekenen is, gebruikt.

Bij een registratie op de websites van MAGIX wordt verder het aan u door de internet-serviceprovider (ISP) toegewezen IP-adres, de datum en de tijd van de registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens gebeurt op basis van het feit dat alleen zo misbruik van onze diensten verhinderd kan worden, en dat deze gegevens het indien nodig mogelijk maken eventuele strafbare feiten op te helderen. In zoverre is het opslaan van deze gegevens noodzakelijk voor de beveiliging van MAGIX. Doorgifte van deze gegevens vindt in principe niet plaats, voor zover er geen wettelijke verplichting toe bestaat of de doorgifte dient voor strafrechtelijke vervolging.

Het registreren met vrijwillige aangegeven persoonsgegevens dient er voor ons toe om u inhoud en diensten aan te bieden die op grond van de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid de bij de registratie aangegeven persoonsgegevens te allen tijde te (laten) wijzigen of volledig uit onze database te laten wissen.

Op aanvraag geven laten wij u altijd weten welke persoonsgegevens van u opgeslagen zijn. Verder rectificeren of wissen wij persoonsgegevens wanneer u dat van ons verlangt, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat de gegevens te bewaren. Onze functionaris voor gegevensbescherming is voor dergelijke zaken als contactpersoon beschikbaar.

3. Abonnementen op onze newsletter

U heeft op onze websites de mogelijkheid u op onze newsletter te abonneren. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de newsletter aan ons worden gemeld volgt uit het betreffende invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt.

U kunt in principe onze newsletter alleen ontvangen wanneer u (1) over een geldig e-mailadres beschikt en u (2) voor de verzending van de newsletter geregistreerd heeft.

Bij de aanmelding voor de newsletter slaan wij verder het aan u door de internet-serviceprovider (ISP) toegewezen IP-adres, de datum en de tijd van de aanmelding op. Het vastleggen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres op een later tijdstip te kunnen herkennen en dient aldus de juridische zekerheid van MAGIX.

De in het kader van de aanmelding voor de newsletter vastgelegde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze newsletter. Ze worden uitsluitend aan Selligent GmbH, Atelierstr. 12, 81671 München (Duitsland), doorgegeven, het bedrijf dat wij opdracht hebben gegeven onze newsletters te versturen. Een verdere doorgifte aan derde partijen vindt niet plaats. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden te allen tijde weer herroepen, door op de link 'Afmelden' aan het einde van de newsletter te klikken. De toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens die u ons heeft meegedeeld voor het versturen van de newsletter kunt u ook op elk moment weer intrekken.

4. Newsletter-tracking

De newsletters van MAGIX Software GmbH bevatten zogeheten telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding dat in e-mails in HTML-formaat wordt geïntegreerd om het opnemen van het logbestand en het analyseren ervan mogelijk te maken. Daardoor kan een statistische beoordeling van het succes (of gebrek daaraan) van onze online-marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de gebruikte technologie kunnen wij herkennen of en wanneer een e-mail door u geopend is en welke zich in de e-mail bevindende links door u zijn opgeroepen.

De op deze manier vastgelegde gegevens worden in opdracht van ons door Selligent GmbH, Atelierstr. 12, 81671 München (Duitsland) opgeslagen en beoordeeld om het versturen van de newsletter te optimaliseren en de inhoud van toekomstige newsletters nog beter bij de interesses van de betrokken persoon te laten aansluiten. Een verdere doorgifte aan derde partijen vindt niet plaats. U kunt uw hiervoor apart gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Neem daarvoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

5. Contact opnemen via de websites

Onze websites bevatten wettelijk voorgeschreven informatie waarmee snel op elektronische wijze contact met ons opgenomen kan worden en die directe communicatie met ons mogelijk maken, onder andere per e-mail. Voor zover u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opnemen, worden de door u verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke vrijwillig verstuurde persoonsgegevens worden door ons opgeslagen met als doel de verwerking en het opnemen van contact met u; wij geven ze niet door aan derde partijen.

6. Gebruik van tools en diensten van derde partijen op onze websites en apps

Wij hebben op onze websites diverse componenten en cookies van derde partijen geïntegreerd, die er vooral toe dienen, de gebruikerservaring voor jou te optimaliseren en daarvoor het gedrag van gebruikers op onze websites te analyseren. Hierover willen wij u in het navolgende informeren.

Deze analytische of functionele cookies worden geplaatst:

Google Analytics
Hotjar
Dynamic Yield
Live-Chat Twak.to

De volgende cookies worden pas na het afsluiten van het contract ingesteld voor de facturering van reclamemaatregelen als je eerder contact hebt gehad met een van de volgende reclamepartners en je vervolgens een product aanschaft.

Google Ads Conversion
Affiliate-netwerken
YouTube
Bing Ads
Facebook

Reclame-cookies: de volgende cookies worden altijd geplaatst - alleen als je vooraf hebt ingestemd met het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden.

Google Ads Remarketing
Affiliate-netwerken
Bing Ads
YouTube
Facebook

Door hier te klikken kun je het plaatsen van reclamecookies weigeren of een bestaande toestemming te allen tijde intrekken.

a) Google
Wij gebruiken op onze websites diverse diensten van Google, Inc. De exploitant van de diensten van Google Remarketing is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. De volgende diensten zijn op onze websites geïntegreerd:

 • Google Analytics

MAGIX heeft op deze websites de component Google Analytics geïntegreerd.

De exploitant van de Google Analytics-componenten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google neemt de bepalingen voor gegevensbescherming uit de 'Privacy Shield'-overeenkomst in acht en is bij het 'Privacy Shield'-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

MAGIX gebruikt voor de internet-analyse via Google Analytics een anonimiseringsfunctie waarmee het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokken persoon door Google ingekort en geanonimiseerd wordt.

Google Analytics is een internet-analysedienst. Internetanalyse is het vastleggen, verzamelen en beoordelen van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een internetanalysedienst legt onder andere gegevens vast over van welke websites een betrokken persoon op een website is gekomen is (zogeheten referrers), welke subpagina's van de websites werden bezocht of hoe vaak en hoe lang een webpagina werd bekeken. Deze internetanalysegegevens worden overwegend als basis voor optimalisatie van de functies en inhoud van een website gebruikt.

Google Analytics plaatst een cookie op de computer van de betrokkene. Wat cookies zijn is in het voorafgaande al uitgelegd. Met het plaatsen van het cookies kan Google een analyse maken van het gebruik van onze websites. Door elk bezoek aan een van de pagina's van deze website, die door MAGIX wordt geëxploiteerd en waarop een Google-Analytics-component is geïntegreerd, wordt de browser op de computer van de betrokkene automatisch door de betreffende Google-Analytics-component ertoe gebracht gegevens voor de online-analyse aan Google te versturen. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis over persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere daartoe dienen de herkomst van de bezoeker en zijn gedrag op de site te achterhalen.

Door middel van cookies worden persoonsgegevens, bijvoorbeeld de tijd die op de site wordt doorgebracht, de plaats van waar het bezoek plaatsvond en de frequentie van de bezoeken aan onze websites door de betrokkene opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze websites worden deze persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika verstuurd. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via dit technische proces vastgelegde persoonsgegevens onder omstandigheden door aan derden.

U kunt het plaatsen van cookies door onze websites, zoals hierboven aangegeven, te allen tijde met de betreffende instelling in de gebruikte browser verhinderen en het instellen van cookies daarmee permanent verbieden. Een dergelijke instelling in de gebruikte browser verhindert dan ook dat Google een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon plaatst. Daarnaast kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie altijd via een browser of ander programma gewist worden.

Verder bestaat voor de betrokkene de mogelijkheid tegen het vastleggen van de door Google Analytics gegenereerde op het gebruik van deze websites betrekking hebbende gegevens en de verwerking ervan door Google bezwaar te maken en dit aldus te verhinderen. Hiervoor moet de betrokkene een browseradd-on downloaden van de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browseradd-on laat Google Analytics via JavaScript weten dat geen gegevens van de bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgestuurd. De installatie van de browseradd-ons beschouwt Google als een ingediend bezwaar. Als het informatietechnologische systeem van de betrokkene later gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet door de betrokkene de browseradd-on opnieuw worden geïnstalleerd om Google Analytics te deactiveren. Wanneer de browseradd-on door de betrokkene of iemand anders die daarover vergelijkbare macht uitoefent gede-installeerd of gedeactiveerd wordt kan de browseradd-on opnieuw geïnstalleerd of geactiveerd worden.

Meer informatie en de geldende bepalingen omtrent gegevensbescherming van Google Analytics kunnen worden bezocht op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en 
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

 • Google Remarketing

Google Remarketing is een functie van Google-Ads, waarbij wij reclame kunnen laten zien bij gebruikers die daarvoor op onze website waren. Daardoor kunnen wij op de gebruiker betrekking hebbende reclame laten zien en u voor u relevante advertenties tonen via het Google-reclamenetwerk.

Google Remarketing plaatst een cookie. Daarmee kan Google een bezoeker van onze website herkennen wanneer deze na de onze andere websites bezoekt die ook lid zijn van het Google-reclamenetwerk. Met elk bezoek aan een website waarop de dienst van Google Remarketing geïntegreerd is, identificeert de internetbrowser de betrokkene automatisch bij Google. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis over persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, wat Google onder andere gebruikt voor het tonen van relevante reclame.

Door middel van cookies worden persoonsgegevens, bijvoorbeeld de door u bezochte websites opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze website worden op deze wijze persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door u gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika verstuurd. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via dit technische proces vastgelegde persoonsgegevens onder omstandigheden door aan derden.

U kunt het plaatsen van cookies door onze websites, zoals hierboven aangegeven, te allen tijde met de betreffende instelling in de gebruikte browser verhinderen en het instellen van cookies daarmee permanent verbieden. Een dergelijke instelling in de gebruikte browser verhindert dan ook dat Google een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon plaatst. Daarnaast kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie altijd via een browser of ander programma gewist worden.

Verder heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Hiervoor moet u vanuit elk van de door u gebruikte browsers de link www.google.de/settings/ads aanroepen en daar de instellingen veranderen.

Meer informatie en de geldende bepalingen omtrent gegevensbescherming van Google kunnen worden bezocht op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 • Google-Ads

Google Ads is een dienst voor internet-reclame, die waarmee reclamebedrijven advertenties kunnen laten plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het reclamenetwerk van Google. Met Google Ads kan een reclamebedrijf van tevoren bepaalde keywords vastleggen, waarmee zijn advertentie alleen dan in de zoekmachineresultaten van Google verschijnt wanneer de gebruiker met de zoekmachine een bij het keyword relevant zoekresultaat oproept. In het Google-reclamenetwerk worden de advertenties met een automatisch algoritme en met inachtneming van de voordien vastgelegde keywords over thematisch relevante websites verdeeld.

Het doel van Google Ads is het reclame maken voor onze websites door het laten tonen van relevante reclame op de websites van andere bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google evenals het tonen van reclame van anderen op onze sites.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze websites komt, wordt op de computer van de betrokkene door Google een conversie-cookie geplaatst. Wat cookies zijn is in het voorafgaande al uitgelegd. Een conversie-cookie verliest na bepaalde tijd zijn geldigheid en dient niet ter identificatie van de betrokken persoon. Via het conversie-cookie wordt, voor zover het cookie nog niet verlopen is, vastgesteld of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelmandje in een online-shopsysteem, op onze website aangeroepen worden. Door het conversie-cookie kunnen zowel wij als Google vaststellen of een betrokken persoon, die via een advertentie op onze website terecht gekomen is, omzet genereerde, dus een aankoop voltooid heeft of deze heeft geannuleerd.

De met het conversie-cookies vastgelegde informatie wordt door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze websites te maken. Deze bezoekersstatistieken worden door ons dan weer gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via Google Ads-advertenties naar ons wordt doorgestuurd, dus om het succes (of gebrek daaraan) van elke Google Ads-advertentie te bepalen en om onze Google Ads-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Wij noch andere reclameklanten van Google-Ads krijgen informatie van Google waarmee de betrokken persoon geïdentificeerd zou kunnen worden.

Door middel van het conversie-cookie worden persoonsgegevens, bijvoorbeeld de door de betrokken persoon bezochte websites, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze websites worden op deze wijze persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika verstuurd. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via dit technische proces vastgelegde persoonsgegevens onder omstandigheden door aan derden.

U kunt het plaatsen van cookies door onze websites, zoals hierboven aangegeven, te allen tijde met de betreffende instelling in de gebruikte browser verhinderen en het instellen van cookies daarmee permanent verbieden. Een dergelijke instelling in de gebruikte browser verhindert dan ook dat Google een conversie-cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon plaatst. Daarnaast kan een reeds door Google Ads geplaatste cookies altijd via een browser of ander programma gewist worden.

Verder heeft de betrokken persoon de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Hiervoor moet de betrokken persoon vanuit elk van de door hem/haar gebruikte browsers de link www.google.de/settings/ads aanroepen en daar de instellingen veranderen.

Meer informatie en de geldende bepalingen omtrent gegevensbescherming van Google kunnen worden bezocht op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b) Affiliate-netwerken

Wij hebben op onze websites componenten van de hierna genoemde affiliate-netwerken geïntegreerd om affiliate-marketing mogelijk te maken:

Naam

affilinet

Verantwoordelijk bedrijf


Sapporobogen 6-8
80637 München
Duitsland

Bepalingen over gegevensbescherming

Awin (voorheen ZANOX)


Eichhornstraße 3
10785 Berlijn
Duitsland

Adcell


Rosenfelder Str. 15-16
10315 Berlijn
Duitsland

TradeTracker


Uhlandstraße 26
22085 Hamburg
Duitsland

MAGIX & VEGAS Creative Software Affiliate Programm


Quedlinburger Straße 1
10589 Berlijn
Duitsland

Rakuten Marketing (voorheen Linkshare)


215 Park Ave. South, 9th Floor
New York, NY 10003, USA

Effiliation


80, Rue Taitbout
75009 Parijs
Frankrijk

CJ Affiliate by Conversant  (voorheen Commission Junction)


Rosenheimer Straße 145 e-f
81671 München
Duitsland

Affiliate-marketing is een door internet ondersteunde vorm van verkopen, die het commerciële exploitanten van websites, de zogenaamde merchants of advertisers, mogelijk maakt reclame die meestal via klik- of verkoopprovisie vergoed wordt, op websites van derden, dus bij handelspartners, die ook wel affiliates of publisher worden genoemd, te laten tonen. De merchant stelt via het affiliate-netwerk een reclamemiddel, zoals een banner of ander geschikt middel voor internetreclame ter beschikking, waarmee vervolgens door een affiliate op de eigen websites of via andere kanalen, zoals social-media- of e-mailmarketing, reclame wordt gemaakt.

Het betreffende affiliate-netwerk plaatst een cookie op uw computer (het 'affiliate-cookie'). Wat cookies zijn is in het voorafgaande al uitgelegd. Het affiliate-cookie slaat geen persoonsgegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, dus van de partner die de potentiële klant heeft geworven, en een herkenningsnummer van de bezoeker van de website en het aangeklikte reclamemiddel worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is de afwikkeling van provisiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliate-netwerk worden afgewikkeld.

U kunt het plaatsen van cookies door onze websites, zoals hierboven aangegeven, te allen tijde met de betreffende instelling in de gebruikte browser verhinderen en het instellen van cookies daarmee permanent verbieden. Een dergelijke instelling in de browser verhindert ook dat een affiliate-netwerk een cookie op uw computer plaatst. Daarnaast kunnen reeds door een affiliate-netwerk geplaatste cookies altijd via een browser of ander programma gewist worden.

c) Hotjar

MAGIX maakt ter verbetering van de gebruikerservaring op onze websites gebruik van het programma "Hotjar" (Hotjar Ltd, Level 2 St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta, EU). Met Hotjar kunnen wij gebruikersgedrag (muisbewegingen, kliks, scrollhoogte) op onze websites beoordelen. Hotjar plaatst daarvoor cookies op het apparaat van de bezoeker en kan technische informatie (bijv. browserinformatie, besturingssysteem, verblijftijd op de site etc.) opslaan. Meer over de gegevensbescherming en opt-out-opties van Hotjar vindt u hier: https://www.hotjar.com/privacy.

d) Dynamic Yield

Onze website gebruikt Dynamic Yield, een dienst van Dynamic Yield Ltd., Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, England RG7 1NT (https://www.dynamicyield.com).

Met Dynamic Yield worden maatregelen voor personalisering en optimalisatie doorgevoerd op ons internetaanbod. Daarmee kunnen wij uw bezoek aan de website door relevante aanbevelingen en persoonlijke inhoud zo vormgeven dat optimaal in de interesses van de bezoekers wordt voorzien. Hiervoor gebruiken wij informatie over de eerder door u gebruikte inhoud en door u aangenomen aanbod op de site, om u aanverwante producten of andere voor u mogelijk relevante inhoud aan te bevelen.

Dynamic Yield legt daarvoor uitsluiten gepseudonymiseerde informatie vast over activiteit van gebruikers op onze website. Daarbij worden cookies gebruikt waarmee uitsluitend gepseudonymiseerde informatie onder een toevallig gegenereerde ID wordt opgeslagen. MAGIX deelt geen andere persoonsgegevens met Dynamic Yield. Een directe betrekking op personen is daardoor niet mogelijk en kan ook niet achteraf gemaakt worden.

U heeft de mogelijkheid, het vastleggen door Dynamic Yield te verhinderen, door op de volgende link te klikken en dan op de knop 'Opt-out'. In dit geval wordt een opt-out-cookie geplaatst zodat vanaf dan het vastleggen van gegevens van uw bezoek aan deze website verhinderd wordt: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/

e) Bing Ads

MAGIX heeft op deze website Bing Ads geïntegreerd. Bing Ads is een dienst voor internet-reclame, die waarmee reclamebedrijven advertenties kunnen laten plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Bing als in het reclamenetwerk van Bing. Met Bing Ads kan een reclamebedrijf van tevoren bepaalde keywords vastleggen, waarmee zijn advertentie alleen dan in de zoekmachineresultaten van Bing verschijnt wanneer de gebruiker met de zoekmachine een bij het keyword relevant zoekresultaat oproept. In het Bing-reclamenetwerk worden de advertenties met een automatisch algoritme en met inachtneming van de voordien vastgelegde keywords over thematisch relevante websites verdeeld.

De exploitant van de diensten van Bing Ads is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Het doel van de Bing Ads is het maken van reclame voor onze website het tonen van relevante reclame op Bing.com (en websites van Bing zoals MSN.com, Bing.de en Bing.co.uk), AOL en Yahoo.com (inclusief der websites van Yahoo). Tot het zoeknetwerk behoren daarnaast ook websites van derde partijen die door consortiumpartners van Microsoft en Yahoo worden gerund.

Komt u via een dergelijke advertentie op onze website, dan wordt op uw computer een cookie geplaatst. Een conversie-cookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en dient niet ter identificatie van de betrokken persoon. Via het conversie-cookie wordt, voor zover het cookie nog niet verlopen is, vastgesteld of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelmandje in een online-shopsysteem, op onze website aangeroepen worden. Door het conversie-cookie kunnen zowel wij als Microsoft vaststellen of een betrokken persoon, die via een Bing-Ads-advertentie op onze website terecht gekomen is, omzet genereerde, dus een aankoop voltooid heeft of deze heeft geannuleerd.

Op onze website is een Bing UET-tag geïntegreerd. Hierbij gaat het om een code, waarmee in verbinding met het cookie persoonsgegevens, bijvoorbeeld de door de betrokken persoon bezochte websites worden opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze website worden zo persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, aan Microsoft in Australië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, Ierland, Japan, Korea, Maleisië, Nederland, Singapur, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens, worden door Microsoft in Australië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, Ierland, Japan, Korea, Maleisië, Nederland, Singapur, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen.

Daarnaast kan Microsoft onder omstandigheden door zogenoemde cross-device-tracking uw gebruiksgedrag via meerdere van uw elektronische apparaten volgen en is daardoor in staat gepersonaliseerde reclame op bijvoorbeeld Microsoft-websites en -apps te tonen.

Dit gedrag kunt u op https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ deactiveren (opt-out).

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze websites, zoals hierboven aangegeven, te allen tijde met de betreffende instelling in de gebruikte browser verhinderen en het instellen van cookies daarmee permanent verbieden. Een dergelijke instelling in de gebruikte browser verhindert dan ook dat Microsoft een Bing-Ads-cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon plaatst. Daarnaast kan een reeds door Bing Ads geplaatste cookies altijd via een browser of ander programma gewist worden.

Verder heeft de betrokken persoon de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Bing Ads. Hiervoor moet de betrokken persoon vanuit elk van de door hem/haar gebruikte browsers de link https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ aanroepen en daar de instellingen veranderen.

Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing vindt u in de bepalingen omtrent gegevensbescherming van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

f) YouTube

Wij maken voor het integreren van video's op onze websites (vooral in het forum en in de Community) gebruik van YouTube.

De exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De video's worden daarbij met de geavanceerde gegevensbeschermingsmodus geïntegreerd. Zoals de meeste websites gebruikt echter ook YouTube cookies, om informatie over de bezoekers van zijn website te verzamelen. YouTube gebruikt deze onder andere voor het maken van videostatistieken, voor het voorkomen van bedrog en voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. Dit leidt ook tot een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Wanneer u een video start, zou dat bepaalde gegevensverwerkingsprocessen kunnen starten. Daarop hebben wij geen invloed.

Meer informatie over gegevensbescherming bijj YouTube vindt u in hun verklaring omtrent gegevensbescherming op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

g) Facebook

Facebook is een sociaal netwerk met meer dan twee miljard actieve gebruikers wereldwijd. Het platform verzamelt verschillende vormen van informatie en activiteiten die de gebruiker over zichzelf kan verstrekken of kan delen met andere gebruikers. Dit omvat de netwerken en verbindingen van elke gebruiker, informatie over betalingen, apparaatinformatie, informatie van websites en apps met een Facebook-integratie, andere Facebook-bedrijven en informatie van derden, inclusief interactie met reclamepartners. Gedetailleerde informatie over het gegevensbeleid - te vinden onder https://www.facebook.com/about/privacy - biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Bovendien kunnen de privacy-instellingen van de gebruiker individueel beperkt en gecontroleerd worden onder https://www.facebook.com/about/basics.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Facebook gebruikt cookies en andere technologieën om identificatiegegevens en andere gebruikersinformatie over computers, telefoons en andere apparaten te verkrijgen en op te slaan. Cookies stellen Facebook niet alleen in staat om de gebruikersinformatie op Facebook zelf te begrijpen, maar ook om het gedrag van de gebruiker op andere websites en apps te volgen, ongeacht of u bent geregistreerd of ingelogd of niet.

Derhalve ondersteunen cookies de gerichte plaatsing van advertenties, waardoor bedrijven die Facebook-producten gebruiken, hun advertentiecampagnes kunnen opzetten, meten en optimaliseren. Nadere uitleg over het cookiebeleid is te vinden ophttps://www.facebook.com/policies/cookies/.

MAGIX gebruikt Facebook als een platform om de merkbekendheid te vergroten en als een advertentieplatform voor haar producten. Om het succes van deze campagnes te meten, heeft MAGIX Facebook Conversion Tracking geïmplementeerd op haar eigen homepages. <br/>Deze tracking maakt het mogelijk om informatie over gebruikersgedrag op onze platforms met Facebook te delen om de relevantie van de producten en de effectiviteit van de advertenties voor geïnteresseerde mensen te verbeteren.

Via de Facebook-targetingopties identificeert MAGIX specifieke doelgroepen op het platform (bijvoorbeeld op basis van locatie, leeftijd, interesses) voor gerichte reclame voor relevante inhoud. <br/>De targetingopties en advertentievoorkeuren kunnen door elke gebruiker onafhankelijk in hun advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/about/ worden beoordeeld, gewijzigd en beperkt.

h) Live-Chat Tawk.to

Sommige van onze online-aanbiedingen bieden de applicatie Tawk.to aan. Tawk.to is een live-chat-software. De chat is via een script in de broncode geïntegreerd. Door gebruik te maken van de chat, worden de diensten van Tawk.to automatisch gebruikt. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Tawk.to zijn te vinden in het privacybeleid van Tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy.

7. Bepalingen omtrent gegevensbescherming voor de aangeboden betaalwijzen

a) PayPal
MAGIX heeft op deze website componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online-dienstverlener voor betalingen. PayPal maakt het mogelijk onlinebetalingen aan derden te doen of ook betalingen te ontvangen. PayPal werkt verder als intermediair en biedt diensten aan die kopers beschermen.

De Europese exploitant van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Als u in het bestelproces in onze onlineshop als betaalwijze 'PayPal' kiest worden uw gegevens geautomatiseerd aan PayPal doorgegeven. Met het kiezen van de betaalwijze stemt u in met de voor het afwikkelen van de betaling noodzakelijke overdracht van persoonsgegevens.

Bij de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens gaat het in de regel om voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel nummer of andere gegevens die voor het afwikkelen van de betaling nodig zijn. Voor het afwikkelen van koopovereenkomst zijn ook persoonsgegevens nodig die samenhangen met de betreffende bestelling.

Het doorgeven van de gegevens heeft als doel het afwikkelen van de betaling en het voorkomen van bedrog. MAGIX zal in het bijzonder dan persoonsgegevens aan PayPal doorgeven wanneer daartoe een gerechtvaardigd belang bestaat. De tussen PayPal en MAGIX uitgewisselde persoonsgegevens worden door PayPal onder bepaalde omstandigheden aan kredietregistratiebureaus worden doorgegeven. Deze doorgifte geschiedt om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

PayPal geeft de persoonsgegevens eventueel door aan met haar verbonden bedrijven, dienstverleners en onderaannemers voor zover dit voor het vervullen van contractuele verplichtingen noodzakelijk is of de gegevens in opdracht moeten worden verwerkt.

De betrokken persoon heeft de mogelijkheid de toestemming voor het omgaan met persoonsgegevens te allen tijde voor PayPal in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen effect op de persoonsgegevens die dwingend noodzakelijk voor een (contractuele) afwikkeling van de betaling moeten worden verwerkt of doorgegeven.

De geldende bepalingen omtrent gegevensbescherming van PayPal kunnen worden bezocht op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

b) Andere betaalwijzen
In het kader van de betaling wordt u naar de pagina's van de betreffende aanbieder geleid. De voor het uitvoeren van de betaling noodzakelijke gegevens worden direct door de aanbieders vastgelegd zonder dat wij deze inzien of daar toegang toe hebben.

c) Versturen van berichten (sms)
In bepaalde gevallen vragen wij u uw mobiele en/of vaste telefoonnummer in te voeren, om u een kort bericht (sms) met een persoonlijke verificatiecode te kunnen sturen. Dit dient ertoe om zeker te kunnen weten dat bijvoorbeeld bestellingen op uw naam ook daadwerkelijk door u zijn opgegeven.

Voor het versturen van deze sms-jes gebruiken wij de diensten van de firma creditPass GmbH, Mehlbeerenstr. 2,| 82024 Taufkirchen, Duitsland, en wij geven hen voor het doel van het versturen van deze sms het door u ingevoerde mobiele of vaste telefoonnummer. Dit gegeven wordt vervolgens met uw bestelling verbonden en in het geval van een politie- of juridisch onderzoek doorgegeven.

8. Sollicitantenbeheer

a) Beschrijving

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse federale wet gegevensbescherming (nieuwe BDSG), voor zover deze ons ter beschikking worden gesteld in het kader van de ontvangst van een aanvraag van een sollicitant.

Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de sollicitant
 • Datum en tijd
 • Personeelsgegevens in het kader van een sollicitatie (naam, voornaam, adres, contactgegevens, geboortedatum)
 • Kwalificatiegegevens (bv. opleidingscertificaten, beroepsloopbaan)
 • Andere persoonlijke gegevens die door de sollicitant in de sollicitatiebrief zijn verstrekt.

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming gevraagd bij het verzenden van het formulier en wordt verwezen naar dit privacybeleid.
Wij maken de persoonsgegevens die wij ontvangen alleen bekend aan personen en afdelingen binnen ons bedrijf die deze nodig hebben om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen en om onze legitieme belangen te behartigen.
Voorts kunnen wij de persoonsgegevens die wij in het kader van de sollicitatieprocedure ontvangen, laten doorsturen en verwerken door bedrijven die wij met inachtneming van de voornoemde rechtsgrondslagen hebben aangesteld. De persoonsgegevens worden dan namens ons verwerkt door een verwerker (overeenkomstig artikel 28 AVG). De gegevens krijgen het hoogste niveau van bescherming tijdens de overdracht en de verwerking.
Het bedrijf dat door ons is belast met de verwerking van de gegevens van sollicitanten is de provider HRworks GmbH, Waldkircher Str. 28, 79106 Freiburg, die de provider is van het gebruikte systeem voor het beheer van sollicitanten en zijn dienst exploiteert op platforms van de provider AWS. Er is geen overdracht van gegevens naar een derde land. Dit wordt gewaarborgd door de exploitant van het platform voor het beheersysteem voor aanvragers. Alleen datacentra binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden aangewezen voor de verwerking van gegevens overeenkomstig artikel 28 AVG. Het doorgeven van de gegevens aan ontvangers buiten de geadresseerde plaatsen is niet bedoeld en vindt alleen plaats in geval van twijfel, indien wettelijke voorschriften bestaan die dit uitdrukkelijk vereisen.

b) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 88 van de AVG in samenhang met §26 van het nieuwe BDSG, alsmede artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.
Bovendien kan het een legitiem belang zijn om de verzamelde gegevens verder te verwerken onder verwijzing naar artikel 6 lid 1 onder c) van de AVG (nakoming van wettelijke verplichtingen) of ook voor de verdediging van ingediende juridische claims tegen ons (artikel 6 lid 1 onder f) AVG). In dit verband is het denkbaar dat bovengenoemd rechtmatig belang zich bijvoorbeeld manifesteert in een bewijsplicht in procedures met verwijzing naar de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).
Door ons de gegevens van de sollicitant toe te zenden, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens te verwerken op basis van de vermelde rechtsgrondslagen. De toestemming wordt derhalve verleend overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), en voorts ook overeenkomstig artikel 49, lid 1, zin 1, onder a), AVG. Deze kan te allen tijde door u worden herroepen, hiervoor kunt u gebruik maken van de volgende verwijzingen onder e).

c) Doel van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm van de gebruikte sollicitatieprocedure is uitsluitend bedoeld voor de behandeling van de sollicitatie. Met betrekking tot de sollicitatieprocedure worden alleen die gegevens verwerkt die ons in het kader van de aanvraag, d.w.z. in verband met de aanvraag, worden verstrekt.
Wij gebruiken deze gegevens om beslissingen te nemen over mogelijke tewerkstelling. Indien een sollicitant deelneemt aan de sollicitatieprocedure, worden de in verschillende invoermaskers ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen.
Het besluit over het al dan niet slagen van een sollicitatie is niet gekoppeld aan een geautomatiseerde verwerking van de door de aanvrager verstrekte gegevens.

d) Duur van het opslaan

De verstrekte gegevens worden slechts verwerkt voor zover dat nodig is voor de besluitvorming over een eventuele arbeidsplaats. Bovendien zullen de gegevens worden bewaard gedurende ten hoogste zes maanden nadat de aanvrager van een eventuele afwijzing in kennis is gesteld. Alleen in absoluut uitzonderlijke gevallen kan het gegevensbestand verder worden bewaard. Dit uitzonderlijke geval wordt beschreven door de mogelijke verdediging van rechtsvorderingen voor de duur van een rechtsgeschil. Voor deze periode is het in ons rechtmatig belang om de gegevens gedurende de standaardbewaartermijn te bewaren.
Het is denkbaar dat de sollicitant na afloop van de sollicitatieprocedure in een talentenpool opgenomen wil worden, waardoor MAGIX Software GmbH de betreffende sollicitant op een later tijdstip opnieuw kan benaderen. Indien de aanvrager in het kader van het proces met deze verdere verwerking heeft ingestemd, zullen de gegevens gedurende de bewaringstermijn worden bewaard.
Indien na de sollicitatieprocedure een arbeidsverhouding tot stand komt, worden de verzamelde gegevens, voor zover toegestaan, verder bewaard en vervolgens in het personeelsdossier van de werknemer opgenomen en daar in het kader van de arbeidsverhouding verwerkt. Dit is echter gebaseerd op een nieuwe rechtsgrondslag.

e) Tegenspraak

De sollicitant heeft de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de sollicitant per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de sollicitatieprocedure niet worden voortgezet. Onder het mailadres hr@magix.net is er de mogelijkheid om als sollicitant contact met ons op te nemen. Alle persoonsgegevens die met betrekking tot de sollicitatie zijn opgeslagen, zullen in geval van bezwaar worden gewist.

C. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in detail

Voor zover en in de mate dat wij persoonsgegevens die u betreffen opslaan of op andere wijze verwerken heeft u bijzondere wettelijke rechten (de zogeheten 'rechten van betrokkenen'), die wij hieronder kort willen toelichten.

1. Recht op informatie

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers waaraan de persoonsgegevens toegankelijk zijn gemaakt of nog steeds toegankelijk worden gemaakt, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk de geplande periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens of beperking van de verwerking door de verantwoordelijke als ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel  22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

verder heeft u recht op informatie over of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie zijn doorgegeven. In zoverre als dit het geval is, heeft u verder het recht op informatie over de passende waarborgen in samenhang met een dergelijke doorgifte.

Als u gebruik wilt maken van dit recht op informatie, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

2. Recht op rectificatie

U heeft het recht, de onmiddellijke rectificatie te verlangen van u betreffende onjuiste persoonsgegevens. Verder heeft u het recht, met inachtneming van het doel van de verwerking, aanvulling te verlangen van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring.

Als u gebruik wilt maken van dit recht op rectificatie, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

3. Recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid')

 • De persoonsgegevens zijn door ons verzameld of verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer nodig zijn.
 • U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel  6, lid  1, punt a), AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • U maakt overeenkomstig artikel  21, lid  1, AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG in het geval van gegevensverwerking met als doel direct marketing.
 • De persoonsgegevens zijn door ons onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons rust.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel  8, lid 1 AVG.

Als een van de boven genoemde gevallen van toepassing is en u de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen wilt laten wissen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze zal ervoor zorgdragen dat aan het verzoek om wissing direct gehoor wordt gegeven.

Wij maken in principe geen persoonsgegevens openbaar. Mocht dit echter toch het geval zijn en wij zijn als verantwoordelijke volgens artikel 17, lid 1 AVG verplicht deze persoonsgegevens te wissen, dan zullen wij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, om de andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat u de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal in een dergelijke geval de noodzakelijke stappen nemen.

4. Recht op op beperking van de verwerking

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U heeft overeenkomstig artikel  21, lid  1, AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

Als een van de boven genoemde voorwaarden van toepassing is en u de bewerking van de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen wilt laten beperken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze zal de beperking van de verwerking laten uitvoeren.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft daarnaast het recht van ons te verlangen dat wij die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen, voor zover de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Verder heeft u bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van artikel 20, lid 1, AVG het recht om de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten zenden, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Voor het uitoefenen van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens kunt u zich te allen tijden wenden aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

6. Recht van bezwaar

U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die op basis van artikel  6, lid  1, onder f), AVG voor het beschermen van onze gerechtvaardigde belangen wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor op deze bepaling berustende profilering.

In het geval van een dergelijk staken wij de verwerking van de persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Voor zover wij persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerken, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dat geldt met inbegrip van profilering voor zover die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u tegenover ons bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Voor het uitoefenen van uw recht op bezwaar kunt u zich te allen tijden wenden aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

7. Recht op herroeping van instemming naar het gegevensbeschermingsrecht

U heeft het recht uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen.

Als u gebruik wilt maken van dit recht op herroeping, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

8. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, voor zover het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of (2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op ons van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen of (3) berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Als het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst met u of (2) berust op uw uitdrukkelijke toestemming, treffen wij passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht dat aan onze kant een persoon in de besluitvorming ingrijpt, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

9. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit


Friedrichstr. 219
10969 Berlijn

Telefoon: +49 (0)30 13889-0
Fax: +49 (0)30 2155050

E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

D. Onze juridische basis voor het verwerken van uw gegevens

1. Gerechtvaardigd belang

Gebruikersgegevens:
Wij moet ervoor kunnen zorgen dat onze bedrijfsactiviteiten probleemloos werken zodat wij u steeds onze producten en diensten in de bekende kwaliteit en voor een gepaste prijs kunnen aanbieden. Daarvoor hebben wij uw gegevens nodig, bijvoorbeeld om onze overeenkomsten met u uit te voeren, onze leveringen aan u af te rekenen en u onze producten te kunnen leveren, om uw support-aanvragen te kunnen beantwoorden en om u bijvoorbeeld updates of patches voor uw software beschikbaar te kunnen stellen. Niet in de laatste plaats hebben wij uw gegevens ook nodig om ons intellectueel eigendom in de vorm van onze software en onze inhoud, met behulp van uw in uw gebruikersaccount vastgelegde gegevens, werkzaam tegen misbruik en productpiraterij te kunnen beschermen. Daarom hebben wij een gerechtvaardigd belang uw gegevens te gebruiken.

Wij zijn onderworpen aan eigen wettelijke verplichtingen en het is ons gerechtvaardigd belang te verlangen dat wij daaraan kunnen voldoen. Wanneer wij te goeder trouw ervan overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is kunnen wij uw gegevens daarom doorgeven, wanneer dit dient voor strafrechtelijke vervolging, het innen van belastingen of een (te verwachten) rechtsvordering.

Leveranciersgegevens:
Wij gebruiken en bewaren de persoonsgegevens van personen binnen uw organisatie om producten en diensten af te kunnen nemen van u als leverancier. Daarnaast slaan we uw financiële gegevens op om producten en diensten te kunnen betalen. Wij gaan ervan uit dat al deze activiteiten vallen onder het gerechtvaardigd belang dat wij als ontvanger van uw diensten en producten hebben.

2. Toestemming

 • U ons uw toestemming vrijwillig moet geven, zonder dat wij enigerlei druk op u uitoefenen;
 • U moet weten waarvoor u uw toestemming geeft, daarom zullen wij er dus voior zorgen u voldoende te informeren, en
 • U ons uw toestemming moet geven in de vorm van een positieve bevestigende handeling. Wij zullen in de meeste gevallen een veld tonen dat u moet markeren zodat aan deze voorwaarde eenduidig en onmiskenbaar voldaan is.

Wij bewaren registraties van toestemming die u op deze manier gegeven heeft.

Zoals gezegd is in sommige gevallen een toestemming via soft-opt-in voldoende. Wij mogen bij u reclame maken voor producten en diensten die samenhangen met de door ons aangeboden producten (vooral onze software en de door ons aangeboden content) en diensten (bijvoorbeeld hosting), voor zover u deze meldingen niet actief heeft uitgeschakeld.

Zoals eerder opgemerkt heeft u het recht uw toestemming voor deze activiteiten in te trekken. Neem daarvoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

3. Vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen

Soms kan het voor ons nodig zijn persoonsgegevens te verwerken voor de uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer wij juridische bijstand bij een rechtsvordering nodig hebben of wettelijk verplicht zijn in het kader van een rechtszaak bepaalde informatie te bewaren of openbaar te maken.

Deel 4 - Definities

 • "persoonsgegevens": Persoonsgegevens is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • "de betrokkene": De betrokken persoon is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarvan wij persoonsgegevens verwerken.
 • "verwerking": Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. Daaronder vallen onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • "profilering": Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. Als verantwoord opererende onderneming passen wij geen enkele vorm van profilering toe.
 • "pseudonimisering": Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt.
 • "verwerkingsverantwoordelijke": De verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • "verwerker": Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • "ontvanger": De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.
 • "derde": Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.