I. Allmänna villkor
från MAGIX Software GmbH (AGB)

§ 1 Tillämpningsområde

1. Leveranser, tjänster och erbjudanden från MAGIX Software GmbH, nedan kallat "MAGIX", följer uteslutande de allmänna affärsvillkoren (AGB) som gäller vid tidpunkten för beställningen och därmed det tillämpliga licensavtalet (EULA) för MAGIX Software GmbH vad gäller programvara och/eller audio/video-innehåll ("A/V Content") som medföljer. Dessa villkor träder i kraft senast i samband med mottagandet av leveransen av varan eller leveransen av tjänsten.

2. Olika villkor för avtalspartner skall inte godkännas om inte MAGIX uttryckligen har gått med på detta skriftligen.

§ 2 Erbjudandet och de avtal som ingås

1. De produkter och tjänster som är tillgängliga på Internet utgör inte något bindande anbud, utan är en uppmaning till kunden att lämna ett bindande anbud till MAGIX. Kundens beställning blir vid mottagandet av MAGIX ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Mottagandet av ingången beställning sker tillsammans med beställningens acceptans omedelbart efter avsänd automatisk e-post. Med detta e-postmeddelande bekräftar vi att köpeavtalet har genomförts.

2. Vid ett erbjudande om nedladdning av en programvara eller A/V-innehåll ingås ett köpeavtal vid starten av elektronisk överföring på grundval av dessa villkor förbehållet respektive tillståndsvillkor vid hämtning av MAGIX programvara och/eller A/V-innehåll.

3. De anställda i bolaget MAGIX har inte tillåtelse att ingå avtal verbalt eller att verbalt lova att frångå innehållet i det skriftliga avtalet.

§ 3 Ångerrätt vid distansavtal

Denna § 3 gäller endast för användare med hemvist i ett land som tillhör EU eller EES.

Ångerrätt

A. För leverans av varor

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom fjorton dagar.

Ångerrätten gäller i fjorton dagar från den dag när du eller tredje person som inte är försändaren, tagit varorna i ägo.

För att kunna ta ångerrätten i anspråk, måste du informera oss (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, 32312 Lübbecke, Tyskland, Fax: +49 (0)5741 345510, Telefon: +49 (0)5741 345531, E-Mail: shop@magix.net) med en tydlig förklaring (t.ex per post, telefax eller epost) om ditt beslut att ångra detta avtal. Använd bifogad mall för ångerrätt. Just detta formulär är dock inte nödvändigt. Det räcker med att försända meddelandet att ångerrätten skall ta i anspråk innan tidsfristen har gått ut för att ångerrätten skall gälla.

Ångerrättens följder

Om du ångrar detta avtal skall vi omedelbart betala tillbaka alla erhållna inbetalningar inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppstått i samband med att du valt ett annat leveranssätt än den av oss erbjudna billigaste standardleveransen), dock senaste inom fjorton dagar från den dag när meddelandet om att detta avtal ångrades har inträffat hos oss. För återbetalningen använder vi samma betalningssätt som användes vid den ursprungliga överföringen om inget annat avtalas, inga ytterligare kostnader uppstår för din del till följd av denna återbetalning. Vi kan hålla tillbaka återbetalningen tills varorna har kommit tillbaka till oss eller tills ett bevis föreläggs att varorna är skickade, beroende på vilket som inträffar först.

Varorna skall omedelbart återsändas eller återlämnas, dock senaste inom fjorton dagar från den dag du informerade oss om att avtalet skall ångras. Fristen bevaras om du sänder varorna innan fristen på fjorton dagar är slut. Du ansvarar för omedelbara kostnader som uppstår i samband med varornas återsändning. Du ansvarar endast för varornas eventuella värdeförlust när denna värdeförlust denna kan härledas till icke korrekt hantering av varorna, vilket kontrolleras enligt beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt.

B. För leveranser med digitalt innehåll

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom fjorton dagar.

Ångerrättens frist är fjorton dagar från dagen för slutet avtal.

För att kunna ta ångerrätten i anspråk, måste du informera oss (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, 32312 Lübbecke, Tyskland, Fax: +49 (0)5741 345510, Telefon: +49 (0)5741 345531, E-Mail: shop@magix.net) med en tydlig förklaring (t.ex per post, telefax eller epost) om ditt beslut att ångra detta avtal. Använd bifogad mall för ångerrätt. Just detta formulär är dock inte nödvändigt

Det räcker med att försända meddelandet att ångerrätten skall ta i anspråk innan tidsfristen har gått ut för att ångerrätten skall gälla.

Ångerrättens följder

Om du ångrar detta avtal skall vi omedelbart betala tillbaka alla erhållna inbetalningar inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppstått i samband med att du valt ett annat leveranssätt än den av oss erbjudna billigaste standardleveransen), dock senaste inom fjorton dagar från den dag när meddelandet om att detta avtal ångrades har inträffat hos oss. För återbetalningen använder vi samma betalningssätt som användes vid den ursprungliga överföringen om inget annat avtalas, inga ytterligare kostnader uppstår för din del till följd av denna återbetalning.

C. För tillhandahållande av tjänster

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom fjorton dagar.

Ångerrättens frist är fjorton dagar från dagen för slutet avtal.

För att kunna ta ångerrätten i anspråk, måste du informera oss (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, 32312 Lübbecke, Tyskland, Fax: +49 (0)5741 345510, Telefon: +49 (0)5741 345531, E-Mail: shop@magix.net) med en tydlig förklaring (t.ex per post, telefax eller epost) om ditt beslut att ångra detta avtal. Använd bifogad mall för ångerrätt. Just detta formulär är dock inte nödvändigt.

Det räcker med att försända meddelandet att ångerrätten skall ta i anspråk innan tidsfristen har gått ut för att ångerrätten skall gälla.

Ångerrättens följder

Om du ångrar detta avtal skall vi omedelbart betala tillbaka alla erhållna inbetalningar inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppstått i samband med att du valt ett annat leveranssätt än den av oss erbjudna billigaste standardleveransen), dock senaste inom fjorton dagar från den dag när meddelandet om att detta avtal ångrades har inträffat hos oss. För återbetalningen använder vi samma betalningssätt som användes vid den ursprungliga överföringen om inget annat avtalas, inga ytterligare kostnader uppstår för din del till följd av denna återbetalning. Om du har krävt att tjänsterna skall starta under ångerrättens frist, skall du betala oss ett belopp som motsvarar andelen för redan utnyttjade tjänster fram till den tidspunkt när du informerade oss om att ångerrätten skall tas i anspråk, andelen skall stå i förhållande till den totala omfattningen för tjänster som angivits i avtalet.

D. Utesluten ångerrätt

I följande fall gäller inte ångerrätten:

(a) vid serviceavtal, efter att tjänsten har utförts fullständigt och om utförandet av tjänsten har påbörjats med kundens tidigare uttryckliga samtycke och kunden har uppfattat att han/hon förlorat sin ångerrätt om avtalet har uppfyllts helt av återförsäljaren;

(b) för leverans av varor som tillverkats enligt kundspecifikationer eller som är tydligt anpassade till personliga behov (personliga produkter);

(c ) för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller programvara i ett förseglat paket, om förseglingen har brutits efter leverans,

(d) vid leverans av digitalt innehåll som inte levereras via en fysisk minnesenhet, om utförandet har börjat med tidigare uttryckligt samtycke från användaren och hans/hennes förståelse att han/hon därmed kommer att förlora sin ångerrätt.

- Slutet av ångerrätt -

§ 4 Licensverifiering

Enstaka mjukvaruprodukter kräver regelbunden validering av licensen. Detta säkerställer att det är den ursprungliga programvaran och att den används inom ramen för villkoren av licensen. För detta krävs tillgång till internetuppkoppling.

§ 5 Priser, betalningsvillkor och online-kuponger

1. Angivna priser är slutgiltiga priser och inkluderar gällande moms. De extra kostnaderna för emballage och frakt ingår i beställningen. Det avser de priser som gäller vid tidpunkten för beställningen.

2. Online-kuponger kan skickas som en del av speciella kuponger, rabatter eller erbjudanden till kunder via e-post från MAGIX. Dessa kan endast lösas in i MAGIX Online Shop på www.magix.com och då kunden identifieras med kundnummer. En inlösen i MAGIX Online Services, till exempel MAGIX Online Album, MAGIX Website Maker, etc., är inte möjlig. Kuponger som förvärvas genom köp av en produkt kan inte användas omedelbart för samma köp. Först efter att köpprocessen är genomförd börjar kupongen att gälla.

3. För att lösa in kupongen som en del av en online-beställning anges aktiveringskoden på kupongen i rätt fält och du klickar på knappen "inlösning" för att bekräfta. Ett senare avdrag av redan fakturerade belopp är inte möjligt. Det går även att skaffa flera kuponger och lösa in dem. Inom en beställningsprocess kan endast en kupong användas, mer än en kupong per beställning är inte tillåtet. Online-kuponger kan endast användas för det MAGIX-landet som utfärdade kupongen online.

4. När du erhåller en kupong på nätet genom att köpa en produkt online skickas kupongen på uppdrag av beställningsprocessen till din angivna e-postadress. Om inget annat anges, är giltighetstiden för en kupong 12 månader från utfärdandet. MAGIX avräknar kupongens belopp endast så länge och i den utsträckning som anges på online-kupongen. Efter utgången av den period som anges på nätkupongen är inte längre inlösen möjlig. Även inlösen av andra varor och tjänster som anges på nätkupongen inte är längre möjligt. Online-kuponger kan användas för alla de produkter som erbjuds av MAGIX. Undantagna är erbjudanden från andra tillverkare (hård-eller mjukvara) samt rabatterade priser och kodare, om inte villkoren på kupongen anger detta explicit.

5. Kupongerna kan inte betalas ut kontant. En vidareförsäljning är inte heller tillåten. Om kupongens värde överstiger det totala beloppet för en beställning, förfaller återstoden av kupongens värde med beställningen.

§ 6 Äganderättsförbehåll

De levererade varorna ägs av MAGIX tills full betalning erhållits.

§ 7 Ändringar av Allmänna villkor

1. MAGIX förbehåller sig rätten att utforma Allmänna villkor när som helst. I detta fall skall MAGIX meddela kunden om ändringarna per epost.

2. Kunden förklarar sig införstådd med tillämpning av ändrade villkor i samband med avtal som slutits före ändringen om kunden inte skriftligen motsäger ändringen inom en frist på två veckor med början från den dag ändringen meddelades. Om kunden motsäger i god tid, löper avtalsförhållandet vidare under hittillsvarande villkor, MAGIX har dock i detta fall rätt att säga upp avtalet med en frist på en månad till månadsslut.

§ 8 Ansvar

1. MAGIX är ansvariga om de eller dess agenter orsakat skador gällande enkel vårdslöshet - även utanför kontraktet - bara om en skyldighet kränks, syftet med avtalet är av särskild betydelse (avtalsenlig skyldighet) eller i fall av förlust av liv, kropp eller hälsa.

2. I strid med en avtalsenlig skyldighet, är ansvaret begränsat till de skador som förväntas uppstå inom ramen för detta avtal såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, eller om ett sådant obligatoriskt ansvar finns för skada på liv, lem eller hälsa.

3. Ansvar enligt produktansvarslagen påverkas inte.

4. MAGIX är inte ansvariga för skador som orsakats av kunden eller skada som kunden skulle ha förhindrat genom rimliga åtgärder. Vid dataförlust ansvar MAGIX endast för den mängd som krävs för rekonstruktionskostnader vid säkerhetskopiering.

5. En förändring av bevisbördan till nackdel för kunden är inte bindande med ovanstående regler.

§ 9 Upphovsrätt/nyttjanderätt

1. När det gäller programvara, beskrivningar av programvara, musik eller film i ljud- eller datorformat eller andra upphovsrättsskyddade verk, har den avtalsslutande parten en enkel, icke-exklusiv rätt att använda detta baserat på respektive MAGIX End User License Agreement (MAGIX EULA, EULA-E, MIET EULA) för respektive arbete. EULA finns på MAGIX webbplats www.magix.com, medföljer alltid produkten och/eller finns som information på disken.

2. Kunden förbinder sig vid användandet av produkten att följa de särskilda användarbegränsningar som finns enligt EULA. Om du bryter mot detta avtal, är du som kund fullt ansvarig för eventuella skador. I EULA regleras bland annat: rätten att mångfaldiga, multipel användning, programändringar, upphovsrätt och skyddslagstiftning.

3. MAGIX ansvarar för att avtalet om produkter från MAGIX är fritt från tredje parts immateriella rättigheter, som förbjuder eller reglering genom avtalsparten. Detta gäller inte om kunden använder en icke-delad MAGIX-produkt eller om produkten används efter att den har ändrats av någon annan än MAGIX, eller under andra omständigheter än de i avtalsvillkoren.

4. Vid överlåtelse av programvaruprodukter från andra tillverkare än MAGIX gäller utöver dessa allmänna affärsvillkor även licensvillkoren för respektive företag vid omfattningen av tillåten användning av upphovsrättsskyddat programvara och dess begränsningar.

§ 10 Kompensation

Kunden ska endast ersätta fordringar som är obestridda eller har laga kraft.

§ 11 Bilagor

MAGIX har rätt att skicka reklam och annat tryckt material såsom jämförande tester och tidningsrapporter om produkter, oavsett om de kommer från MAGIX eller tredje part.

§ 12 Spara avtalstexten

Vi sparar inte avtalstexten och har inte längre tillgång till den efter att beställningen genomförts. Du kan själv skriva ut beställningsuppgifterna direkt efter att de skickats.

§ 13 Avslutande bestämmelser

1. För konsumenter och för andra personer med hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vid tidpunkten för avtalets ingående gäller tysk lag med undantag för FN:s köprätt.

För konsumenter med hemvist i ett land som inte tillhör EU eller EES gäller tysk lag med undantag för FN:s köprätt och tysk konsumentskyddslag.

Oavsett detta lagval gäller även alltid den obligatoriska konsumentskyddslagen i den stat där konsumenten har sin hemvist vid tidpunkten för avtalets ingående.

MAGIX har också rätt att stämma kunden vid dennes allmänna domstol. MAGIX deltar inte i ett förlikningsförfarande inför en konsumentförlikningsnämnd.

2. Vid försäljning eller annan överlåtelse av MAGIX programvara gäller dessutom bestämmelserna i varje slutanvändaravtal för MAGIX (EULA) som ingår i dessa bestämmelser. Vid tveksamheter, och/eller motstridiga regler går klausulerna i dessa allmänna affärsvillkor före bestämmelserna i EULA.

3. Versioner av dessa allmänna affärsvillkor på andra språk än tyska fungerar endast vägledande. Denna svenska version har alltså ingen rättslig betydelse på något sätt. Originalversionen på tyska är den enda giltiga. Om det finns problem med tolkning och vid skillnader mellan den utländska (svenska) och den tyska versionen har den tyska versionen av dessa allmänna villkor företräde.

II. Speciella bestämmelser
för programprenumerationer

§ 1 Begreppsförklaring, giltighetsområde

1. Dessa speciella bestämmelser gäller endast för programvaruabonnemang. Dessa kompletterar föregående del I. i Allmänna villkor och gäller om annat anges i föregående del.

2. Innehållet för programvaruabonnemanget rättar sig efter respektive erbjudande som kunden valt. Kunden erhåller löpande nya versioner och uppdateringar för vald produkt under programvaruabonnemangets tid. Användningen av programvaruabonnemanget förutsätter en internetuppkoppling.

§ 2 Kontraktstid, uppsägning

1. Programvaruabonnemangets kontraktstid är uppdelat i obligatorisk kontraktstid och förlängningsperioder. Båda rättar sig efter respektive erbjudande som kunden valt.

2. Kontraktstiden förlängs automatiskt efter obligatorisk kontraktstid eller förlängningsperiod med angiven förlängningsperiod i valt erbjudande om inte en av parterna säger upp avtalet minst 1 månad innan kontraktstiden är slut.

3. Rätten till uppsägning utan frist förblir oberörd. MAGIX är berättigad till uppsägning utan frist när kunden inte kan betala avgiften till ett belopp på minst två månadsavgifter.

4. Varje uppsägning skall ske skriftligen eller i textform och skall skickas till följande adress:

MAGIX Software GmbH
Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin
Tyskland
E-post: infoservice@magix.net

5. I händelse av en uppsägning utan frist av MAGIX är MAGIX berättigad att kräva ett belopp på 75 % av summan för alla månadsgrundavgifter som kunden skulle ha varit förpliktad att betala vid korrekt förlupen kontraktstid eller vid korrekt utförd uppsägning till nästa möjliga uppsägningstidspunkt. Kundens rätt att bevisa en lägre skada förblir oberörd.

§ 3 Betalning, förfallodag

1. Betalningens omfattning rättar sig efter respektive erbjudande som kunden valt.

2. Betalningen förfaller i början av kontraktstiden. Ersättningen beräknas för respektive kontraktstid (obligatorisk kontraktstid eller förlängningsperiod) och skall betalas i förskott.

3. Kunden förklarar sig införstådd med att erhålla elektroniska faktorer om nödvändigt. Betalningen sker med kreditkort. Alternativt kan även en betalning utföras genom återkommande banköverföring om kunden är bosatt i Tyskland.

4. MAGIX är berättigat att ändra priserna när som helst efter skriftlig information med en frist på 2 månader till slutet av den obligatoriska kontraktstiden eller en förlängningsperiod. Det ändrade priset gäller med början från följande förlängningsperiod efter informationen om kunden inte motsäger det ändrade priset inom sex veckor. Om kunden motsäger i god tid, löper avtalsförhållandet vidare under hittillsvarande villkor, MAGIX har dock i detta fall rätt att säga upp avtalet med en frist på en månad till månadsslut.

§ 4 Ändringar av Allmänna villkor

1. MAGIX förbehåller sig rätten att utforma Allmänna villkor när som helst. I detta fall skall MAGIX meddela kunden om ändringarna per epost.

2. Kunden förklarar sig införstådd med tillämpning av ändrade villkor i samband med avtal som slutits före ändringen om kunden inte skriftligen motsäger ändringen inom en frist på två veckor med början från den dag ändringen meddelades. Om kunden motsäger i god tid, löper avtalsförhållandet vidare under hittillsvarande villkor, MAGIX har dock i detta fall rätt att säga upp avtalet med en frist på en månad till månadsslut.