Impressum

MAGIX Software GmbH

Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin
Niemcy

Zarząd

Uwe Bernhard Wache
Telefon: +49 (0)30 29392-0
Faks:
+49 (0)30 29392-400
E-Mail: infoservice@magix.net

Konto

UniCredit Bank GmbH, Hamburg
Kod banku: 200 300 00
BIC/SWIFT: HYVEDEMM300
Numer konta: 401 100 98
IBAN: DE49 2003 0000 0040 1100 98

Sąd rejonowy Berlin Charlottenburg: HRB 127205
NIP VAT DE 813 263 603

Elektroniczne metody rozwiązywania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 europejskiego rozporządzenia ODR: Komisja Europejska udostępnia platformę służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zawartość

Wszystkie dźwięki, filmy wideo, teksty i obrazy są chronione prawem autorskim. Zabronione jest jakiekolwiek reprodukowanie, powielanie
i używanie ich w celach komercyjnych. Przetwarzanie tylko za pisemną zgodą MAGIX. Nie dotyczy to treści znajdujących się w dziale "Prasa".

Wyłączenie odpowiedzialności/Inne

1. Zawartość ofert dostępnych w Internecie

MAGIX nie bierze odpowiedzialności za treść, zgodność ze stanem faktycznym oraz jakość udostępnionych informacji.

Wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności, opierające się na stratach materialnych bądź ideowych, a powstałe na skutek korzystania bądź niekorzystania z zamieszczonych niepełnych lub błędnych informacji, nie mają podstaw prawnych, o ile nie zostaną udowodnione nieprawidłowości czy celowe zaniedbania ze strony MAGIX.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. MAGIX zastrzega sobie prawo do zmiany treści stron oraz ofert bez wcześniejszego informowania o tym, edycji, usuwania, uzupełniania czy czasowego jak i ostatecznego zawieszania wszelkich ogłoszeń.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych(hiperlinków), znajdujących się poza obszarem odpowiedzialności MAGIX, odpowiedzialność występuje tylko w przypadku, gdy MAGIX ma wpływ na ich treść i możliwość zablokowania publikacji treści niezgodnych z prawem.

MAGIX oświadcza, że w momencie zamieszczania odnośników, nie stwierdzono żadnych niedozwolonych i nielegalnych treści. MAGIX nie ma wpływu na obecny i przyszły układ stron, ich treść oraz na prawa autorskie linkowanych stron internetowych. MAGIX dystansuje się od wszelkich treści stron zawierających odnośniki bądź zamieszczonych na stronie, a zmienionych po zamieszczeniu odnośników. Dotyczy to wszystkich linków i odnośników, wpisów stron trzecich na wszelkich forach, utworzonych księgach gości czy innych ofertach. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści zamieszczone na stronach, do których znajdują się odnośniki, jak również za wszelkie powstałe szkody z powodu używania bądź nieużywania zamieszczonych tam informacji, jedyną odpowiedzialność ponosi właściciel danej strony.

W przypadku ofert internetowych serwisów MAGIX, odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zamieścił treść w udostępnionej ofercie.

3. Prawa autorskie i prawa używania znaków zastrzeżonych

Wszelkie znaki towarowe użyte w ofertach internetowych, a ewentualnie należące do stron trzecich, podlegają nieograniczonym postanowieniom, które dotyczą obowiązujących praw używania znaków zastrzeżonych i praw danego właściciela. Z samego faktu używania nazwy nie należy wyciągać wniosku, że dany znak towarowy nie jest chroniony przez prawa strony trzeciej! Do MAGIX należą prawa autorskie wszelkich produktów przez firmę stworzonych jak i opublikowanych. Wszelkie treści, motywy czy układ graficzny tej strony internetowej są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa, w szczególności prawo do kopiowania, rozpowszechniania i tłumaczenia, są zastrzeżone. Żadna część strony internetowej, teksty, muzyka, filmy czy obrazy nie mogą być używane w żaden sposób, czy w jakikolwiek sposób reprodukowane lub przenoszone w formie lub języku dającym się odczytać maszynowo, bez uprzedniej pisemnej zgody MAGIX.

Wszelkie prawa do odtwarzania pozostają zastrzeżone.
Nie dotyczy to treści znajdujących się w dziale "Prasa".

4. Dane kontaktowe / Impressum

Zabrania się wykorzystywania przez strony trzecie danych, takich jak adresy, numery telefonów i faksów oraz e-maili znajdujących się
w Impressum bądź innych publikacjach, a służących do przesyłania niezamówionych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom takich maili (spamu).

5. Skuteczność prawna powyższych regulacji

W przypadku, gdy części lub pojedyncze regulacje tego tekstu nie odpowiadają obowiązującemu prawu, pozostałe regulacje nadal mają moc prawną i pozostają nienaruszone w swojej treści i ważności.