Dina senast visade produkter

Ännu inga visade produkter
Multimediaprogram direkt från tillverkaren
Exceptionell kvalitet - Made in Germany
30 dagar pengarna-tillbaka-garanti

Licensvillkor
för MAGIX produkter (EULA)

Licensvillkoren / EULA nedan är hämtade från den senaste versionen av våra produkter. Eventuellt kan andra villkor gälla för äldre produkter. Att villkoren kan hämtas är endast till för att göra det enklare för användarna. De gällande licensvillkoren / EULA är uteslutande de som medföljer varje produkt.

1. Avtal:

MAGIX ger dig (kunden) för tiden av kontraktet en icke-exklusiv licens för denna MAGIX-produkt. Du har rätt att använda den förvärvade mjukvaran och musik-och videofiler på en dator (med en processor eller en multi-processor) eller inom ett nätverk under förutsättning att tillgång är möjlig endast från en dator i nätverket. Om flera nätverksdatorer ska få tillgång till servern måste en separat licens köpas för varje dator i nätverket (arbetsstationer). De immateriella rättigheterna eller andra rättigheter till programvaran förblir som förut med MAGIX. De erkänner immaterialrätt av mjukvara, musik- och videofiler, säkerhetskopierade filer och dokumentation från licensgivaren. Ansvaret för den avtalsenliga användningen av licensierade program ligger hos köparen av programmen.

När det gäller uppgraderingar, gäller följande: uppgraderingar är efterträdare eller kompletterande versioner av en MAGIX-produkt (basprodukt). Endast innehavare av en basprodukt har rätt till uppgraderingar. Användningen av uppgraderingar är beroende av att du är ägare och användare av basprodukten. En isolerad överlåtelse av en uppgradering till tredje part är därför inte tillåten.

2. Installation:

a) Tillsammans med programvaran, får du ett unikt serienummer som du måste ange under installationen. Du kommer också att behöva en online-aktivering som är anpassad till din processor eller ditt arbete. Med serienumret kan du låsa upp mjukvaran upp till tre gånger, om det skulle bli nödvändigt till följd av byte av hårdvara/processor. Efter det får du vända dig till MAGIX om upplåsning för din nya hårdvara/processor. Ett krav är att programvaran från din gamla hårdvara/processor har tagit bort.

b) Kräver att en gratis eller avgiftsbaserad funktion aktiveras (t.ex. codec-aktivering), så kan aktiveringen upprepas upp till tre gånger, om det skulle bli nödvändigt till följd av byte av hårdvara/processor. Vid behov kommer MAGIX på begäran tillhandahålla ytterligare aktiveringskoder. Du har inte rätt till ytterligare fria aktiveringskoder. Aktivering kan ske via Internet, fax eller brev.

3. Licensverifiering:

Enstaka mjukvaruprodukter kräver regelbunden validering av licensen. Detta säkerställer att det är den ursprungliga programvaran och att den används inom ramen för villkoren av licensen. För detta krävs tillgång till internetuppkoppling. Skulle du vara utan internetuppkoppling under en längre tid kommer du att få ett meddelande där du uppmanas att koppla upp till internet.

4. Kopierings- och delningsförbud/annan kommersiell användning:

Det licensierade programmet och den skriftliga dokumentationen får kopieras helt eller delvis av dig. Ett undantag görs för att producera en kopia av programvaran som säkerhetsåtgärd.

Det licensierade programmet och den skriftliga dokumentation får i inget fall förmedlas till kommersiella ändamål eller i någon annan form ställas till förfogande till tredje part för kommersiella ändamål. Detta gäller även uthyrning av programvara i förinstallerad form på en dator som tillhandahålls för tredje part för kommersiella ändamål.

Produkten "Web Designer" får endast användas för icke-kommersiella syften. För andra produkter, inklusive "Web Designer Premium", tillåts en kommersiell användning av programvaran, under förutsättning att det inte strider mot punkterna 1 till 7 i detta avtal.

5. Överföring och sidoavtal:

Överföringen av rättigheter och skyldigheter enligt detta licensavtal till en tredje part för överföring av lagligen förvärvad MAGIX-produkt av licenstagarna själva är möjligt endast med samtycke av MAGIX. Om en lagligen förvärvad MAGIX-produkt överlåtits på detta sätt av innehavaren, är denne skyldig att förstöra alla kopior och ta bort säkerhetsinstallationer. Tänk på den grundläggande gränsen på tre aktiveringar enligt villkoren i avsnitt 2.b vid eventuell överföring. Om du behöver fler aktiveringar, vänligen ta kontakt med MAGIX. En vidaredelning av en MAGIX-produkt som inte levereras på en fysisk disk (nedladdningsbar version) är inte tillåten, en isolerad överföring av serienumret är uttryckligen förbjuden. Ingen av MAGIX anställda har rätt att lämna ett muntligt avtal som kan ändra effekten för dessa licensvillkor.

6. Ändringsförbud:

Enligt §§ 69 d, e upphovsrättslagen har du inte rätt att göra några ändringar i programmet eller genom tredje part. Likaså får du inte upplösa programvaran i sina grundenheter, inte avkoda den så den omvandlas till objektkod, imitera eller använda den på annat sätt, enligt avtalet.

7. Användning av musik-, video-, fotofiler:

De musik-, video-/fotofiler så väl som mallar som medföljer MAGIX-produkterna får alltid endast användas för icke-kommersiella syften. Det gäller också för sådana musik-, video- eller fotofiler såväl som relevanta mallar som har erhållits med eller via produkten från MAGIX. Ett kommersiellt syfte finns där filerna kommer att överlåtas med omedelbara kontantförmåner (t.ex. genom försäljning, licensiering, mm). Detta gäller för produkterna "Web Designer Premium" & "Xara Photo & Graphic Designer" medföljande musik, video och foton och relevanta mallar förbehållet att dessa filer används inom ramen för sin egen kommersiella webbplats, eller för att skapa/redigera dina egna foton och bilder. Utlämnande till tredje part för kommersiella ändamål är förbjuden. Exploatering av musik-, video- eller fotofilerna och mallar som sådana, dvs. oberoende av arbetsresultat, är ej tillåten." I synnerhet får foton som lagrats inte tas från mallarna för att separat användas för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

8. Skadeståndsanspråk:

Äganderätten till den licensierade programvaran och musik-och videofiler tillhör MAGIX. Du kan söka efter alla överträdelser av rättigheter som du ansvarar för hos MAGIX.

9. Garanti och ansvar:

a) Du är medveten om att det inte kan uteslutas att det finns fel i programvara och dess dokumentation och att det inte är möjligt att utveckla databehandlingsprogram så att de är felfria och uppfyller alla villkor och alla krav som kunden kan ha, eller att de fungerar tillsammans med alla tredje parts program och hårdvara. Försäkringar beträffande vissa egenskaper eller lämplighet för planerad individuell användning av kundens program kommer inte avges från MAGIX.

b) Om kunden använder program och tjänster som tillhandahålls gratis från MAGIX, är garantin för materialfel och brister med avseende på gratis överföring begränsat av MAGIX.

MAGIX har begränsat ansvar vad gäller fall av uppsåt och grov vårdslöshet.

c) MAGIX är ansvariga för ekonomiska skador för försäkringsbelopp från alla avtalsenliga och utomobligatoriska anspråk, inklusive vårdslöshet i avtalsförhandlingar (oavsett juridiska skäl) endast i följande omfattning:

- Ett avtal eller extra avtalsrättsligt ansvar för skador av MAGIX och dess ombud är begränsat till överträdelse av ansvarsskyldigheter, dvs sådant ansvar som gäller uppgifter som kunden särskilt kan förlita sig på dess förmåga att uppfyllas. Friskrivningen gäller inte kroppsskada, fall av uppsåt eller grov vårdslöshet.

- Ansvaret för MAGIX omfattar inte avtalsatypiska och oförutsägbara skador. Ett ansvar för utebliven vinst och följdskador är uttryckligen undantagna, såvida det inte gäller uppsåt eller grov oaktsamhet som MAGIX kan hänföras till. Du samtycker till att säkerhetskopior bör sammanställas regelbundet, för att undvika skador och förlust av data. MAGIX ansvarar därför endast för dataförlustskador som skulle uppstå även trots att lämpliga säkerhetsåtgärder har utförts.

- Trots ovanstående bestämmelser, ansvar MAGIX i varje enskilt fall för upp till fyra gånger licensavgiften eller begränsad köpeskilling per evenemang. Detta undantag gäller inte för skador som orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet från MAGIX.

Bestämmelserna i produktansvarslagen påverkas inte.

Uppenbara brister måste rapporteras omedelbart efter upptäckten, men senast inom 30 dagar. Om kunden inom denna tid hittar avvikelser av de program som lagts fram enligt programbeskrivningen, har han rätt att skicka tillbaka den felaktiga mjukvaran till sina leverantörer och att kräva en lämplig åtgärd. Bristen måste åtgärdas inom en rimlig tid, efter beslut av MAGIX genom ett utbyte av produkten eller en ny version av programmet med motsvarande omfattning. Om sådana reparationer (inklusive utbyte) inte är möjliga inom rimlig tid eller om reparation inte kan utföras, har kunden rätt att häva avtalet (tillbakadragande) genom destruktion av alla kopior eller en motsvarande minskning.

d) MAGIX garanterar, när det gäller funktioner som sker via en online-server, att servern är tillgänglig 98 % i årsgenomsnitt. Med undantag för tillfällen när servern på grund av tekniska eller andra problem som inte kan påverkas av MAGIX (force majeure, tredje part etc.) inte kan nås via Internet. Magix kan inte säkerställa att villkoren utöver programvara som krävs för att använda programvaran när som helst står till förfogande. MAGIX kommer dock, i den mån det är rimligt och inom avtalad kontraktstid resp. (om ingen konkret kontraktstid är avtalad) samt normalt för programvarans livscykel (livslängd), dvs minst fyra år från licensköpet av kunden att säkerställa tillhandahållandet av länkens prestanda.

MAGIX kan begränsa åtkomsten till tjänsterna tillfälligt eller justera dessa om det behövs av hänsyn till allmän säkerhet, säkerhet för nätets drift, upprätthållande av nätets integritet, samverkan mellan tjänster, dataskydd, kampen mot skräppost eller virus eller för att utföra arbeten som är tekniskt nödvändiga. Ovannämnda begränsningar undantas vid beräkningen av den angivna tillgängligheten.

10. Licensbestämmelser för andra tillverkare:

Om licensprodukten innehåller en ytterligare programvara eller ytterligare programvara krävs, ska även licensvillkoren från denne tillverkare beaktas. Om den licensierade produkten innehåller ytterligare programvara kan du visa lämplig användning och licensvillkor i motsvarande fil.

11. Support:

Registrerade användare kan få e-support under garantiperioden. Den fria supporten täcker in installationsfrågor eller förtydligande om hur installationsproblem avhjälps via Internet eller e-post.

12. Giltighet för villkor:

Om en eller flera av bestämmelserna i detta avtal är eller blir ogiltiga, skall giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas. I stället för den ineffektiva bestämmelsen, gäller en ersättningsbestämmelse som kommer så nära det avsedda ändamålet som möjligt. Gäller uteslutande enligt lagen i Förbundsrepubliken Tyskland.

Tillbaka till produktöversikten