Lisenssisopimus
MAGIX-tuotteille (EULA)

1. Määritelmät:

Tämän lisenssisopimuksen puitteissa voimassa ovat seuraavat määritelmät:

1.1 "MAGIX-tuote" tarkoittaa tämän sopimuksen puitteissa lisensoitua tuotetta, joka koostuu ohjelmistosta ja mahdollisista muista sisällöistä.

1.2 "Ohjelmisto" tarkoittaa MAGIX-tuotteen sisältämää ja tämän sopimuksen puitteissa lisensoitua tietokoneohjelmaa kohdekoodimuodossa, mukaan lukien kaikki päivitykset ja laajennukset, mukana toimitettuja sisältöjä lukuun ottamatta.

1.3 "Sisällöiksi" kutsutaan tässä sopimuksessa sellaisia sisältöjä, jotka sisältyvät MAGIX-tuottseen ohjelmiston lisäksi, kuten esimerkiksi musiikki-, video- ja valokuvatiedostot, muut soundit ja mallipohjat, jotka sisältävät vastaavia tiedostoja.

1.4 "Tietokone" tarkoittaa jokaista fyysistä tai virtuaalista laitetta, joka voi työstää tietoja ohjelmoitavan laskuohjeen avulla (esim. PC, kannettava, työpiste, virtuaalisen koneen taho jne.), yhdessä prosessorin tai moniydinprosessorin kanssa. Verkostoille on voimassa seuraavaa: Jos eri verkkotietokoneilla on pääsy palvelimelle, jolle MAGIX-tuote on asennettu, jokainen näistä verkkotietokoneista (työasemista) katsotaan tietokoneeksi tämän lisenssisopimuksen tarkoittamalla tavalla, eli jokaiselle verkkotietokoneelle saatetaan tarvita erillinen lisenssi.

1.5 "Päivitykset" tämän sopimuksen tarkoittamalla tavalla ovat MAGIX-tuotteen täydennysversioita.

1.6 "Lisenssipaikka" tarkoittaa asiakkaan tietylle tietokoneelle kohdistettua lisenssiä MAGIX-tuotteen aktivoinnin jälkeen.

1.7 "Kaupallinen tarkoitus" tämän sopimuksen tarkoittamalla tavalla on kaikenlainen ammattimainen käyttö ja jokainen ohjelmiston tai sisältöjen käyttö, jonka kautta pyritään hankkimaan välillisesti tai välittömästi rahallista hyötyä (esim. myynti tai lisensointi, mainostaminen Internetissä julkaistaessa jne.).

2. Sopimuksen kohde:

2.1 MAGIX tarjoaa sinulle ("Asiakas") tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla sopimuksen voimassaoloajaksi ei-yksinomaisen ja ei-alalisensoitavan oikeuden käyttää kyseistä MAGIX-tuotetta sarjanumerossa ilmoitetulla määrällä tietokoneita. Teollis- ja tekijänoikeudet sekä muut suojaoikeudet säilyvät MAGIXilla. Hyväksyt MAGIXin teollisoikeudet ohjelmistoon ja sisältöihin, varmuuskopioihin ja dokumentaatioon. Vastuu MAGIX-tuotteen sopimuksenmukaisesta käytöstä on ohjelmiston ostajalla.

2.2 Päivitysten suhteen on voimassa seuraavaa: Ainoastaan perustuotteen omistajalla on oikeus hankkia vastaavat päivitykset. Päivityksen käyttö on riippuvainen siitä, että sinä olet perustuotteen omistaja ja käyttäjä. Päivityksen eristetty luovutus kolmannelle osapuolelle ei sen vuoksi ole sallittua.

2.3 MAGIX-päivitystakuun puitteissa toimitettujen päivitysten ja toimintojen kohdalla pätee seuraava: MAGIX-tuotteen ensirekisteröinnistä 12 kuukauden sisällä toimitettujen päivitysten ja toimintojen lisenssi rajoittuu kyseisen 12-kuukautisen ajanjakson päättymiseen mennessä suoritettuihin asennuksiin. Jos päivitystakuuta pidennetään tämän 12 kuukauden ajanjakson yli, tämä rajoitus ei ole voimassa.

3. Asennus ja rekisteröinti:

3.1 Saat yhdessä MAGIX-tuotteen kanssa yksilöllisen sarjanumeron, joka on syötettävä asennuksen yhteydessä. Lisäksi tarvitaan kertaluontoinen rekisteröinti sekä online-aktivointi. Sarjanumeron avulla voit aktivoida MAGIX-tuotteen sarjanumeroon tallennetulle määrälle tietokoneita; jokaiselle tietokoneelle kohdistetaan tällöin lisenssipaikka. Jos sarjanumeroon tallennettu lisenssipaikkojen määrä ylitetään, uuden aktivoinnin edellytyksenä on, että yksi lisenssipaikka on otettu käytöstä.

3.2 Jos joku toiminto vaatii maksuttoman tai maksullisen aktivoinnin (esim. pakkauksenhallinnan aktivointi), tämä aktivointi voidaan suorittaa Internetin kautta, jos se on tarpeen laitteiston/CPU:n vaihdon vuoksi.

3.3 Yksittäisten lisätoimintojen aktivointiin vaadittavat sarjanumerot voi pyytää 90 päivän sisällä ostopäivästä.

4. Rekisteröityminen ja tietosuoja:

MAGIX-tuotteiden käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä MAGIX Software GmbH:n sivustolla. Näin varmistetaan, että kyseessä on alkuperäinen ohjelmisto ja että lisenssiäsi käytetään lisenssiehtojen mukaisesti. Tarvitsemme rekisteröitymisen myös laskutustarkoitukseen lisenssinantajiamme kohtaan. Siksi asennuksen lopussa on suoritettava tuotteen rekisteröinti sekä luotava käyttäjätili. Tämä tapahtuu syöttämällä sähköpostiosoite ja sarjanumero automaattisesti asennuksen päätyttyä ilmestyviin ohjelmaikkunoihin. Jos sinulla on jo MAGIX Software GmbH -käyttäjätili, voit käyttää rekisteröintiin kyseistä tiliä. Lisätietoja tietosuojasta löytyy tietosuojaselosteestamme.

5. Ohjelmiston ja sisältöjen kaupallinen käyttö:

5.1 Ohjelmisto
Ohjelmistoa saa yleisesti käyttää myös kaupallisesti. Ainoa poikkeus on tuote "Web Designer" (ei "Web Designer Premium"), jota saa käyttää ainoastaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

5.2 Sisällöt
a) Sisältöjä saa käyttää – live-kokoelmia lukuun ottamatta – yleisesti ainoastaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä koskee myös sellaisia musiikki-, video- tai valokuvatiedostoja sekä vastaavia mallipohjia, jotka hankitaan MAGIX-tuotteen avulla tai sen kautta.

b) Tuotteiden "Web Designer Premium" ja "Photo & Graphic Designer" mukana tulevia sisältöjä saa käyttää myös kaupallisiin tarkoituksiin oman verkkosivuston tai omien valokuvien ja grafiikoiden luomisen puitteissa. Luovutus kolmannelle osapuolelle kaupallisiin tarkoituksiin, esim. tilaustyön puitteissa, ei ole sallittua.

c) Sisältöjen hyödyntäminen sellaisenaan, eli ohjelmiston avulla luoduista työtuloksista riippumatta, on joka tapauksessa kiellettyä. Erityisesti mallipohjiin sisältyviä kuvia ei saa ottaa erilleen mallipohjista erikseen käytettäväksi. Tämä koskee niin kaupallisia kuin myös ei-kaupallisia tarkoituksia.

6. Kopiointi- ja vuokrauskielto; Muutoskielto:

6.1 MAGIX-tuotetta sekä kirjallista dokumentaatiota ei saa kopioida kokonaan eikä osittain. Poikkeuksena on kopion luominen varmistustarkoituksissa.

6.2 MAGIX-tuotetta sekä kirjallista dokumentaatiota ei saa missään tapauksessa vuokrata tai asettaa muussa muodossa ulkopuolisten käyttöön rahanansaitsemistarkoituksessa maksua vastaan. Tämä koskee myös vuokrausta esiasennetussa muodossa tietokoneella, joka annetaan rahanansaitsemistarkoituksessa ulkopuolisen käyttöön maksua vastaan.

6.3 Saksan tekijänoikeuslain §§ 69 d, e UrhG mukaan ohjelmistoon ei saa suorittaa itse tai ulkopuolisen toimesta mitään muutoksia. Ohjelmistoa ei myöskään saa purkaa rakenneosiinsa, muuntaa kohdekoodiksi, purkaa sen koodausta, jäljitellä sitä tai käyttää muulla tavoin muuten kuin sopimuksessa sovitulla tavalla.

7. Tuotteen siirtäminen toiselle käyttäjälle ja liitännäisrajoitukset:

MAGIX-tuotetta ei saa vuokrata, luovuttaa leasing-menettelyllä tai osalisenssillä tilapäisesti eikä pysyvästi. Voit kuitenkin siirtää MAGIX-tuotteen käyttölisenssin kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle, edellyttäen, että kaikki asennukset poistetaan tietokoneestasi täydellisesti eikä haltuusi jää mitään varmuuskopioita. Sinun on tällöin poistettava kaikki MAGIX-tuotteiden lisenssipaikat käyttäjätilistäsi ja siirrettävä ne kolmannelle osapuolelle, joka puolestaan rekisteröi MAGIX-tuotteen omalla käyttäjätilillään. Jos edellä mainitut ehdot eivät täyty, on MAGIX-tuotteen lisenssin siirtoon saatava nimenomainen hyväksyntä MAGIXilta.

8. Takuu ja vastuu:

8.1 Tiedät, että tekniikan nykyisessä tilassa ei ohjelmisto-ohjelmien ja niihin kuuluvan dokumentaation virheitä voida poissulkea kokonaan, eikä ole mahdollista kehittää tietojenkäsittelyohjelmia niin, että ne olisivat täysin virheettömiä kaikissa käyttöolosuhteissa ja kaikissa asiakkaan vaatimuksissa tai toimisivat ulkopuolisten ohjelmien ja laitteistojen kanssa yhdessä. MAGIX ei anna vakuutuksia tietyistä ominaisuuksista ja käyttösopivuudesta asiakkaan yksilöllisesti suunnittelemaan sovellukseen.

8.2 Maksullisten tuotteiden ja suoritusten tapauksessa MAGIX vastaa itsensä tai yksikertaisen edustajansa aiheuttamista vahingoista lievässä huolimattomuudessa - myös sopimuksen ulkopuolella - vain silloin, mikäli on rikottu velvollisuutta, jonka noudattaminen on sopimuksen tarkoituksen saavuttamiselle erityisen tärkeää (kardinaalivelvollisuus) sekä jos vahinko kohdistuu henkeen, kehoon tai terveyteen.

8.3 Jos kardinaalivelvollisuutta rikotaan, tällaisten vahinkojen vastuu on rajattu siihen, mitä niiden syntymisestä on yleisesti odotettavissa olemassa olevan sopimuksen perusteella, ellei kyseessä ole tahallisuus tai törkeä huolimattomuus tai ellei vastuu ole pakottavaa henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuvissa loukkauksissa.

8.4 MAGIX ei vastaa vahingoista, jotka ovat asiakkaan itsensä hallittavissa, tai vahingoista, jotka asiakas olisi kyennyt estämään kohtuullisin toimenpitein. Tietohukassa MAGIX vastaa vain varmistuskopioiden olemassa ollessa tarvittavan palautusvaivan suuruudelta.

8.5 Edellä olevista määräyksistä huolimatta MAGIXin vastuu on rajoitettu joka tapauksessa nelinkertaiseen lisenssimaksuun tai myyntihintaan vahinkotapausta kohti. Tämä rajoitus ei koske vahinkoja, jotka MAGIX on aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

8.6 Maksuttomissa tuotteissa ja suorituksissa takuu on rajoitettu asia- ja oikeuspuutteissa maksuttoman luovutuksen kannalta ainoastaan siihen, jos MAGIX on vaiennut puutteista tahallisesti. Muu MAGIXin vastuu rajoittuu maksuttoman luovutuksen kannalta tahalliseen ja törkeään huolimattomuuteen.

8.7 Tuotevastuulain mukaiseen vastuuseen ei vaikuteta.

8.8 Todistustaakan muuttaminen asiakkaan haitaksi ei liity edellä oleviin määräyksiin.

8.9 Mikäli MAGIX-tuotteet sisältävät toimintoja, jotka toimivat Online-palvelimen kautta, MAGIX pidättää itsellään oikeuden tarjonnan päättämiseen koska tahansa. Käytettävissä oloa ei taata.

9. Muiden valmistajien lisenssimääräykset:

Jos MAGIX-tuote sisältää ylimääräisen toisen valmistajan ohjelmiston tai sen mukana tulee ylimääräinen ohjelmisto, tai jos MAGIX-tuotteessa on linkkejä kolmannen osapuolen tarjoajiin, on lisäksi huomioitava ylimääräisen mukana tulevan ohjelmiston valmistajan lisenssiehdot tai kolmannen osapuolen tarjoajien lisenssi- ja muut käyttöehdot. Mikäli MAGIX-tuote sisältää ylimääräisen ohjelmiston, vastaavat lisenssiehdot löytyvät vastaavasta tiedostosta.

10. Tuki:

MAGIX tarjoaa rekisteröidyille käyttäjille elektronista Internet-tukea takuuajan aikana. Tämä sisältää asennuskysymysten selvittämisen tai asennusongelmien korjaamisen Internetin tai sähköpostin avulla. Teknisen tuen antaminen on MAGIXin yksinomaisessa harkinnassa, eikä se liity mihinkään takuuseen.

11. Muuta:

11.1 Tämä sopimus on osapuolten sopimuksen kohdetta koskeva koko sopimus. Sivuvälipuheita ei ole olemassa. Mikään MAGIXin tai MAGIX-työntekijän antama suullinen selvitys tästä ei voi muuttaa tai kyseenalaistaa lisenssiehtojen vaikutusta.

11.2 Jos tämän sopimuksen yksittäiset tai useammat määräykset ovat mitättömiä tai menettävät voimassaolonsa, näillä ei ole vaikutusta sopimuksen muihin osiin. Mitättömän määräyksen tilalla käytetään varamääräystä, joka vastaa tarkoitettua tavoitetta mahdollisimman tarkasti. Oikeuspaikka on Saksan liittotasavalta.

12. Sopimusmääräysten voimassaolo:

Jos yksittäiset tai useammat sopimuksen määräykset ovat mitättömiä tai menettävät voimassaolonsa, näillä ei ole vaikutusta sopimuksen muihin osiin. Mitättömän määräyksen tilalla käytetään varamääräystä, joka vastaa tarkoitettua tavoitetta mahdollisimman tarkasti. Oikeuspaikka on Saksan liittotasavalta.