Licensavtal
för MAGIX-produkter (EULA)

1. Definitioner:

Inom ramen för detta avtal gäller följande definitioner:

1.1 "MAGIX-produkt": avser den produkt som är licensierad enligt detta avtal, och består av programvara och eventuellt annat innehåll.

1.2 "Programvara" avser i en MAGIX-produkt enligt detta avtal licensierade datorprogram i objektkodsformat, inklusive alla uppdateringar och uppgraderingar, med undantag av medföljande innehåll.

1.3 Som "Innehåll" i detta avtal avses det innehåll som utöver programvaran ingår i en MAGIX-produkt, såsom musik-, video- och fotofiler, ljud och mallar som innehåller motsvarande filer.

1.4 "Dator": betecknar en fysisk eller virtuell enhet som kan bearbeta data med hjälp av en programmerbar beräkningsspecifikation (t.ex. PC, laptop, arbetsstation, instans på en virtuell maskin, etc.), i samband med en processor eller en multicore-processor. För nätverk gäller: Flera datorer i nätverket får tillgång till en server där MAGIX-produkten är installerad, var och en av dessa datorer i nätverket (arbetsstationer) anses vara dator inom ramen för detta avtal, dvs. att det är nödvändigt för varje dator i nätverket att licensieras separat.

1.5 "Uppgraderingar" vid tillämpningen av detta avtal är kompletterande versioner av en MAGIX-produkt.

1.6 "Licensplats": avser en särskild dator hos kunden där den tilldelade licensen för MAGIX-produkten låses upp.

1.7 "Kommersiellt syfte" i den mening som avses i detta avtal, är kommersiell användning och all användning av programvaran eller innehållet, som sökas genom direkta eller indirekta monetära förmåner (exempelvis genom försäljning eller licensiering, upplagd reklam på internet etc.).

2. Avtal:

2.1 MAGIX ger dig ("Kunden"), under de villkor som anges i detta avtal för avtalstiden, icke-exklusiv och icke-underlicensierbar rätt att använda den berörda MAGIX-produkten för det antal datorer som är lagrade i serienumret. De immateriella rättigheterna liksom andra rättigheter till programvaran förblir som förut med MAGIX. De äger de immateriella rättigheterna till MAGIX mjukvara och innehåll, backup och dokumentation. Ansvaret för avtalsmässig användning av MAGIX-produkten ligger hos köparen av programvaran.

2.2 När det gäller uppgraderingar gäller följande: Endast innehavare av en basprodukt har rätt till uppgraderingar. Användningen av uppgraderingar är beroende av att du är ägare och användare av basprodukten. En isolerad överlåtelse av en uppgradering till tredje part är därför inte tillåten.

2.3 För uppdateringar och funktioner som levereras inom ramen för MAGIX-aktualitetsgaranti gäller följande: Licensen för uppdateringar och funktioner som levereras inom 12 månader efter MAGIX-produktens första registrering begränsas till de(n) installation(er) som gjorts före 12-månadersperiodens utgång. Om aktualitetsgarantin förlängs utöver 12-månadersperioden bortfaller denna begränsning.

3. Installation och registrering:

3.1 Tillsammans med MAGIX-produkten får du ett unikt serienummer som du måste ange under installationen. Dessutom krävs en engångsregistrering och en online-aktivering. Med serienumret kan du låsa upp MAGIX-produkten för antalet datorer som är lagrade i serienumret; varje dator får därmed en licensplats tilldelad. Om antalet licensplatser som anges i serienumret överskrids, är det en förutsättning för ytterligare aktivering att du har inaktiverat en licensplats.

3.2 Kräver att en gratis eller avgiftsbaserad funktion aktiveras (t.ex. codec-aktivering), så kan aktiveringen upprepas via internet om det skulle bli nödvändigt till följd av byte av hårdvara/processor.

3.3 Serienummer som krävs för att aktivera isolerade extra funktioner måste hämtas inom 90 dagar från inköpsdatumet.

4. Registrering och dataskydd:

För att kunna använda MAGIX-produkter krävs registrering hos MAGIX Software GmbH. Detta säkerställer att det är den ursprungliga programvaran och att den används inom ramen för villkoren av licensen. Vi behöver också registrering för fakturering mot våra licensgivare. Därför måste du, efter installationen, registrera din produkt i de automatiskt följande applikationsdialogerna med din e-postadress och serienummer för att skapa ett användarkonto. Om du redan har ett användarkonto för MAGIX Software GmbH kan du använda det för att logga in. Ytterligare information om dataskydd finns i vår integritetsspolicy.

5. Kommersiell användning av programvara och innehåll:

5.1 Programvara
Programvaran kan i princip också användas kommersiellt. Det enda undantaget är produkten "Web Designer" (inte "Web Designer Premium"), som endast får används för icke-kommersiella ändamål.

5.2 Innehåll
a) Innehållet får i princip – med undantag för live-sets – endast användas för icke-kommersiella syften. Det gäller också för sådana musik-, video- eller fotofiler, såväl som relevanta mallar, som har erhållits med eller via MAGIX-produkten.

b) Produkterna "Web Designer Premium" och "Foto & Grafik Designer" med medföljande innehåll får endast användas på en egen webbplats eller för att skapa/redigera dina egna foton och grafik även för kommersiella ändamål. Utlämnande till tredje part för kommersiella ändamål, t.ex. som en del av beställningsarbete, är förbjudet.

c) All användning av innehållet som sådant, det vill säga, oavsett om det skapats av programvarans arbetsprodukter, är otillåtet under alla omständigheter. I synnerhet får foton som lagrats inte tas från mallarna för att användas separat. Detta gäller både kommersiella och icke-kommersiella syften.

6. Kopierings- och uthyrningsförbud; ändringsförbud:

6.1 MAGIX-produkten och den skriftliga dokumentationen får kopieras helt eller delvis av dig. Ett undantag görs för att producera en kopia som säkerhetsåtgärd.

6.2 MAGIX-produkten och den skriftliga dokumentationen får i inget fall förmedlas till kommersiella ändamål eller i någon annan form ställas till förfogande till tredje part för kommersiella ändamål. Detta gäller även uthyrning i förinstallerad form på en dator som tillhandahålls för tredje part för kommersiella ändamål.

6.3 Enligt §§ 69 d, e upphovsrättslagen har du inte rätt att göra några ändringar i programmet eller genom tredje part. Likaså får du inte upplösa programvaran i sina grundenheter, inte avkoda den så den omvandlas till objektkod, imitera eller använda den på annat sätt, enligt avtalet.

7. Överförings- och tilläggsavtal:

Du får inte hyra ut, leasa eller ge en under- eller dellicens till MAGIX-produkten, vare sig tillfälligt eller permanent. Du kan dock överföra licensen för att använda MAGIX-produkten som helhet till en tredje part, förutsatt att du helt avinstallerar alla installationer från din dator och inte behåller några säkerhetskopior. Du måste då släppa alla licensplatser för MAGIX-produkten i ditt användarkonto och låta den tredje parten registrera MAGIX-produkten i sitt användarkonto. Om ovannämnda villkor inte är uppfyllda kräver varje överföring av licensen för en MAGIX-produkt uttryckligt samtycke från MAGIX.

8. Garanti och ansvar:

8.1 Du är medveten om att det inte kan uteslutas att det finns fel i programvaran och dess dokumentation och att det inte är möjligt att utveckla databehandlingsprogram så att de är felfria och uppfyller alla villkor och alla krav som kunden kan ha, eller att de fungerar tillsammans med alla tredje parts program och hårdvara. Försäkringar beträffande vissa egenskaper eller lämplighet för planerad individuell användning av kundens program kommer inte avges från MAGIX.

8.2 Vid betalda produkter och tjänster är MAGIX ansvariga om de eller dess agenter orsakat skador gällande enkel vårdslöshet - även utanför kontraktet - bara om en skyldighet kränks, syftet med avtalet är av särskild betydelse (avtalsenlig skyldighet) eller i fall av förlust av liv, kropp eller hälsa.

8.3 I strid med en avtalsenlig skyldighet, är ansvaret begränsat till de skador som förväntas uppstå inom ramen för detta avtal såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, eller om ett sådant obligatoriskt ansvar finns för skada på liv, lem eller hälsa.

8.4 MAGIX är inte ansvariga för skador som orsakats av kunden eller skada som kunden skulle ha förhindrat genom rimliga åtgärder. Vid dataförlust ansvar MAGIX endast för den mängd som krävs för rekonstruktionskostnader vid säkerhetskopiering.

8.5 Trots ovanstående bestämmelser, ansvar MAGIX i varje enskilt fall för upp till fyra gånger licensavgiften eller begränsad köpeskilling per evenemang. Detta undantag gäller inte för skador som orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet från MAGIX.

8.6 Om kunden använder program och tjänster som tillhandahålls gratis från MAGIX, är garantin för materialfel och brister med avseende på gratis överföring begränsat av MAGIX. MAGIX har begränsat ansvar vad gäller fall av uppsåt och grov vårdslöshet.

8.7 Ansvar enligt produktansvarslagen påverkas inte.

8.8 En förändring av bevisbördan till nackdel för kunden är inte bindande med ovanstående regler.

8.9 Om MAGIX-produkter innehåller funktioner som körs på en online-server, förbehåller sig MAGIX rätten att justera erbjudandet när som helst. Tillgänglighet kan inte garanteras.

9. Licensbestämmelser för andra tillverkare:

Skulle MAGIX-produkten innehålla ytterligare programvara från en annan tillverkare eller en ytterligare programvara vara medlevererad, eller om MAGIX-produkten innehåller länkar till tredjepartsleverantörer ska även licensvillkoren från tillverkaren av de ytterligare medlevererade programvarorna resp. licens- och andra användarvillkor från tredjepartsleverantören beaktas. Om MAGIX-produkten innehåller ytterligare programvara, kan respektive licensvillkor ses i motsvarande datafil.

10. Support:

MAGIX erbjuder registrerade användare elektronisk internetsupport under garantiperioden. Den täcker in installationsfrågor eller förtydligande om hur installationsproblem avhjälps via internet eller e-post. Tillhandahållande av tekniskt stöd sker på eget gottfinnande av MAGIX och kommer utan någon garanti.

11. Övrigt:

11.1 Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna om detta ämne. Ytterligare avtal finns inte. Ingen av MAGIX anställda har rätt att lämna ett muntligt avtal som kan ändra effekten för dessa licensvillkor.

11.2 Om en eller flera av bestämmelserna i detta avtal är eller blir ogiltiga, skall giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas. I stället för den ineffektiva bestämmelsen, gäller en ersättningsbestämmelse som kommer så nära det avsedda ändamålet som möjligt. Gäller uteslutande enligt lagen i Förbundsrepubliken Tyskland.

12. Giltighet för villkor:

Om en eller flera av bestämmelserna i detta avtal är eller blir ogiltiga, skall giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas. I stället för den ineffektiva bestämmelsen, gäller en ersättningsbestämmelse som kommer så nära det avsedda ändamålet som möjligt. Gäller uteslutande enligt lagen i Förbundsrepubliken Tyskland.