ATTENTION! Javascript is currently disabled. You will need to enable Javascript in order to use the navigation.

Algemene voorwaarden van MAGIX Software GmbH

Stand maart 2014

§ 1 Geldigheid van de voorwaarden

1. Leveringen, prestaties en aanbiedingen van MAGIX Software GmbH, hierna "MAGIX" genoemd, vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden in de op het moment van levering geldige versie en tevens op basis van de op het betreffende moment geldige licentievoorwaarden (EULA) van MAGIX Software GmbH, voor zover software en/of audio/video-content ("A/V-content") wordt geleverd. Uiterlijk op het moment van het in ontvangst nemen van de levering of een deellevering of dienst gelden deze voorwaarden als geaccepteerd.

2. Afwijkende voorwaarden van de contractant worden niet erkend, uitgezonderd wanneer MAGIX de geldigheid hiervan uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

§ 2 Aanbod en contractafsluiting

1. De op internet gepresenteerde producten en diensten vormen geen bindend aanbod, doch dienen te worden geïnterpreteerd als uitnodiging aan de klanten om MAGIX een bindend aanbod voor te leggen. De bestelling van de klant is na ontvangst door MAGIX een bindend aanbod tot het afsluiten van een koopcontract. De bevestiging van binnenkomst van uw bestelling gebeurt samen met de aanname van de bestelling direct na het versturen door een geautomatiseerde e-mail. Met deze bevestigings-e-mail is de koopovereenkomst tot stand gekomen.

2. Bij het aanbod tot het downloaden van software of AV-content komt vanaf het moment van elektronische overdracht aan de opvrager een koopcontract tot stand op basis van deze voorwaarden volgens de richtlijnen van de betreffende MAGIX licentievoorwaarden voor de opgevraagde software en/of AV-content.

3. De werknemers van de firma MAGIX zijn niet bevoegd aanvullende mondelinge afspraken te maken of mondelinge toezeggingen te doen die geldigheid hebben boven de schriftelijke overeenkomsten.

§ 3 Verklaring omtrent herroeping voor gebruikers bij kopen op afstand

A. Voor de levering van waren

a)

Recht van herroeping

U kunt uw contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (w.o. brief, fax, e-mail) of - wanneer u de zaak waarop de overeenkomst betrekking heeft binnen deze termijn in uw bezit is - door terugzending van de zaak herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, maar niet vóór ontvangst van de waren door de ontvanger (bij de meerdere leveringen van gelijksoortige waren niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet vóór het voldoen van onze informatieplichten volgens artikel 246 § 2 in samenhang met § 1 sectie 1 en 2 EGBGB (Duitse wet Invoering Burgerlijk Wetboek) en onze plichten volgens § 312e paragraaf 1 zin 1 BGB in verband met Artikel 246 § 3 EGBGB.

Voor de inachtname van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping of van de zaak. De herroeping moet worden gericht aan: MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Duitsland, per fax aan +49 5741 310 768 of per e-mail aan shop@magix.net.

Herroepingsgevolgen

In het geval van een werkzame herroeping zijn de wederzijdse ontvangen prestaties herroepen en het genoten nut (bijv. rente) terug te geven. Kunt u ons de ontvangen prestatie of het genoten nut (bijv. gebruiksvoordeel) geheel of gedeeltelijk niet, of slechts in verslechterde toestand teruggeven respectievelijk restitueren, dient u ons mogelijk een vergoeding te bieden. Voor de verslechtering van de zaak en voor genoten benutting dient u uitsluitend tegenprestatie te leveren, voor zover de benutting of de verslechtering op gebruik van de zaak is terug te voeren die verder gaat dan controle van de eigenschappen en functies. Onder "Controle van de eigenschappen en de functies" verstaat men het testen en uitproberen van de betreffende waren, zoals dat in de winkel mogelijk en gebruikelijk is. Zaken die met de post kunnen worden verzonden, mogen op ons risico worden teruggezonden. U betaalt de normale retourverzendkosten wanneer de geleverde waren overeenkomen met de bestelde en wanneer de prijs van de terug te zenden zaak het bedrag van 40 euro niet overschrijdt of wanneer u bij een hogere prijs van de zaak ten tijde van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een betaling naar overeenkomst volbracht hebt. In andere gevallen is het retourneren voor u zonder kosten. Zaken die niet per pakket kunnen worden verstuurd, worden bij u afgehaald. Verplichtingen voor terugstorten van betalingen moeten binnen 30 dagen worden vervuld. De termijn begint voor u met het versturen van de verklaring van herroeping of de zaak, voor ons met de ontvangst daarvan.

Einde van de verklaring omtrent herroeping

b)

Wanneer u ondernemer bent volgens § 14 van het Duits burgerlijk recht (BGB) en bij het afsluiten van de overeenkomst in naam van uw bedrijf of met zakelijke doeleinden handelt, geldt het recht van herroeping niet.

Het recht van herroeping bestaat niet bij overeenkomsten op afstand

  • die op grond van hun eigenschappen niet voor terugzending geschikt zijn of
  • bij de levering van audio- of video-opnamen of van software in zoverre de geleverde opslagmedia door gebruiker ontzegelt zijn.

B. Voor het leveren van diensten

Recht van herroeping

U kunt uw contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (w.o. brief, fax, e-mail) herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekst, maar niet voor het sluiten van de overeenkomst en ook niet voor het voldoen van onze informatieplichten volgens artikel 246 § 2 in samenhang met § 1 sectie 1 en 2 EGBGB (Duitse wet Invoering Burgerlijk Wetboek) evenals onze plichten naar § 312g sectie 1 zin 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) in samenhang met artikel 246 § 3 EGBGB. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping moet worden gericht aan: MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Duitsland, per fax aan +49 5741 310 768 of per e-mail aan shop@magix.net.

Herroepingsgevolgen

In het geval van een werkzame herroeping zijn de wederzijdse ontvangen prestaties herroepen en het genoten nut (bijv. rente) terug te geven. Kunt u ons de ontvangen prestatie of het genoten nut (bijv. gebruiksvoordeel) geheel of gedeeltelijk niet, of slechts in verslechterde toestand teruggeven respectievelijk restitueren, dient u ons mogelijk een vergoeding te bieden. Dit kan tot gevolg hebben dat u de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst moet vervullen voor de periode tot aan het herroepen. Verplichtingen voor terugstorten van betalingen moeten binnen 30 dagen worden vervuld. De termijn begint voor u met het versturen van de herroepingsverklaring, voor ons met de ontvangst daarvan.

Bijzonderheden

Uw recht van herroeping vervalt voortijdig, wanneer het contract van beide kanten conform uw uitdrukkelijke wens volledig vervuld is voordat u een beroep op uw recht van herroeping gedaan heeft.

Einde van de verklaring omtrent herroeping

§ 4 Kostenverdelingsregeling bij terugzending

Wanneer u gebruik maakt van uw wettelijk recht op herroeping (zie Verklaring omtrent herroeping), betaalt u de normale retourverzendkosten wanneer de geleverde waren overeenkomen met de bestelde en wanneer de prijs van de terug te zenden zaak het bedrag van 40 euro niet overschrijdt of wanneer u bij een hogere prijs van de zaak ten tijde van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een betaling naar overeenkomst volbracht hebt. In andere gevallen is het retour zenden voor u kosteloos.

§ 5 30 dagen geldteruggarantie

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze software. Gebruik onze software 30 dagen lang vanaf ontvangst. Deze garantie geldt alleen voor artikelen die worden verstuurd. Mocht u onverhoopt met onze producten niet tevreden zijn, dan kunt u binnen de 30 dagen, tegen teruggave van de volledige en onbeschadigde software, uw geld terugkrijgen. Richt u a.u.b. vóór een dergelijke teruggave tot onze deskundige MAGIX support. Wij helpen u graag verder en kunnen uw probleem beslist oplossen. Deze garantie laat het wettelijke recht op herroeping ongemoeid en beperkt dit niet.

§ 6 Licentiecontrole

Licenties van afzonderlijke softwareproducten moeten regelmatig gevalideerd worden. Hiermee wordt gecontroleerd dat het om originele software gaat en dat de software binnen de licentievoorwaarden gebruikt wordt. Hiervoor is een verbinding met internet vereist. Mocht voor een langere periode niet online zijn, dan zult u in de software een betreffende melding ontvangen en worden verzocht een internetverbinding te maken.

§ 7 Prijzen, betalingsvoorwaarden en online waardebonnen

1. De genoemde prijzen zijn eindprijzen inclusief de normaal geldende wettelijke btw. De bijkomende kosten voor verpakking en verzending zijn tijdens het bestelproces zichtbaar. De prijzen zijn de ten tijde van bestelling geldende prijzen.

2. Onlinewaardebonnen kunnen in het kader van bijzondere waardebon-, korting- of verkoopacties aan klanten van MAGIX per e-mail worden verzonden. Deze kunnen uitsluitend in de MAGIX Online Shop op www.magix.com door met hun klantnummer geïdentificeerde klanten worden ingewisseld. Verzilvering binnen de MAGIX Online Services, zoals bijvoorbeeld MAGIX Online Album, MAGIX Website Maker etc. is niet mogelijk. Waardebonnen die bij de koop van een product worden verworven kunnen niet tijdens hetzelfde koopproces worden verrekend. Deze worden pas geldig na afsluiting van het betreffende koopproces.

3. Voor inwisselen van de onlinewaardebon dient tijdens het bestelproces de activeringscode van de waardebon in het betreffende veld te worden ingevoerd en dit dient door klikken op de knop "Verzilveren" te worden bevestigd. Aftrek achteraf van al in rekening gebrachte bedragen is niet mogelijk. Ook meerdere tegoedbonnen kunnen worden ontvangen en ingewisseld. Binnen een bestelling kan slechts één tegoedbon worden gebruikt, samenvoegen van meerdere tegoedbonnen per bestelling is niet mogelijk. Onlinewaardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld op de MAGIX website voor het land waar de onlinewaardebon is uitgegeven.

4. Bij het verwerven van een onlinewaardebon door aankoop van een product volgt de verzending van de onlinewaardebon op de besteldag naar het tijdens het bestelproces aangegeven e-mailadres. Voor zover niets anders is aangegeven bedraagt de geldigheidsduur van een waardebon 12 maanden vanaf uitgifte. MAGIX verrekent de waarde van de waardebonnen alleen zolang en in zoverre dit in de onlinewaardebon is aangegeven. Na het verstrijken van de op de onlinewaardebon aangegeven geldigheidsduur is inwisselen niet meer mogelijk. Evenmin is inwisseling voor andere waren en diensten dan op de onlinewaardebon aangegeven mogelijk. Onlinewaardebonnen kunnen voor alle in het assortiment aangeboden MAGIX-producten worden ingezet. Uitgesloten zijn aanbiedingen van andere producenten (hard- of software) alsmede aanbiedingen met gereduceerde prijs en encoders, tenzij de mogelijkheid tot gebruik van een waardebon expliciet wordt aangegeven.

5. Tegoedbonnen kunnen niet contant worden uitbetaald. Doorverkoop is evenmin toegestaan. Komt de waarde van de tegoedbon boven het totaalbedrag van een bestelling, dan vervalt het restsaldo van de tegoedbon bij het uitvoeren van de bestelling.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde waren blijven tot volledige betaling is voldaan eigendom van MAGIX.

§ 9 Levering en beschikbaarheidsvoorbehoud

1. MAGIX heeft geen leveringverplichting. MAGIX behoudt zich het recht voor uit het contract terug te treden, voor zover MAGIX ondanks de eerdere afsluiting van een betreffend koopcontract het betreffende product niet kan leveren. De verantwoordelijkheid voor opzet en nalatigheid blijft ongewijzigd. MAGIX zal de klant onverwijld over de niet tijdige beschikbaarheid van het te leveren product informeren om, in geval van terugtreding, het terugtredingsrecht onverwijld uit te oefenen. MAGIX zal in geval van terugtreding de klant de betreffende tegenprestatie onverwijld vergoeden.

2. Deelleveringen zijn toegestaan in zoverre deze voor de klant acceptabel zijn.

§ 10 Waarborg

1. Voor zover geen andere regeling getroffen is, gelden voor mankementen de wettelijke garantievoorwaarden.

2. De klant is verplicht materiële en rechtsmankementen binnen twee maanden nadat de klant deze heeft vastgesteld aan MAGIX kenbaar te maken. De mankementen dienen hierbij zo gedetailleerd mogelijk door de klant te worden beschreven. Deze regeling behelst geen uitsluitingstermijn voor mankementrechten.

3. Reclameringen met betrekking tot zichtbare mankementen kunnen evenwel uitsluitend in overweging worden genomen als deze binnen 14 dagen na ontvangst van de waren worden verzonden.

§ 11 Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. MAGIX is alleen dan aansprakelijk voor door haar of haar plaatsvervangers veroorzaakte schade door lichte nalatigheid – ook buiten de overeenkomst – voor zover een verplichting wordt geschonden waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van de overeenkomst essentieel is (hoofdverplichting) alsook in gevallen van dood, lichamelijk letsel en aantasting van de gezondheid.

2. Bij schending van een hoofdverplichting blijft de aansprakelijkheid beperkt tot zulke schade waarvan met het ontstaan in het kader van de onderhavige overeenkomst op een typische wijze gerekend kan worden, voor zover niet opzet of grove nalatigheid gegeven zijn of wegens dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid dwingende aansprakelijkheid bestaat.

3. De aansprakelijkheid volgens de wet op aansprakelijkheid voor producten blijft onverlet.

4. MAGIX is niet aansprakelijk voor door de klant beheersbare schade resp. schade die de klant door het nemen van in redelijkheid van hem te verwachten maatregelen had kunnen voorkomen. Bij verlies van gegevens is MAGIX alleen aansprakelijk tot een bedrag van bij beschikbaarheid van veiligheidskopieën vereiste reconstructiekosten.

5. Omkering van de bewijslast ten nadele van de klant is met de vorenstaande bepalingen niet verbonden.

§ 12 Auteursrecht / gebruiksrecht

1. Voor zover software, softwarebeschrijvingen, muziek of films in audio- of computerindeling, of andere auteursrechtelijk beschermde werken deel uitmaken van de levering en het werk aan de contractpartner voor gebruik ter beschikking wordt gesteld, wordt de contractpartner een eenvoudig, niet exclusief recht tot gebruik volgens de betreffende MAGIX eindgebruikerslicentievoorwaarden (MAGIX EULA, e-EULA, HUUR-EULA) voor het betreffende werk verleend. De EULA zijn op de internetsite van MAGIX www.magix.com beschikbaar, worden altijd bij het product geleverd en/of zijn op het datamedium aanwezig.

2. De klant verplicht zich bij gebruik van de producten de EULA, in het bijzonder de daarin opgenomen gebruiksbeperkingen, in acht te nemen. Bij overtreding van deze overeenkomst is de klant ten volle aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In de EULA zijn onder andere geregeld: het recht op verveelvoudiging, meervoudig gebruik, programmawijzigingen, auteurs- en octrooirecht.

3. MAGIX garandeert dat de contractproducten van MAGIX binnen het contract vrij zijn van auteursrecht van derden, wat het gebruik door de contractpartner zou kunnen uitsluiten of beperken. Dit geldt niet indien de klant een niet door MAGIX vrijgegeven product gebruikt of het product gebruikt nadat het door anderen dan MAGIX is gewijzigd, of als de klant het product anders gebruikt dan beschreven in de overeengekomen gebruiksvoorwaarden.

4. Bij de overdracht van softwareproducten van andere producenten dan MAGIX dienen aanvullend op deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden de licentievoorwaarden van de betreffende producent met betrekking tot de omvang van het auteursrechtelijk beschermd gebruik van de software en de gebruiksbeperkingen in acht te worden genomen.

§ 13 Compensatie

De klant kan uitsluitend vorderingen in rekening brengen die onbetwist zijn of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

§ 14 Bijlagen

MAGIX behoudt zich het recht voor commercieel materiaal als reclame-uitzendingen en gedrukt materiaal, zoals vergelijkende tests van en publicaties over de producten bij te sluiten, ongeacht of deze van MAGIX zelf of van derden afkomstig zijn.

§ 15 Opslaan van de tekst van de overeenkomst

De tekst van de overeenkomst wordt door ons niet opgeslagen en kan na het afsluiten van het bestelproces niet meer opgeroepen worden. U kunt de bestelgegevens echter direct na het versturen uitprinten.

§ 16 Slotbepalingen

1. Voor de rechtsverhoudingen tussen de klant en MAGIX geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van het VN-kooprecht. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst zullen, indien de klant koopman is, of juridisch persoon van het openbaar recht, of publiekrechtelijk fonds, of niet onder jurisdictie van een Duitse rechtbank valt, uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Berlijn. MAGIX is daarenboven gerechtigd tot procesvoering tegen de klant bij de bevoegde rechtbank in diens woonplaats.

2. Bij verkoop of andere overdracht van MAGIX software zijn aanvullend de regelingen van kracht van de betreffende MAGIX eindgebruikerslicentievoorwaarden (EULA), die onderdeel zijn van deze regeling. In geval van twijfel en/of bij conflicterende regelingen hebben de clausules in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hogere rechtsgeldigheid dan de regelingen in de EULA.

3. Versies van deze Algemene Voorwaarden in andere talen dan Duits dienen slechts ter ondersteuning. Bij interpretatieproblemen en taalkundige verschillen tussen de buitenlandse en de Duitse versie is de Duitse versie van beslissend.