Algemene voorwaarden
van het MAGIX & VEGAS Creative Software affiliate-programma

U mag deelnemen aan het MAGIX & VEGAS Creative Software affiliate-programma als u ten minste 18 jaar oud bent en over volledige wettelijke bevoegdheden beschikt. De volgende algemene voorwaarden bevatten alle voorwaarden voor deelname aan het MAGIX & VEGAS Creative Software affiliate-programma (hierna 'MAGIX' genoemd) en de voorwaarden rondom de MAGIX- en VEGAS webwinkels (hierna 'MAGIX onlineshop' genoemd).

§ 1 Structuur en onderhoud van de partnerwebsite

(1) Via het affiliate-netwerk zullen wij u een grote selectie banners en tekstlinks aanbieden om op uw website te gebruiken. Alleen deze links kunnen in een passend aantal en op de juiste locaties in uw website worden geïntegreerd. MAGIX-cookies mogen alleen gemaakt worden wanneer een MAGIX-reclamemiddel wordt ingezet dat zichtbaar is en aan het maken van cookies een bewust aanklikken van de gebruiker voorafgaat. Het onzichtbaar inbinden van de MAGIX-internetshop om een cookie bij de gebruiker te verkrijgen, is niet toegestaan. Over het algemeen is het voor publiceerders verboden iFrames, pop-ups, pop-under en layerreclamemiddelen in te zetten, die een MAGIX-reclamemiddel of de MAGIX-internetshop laden en een cookie bij de gebruiker zetten zonder diens medewerking. Bovendien is het inboeken in Adware of Spyware netwerken niet toegestaan. Er worden uitsluitend sales vergoed die resulteren uit een reguliere marketingmaatregel op uw website. Postviewtracking is verboden, behalve wanneer van MAGIX nadrukkelijk toestemming is gegeven. Wanneer een toestemming door MAGIX wordt gegeven, mag voor de postviewlevering maximaal één cookie worden geplaatst.

Het inzetten van "Forced Klicks" (gedwongen klikken) is niet toegestaan. De beschikbare reclamemiddelen en links mogen alleen op de website geïntegreerd worden, waarvan u de URL bij de aanmelding voor het MAGIX-partnerprogramma heeft ingevoerd.

De in de reclamemiddelen geïntegreerde doel-URL’s kunnen naar verschillende gedeeltes van onze website verwijzen.

Exploitanten van terugbetalingssystemen met een maandelijkse of jaarlijkse contributie kunnen niet aan het MAGIX affiliate-programma deelnemen.

(2) Onze aanwijzingen voor het inbouwen van reclamemiddelen zijn m.b.t. de technische inbouw en onderhoud in acht te nemen. Voor een gegarandeerde nauwkeurige afrekening, gebruikt u enkel de links die MAGIX u ter beschikking stelt. Om zeker te zijn van de actualiteit vervangt u regelmatig de pagina's met de door ons beschikbaar gestelde teksten in zoverre ze niet door MAGIX dynamisch onderhouden of aangepast worden. (3) Het onderhoud van uw website valt geheel onder uw verantwoordelijkheid. Zolang u onze links gebruikt, zult u de informatie en links in samenhang met MAGIX-producten regelmatig vernieuwen en de verouderde links en inhoud wissen, in zoverre deze niet door MAGIX automatisch onderhouden worden.

§ 2 Berekening van uw provisie

(1) Voor de berekening van de vergoeding tellen uitsluitend inkomsten die zijn gegenereerd op grond van verkoop van MAGIX-producten aan klanten die via een link vanaf uw website zijn gekomen. Een vergoeding komt pas tot stand wanneer de verkoop, de levering en de volledige betaling van de koopwaar afgesloten is, onder aftrek van retourzendingen, omzetbelasting en tegoeden.

Wij behouden ons het recht voor de betaalde provisie bij volledige en gedeeltelijke retourzendingen, indien nodig terug te verlangen.

(2) Uw inkomsten uit het MAGIX-partnerprogramma vallen mogelijk onder de Duitse Wet Omzetbelasting of vergelijkbare wetten in uw land. Voor zover niet anders overeengekomen is zal MAGIX u een creditnota doen toekomen. Hiervoor heeft MAGIX uw door de Belastingdienst uitgegeven belastingnummer of ook het door de daarvoor verantwoordelijke instantie uitgegeven internationale belasting-identificatienummer. Wij verzoeken u ons deze in de contactinformatie mee te delen. De uitbetaling van provisies aan affiliates die in Duitsland gevestigd zijn geschiedt dan inclusief de wettelijke omzetbelasting. Wanneer u bent vrijgesteld van omzetbelasting, laat dit dan a.u.b. schriftelijk weten. Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden verklaart u uitdrukkelijk dat uw provisies uit het MAGIX-partnerprogramma onderworpen zijn aan inkomsten- en omzetbelasting.

§ 3 Gebruiksrechten

(1) U ontvangt het recht, dat u te allen tijde teniet kunt doen, toegang tot onze website te hebben via afgesproken links. Samen met zulke links heeft u bovendien het recht het MAGIX-logo en andere ter beschikking gestelde materialen voor reclamedoeleinden voor onze website te gebruiken. Dit recht geldt alleen voor het maken van links tussen uw website en onze website die uw gebruikers het verkrijgen van MAGIX-producten mogelijk maakt. U mag het gelicenseerde materiaal in geen geval bewerken of aanpassen. Een overtreding van de hiervoor genoemde overeenkomst geeft MAGIX het recht tot opzegging van het contract.

(2) De rechten volgens 3 (1) vervallen met het werkzaam worden van een opzegging van deze overeenkomst.

§ 4 Uw prestaties

(1) U bent volledig verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van uw website en voor al het materiaal dat op uw website verschijnt. Deze verantwoordelijkheid betrekt zich vooral op het technische beheer van uw website en de vereiste technische systemen. Daarnaast garandeert u dat uw website geen pornografie, geweld (seksueel geweld, doden van mensen of dieren), discriminerende weergave van personen, beledigingen, extremistische, radicaal-politieke of voor jeugd ongeschikte inhoud, bagatelliseren of verheerlijken van drugs of wapens of ongepast taalgebruik (seksistische of grof taalgebruik, godslastering etc.) bevat en er geen verlinking naar sites met dit soort inhoud beschikbaar is.

(2) U maakt uw website zo dat het gevaar voor verwarring met onze website uitgesloten is en ook niet de indruk gewekt wordt dat uw website een deel van onze website zou kunnen zijn. U zult op onze website geen materiaal van ons gebruiken die u niet onze toestemming of via ons partnerprogramma hebt ontvangen. Uw domeinnaam en de metatekst van uw website zal niet de woorden "MAGIX", "MAGIX.com" of "MAGIX.nl" bevatten. Het gebruik en verzoek van advertentieruimte binnen zoekmachines of gesponsorde koppelingen, betaalde advertenties, zoekwoordreclame, trefwoordtargeting (bv. Google Adwords, enz.) met dienstverleners (bv. Google, Yahoo, enz.) met deze woorden is niet toegestaan tenzij onze toestemming vooraf is verkregen. Bovendien is rechtstreekse doorgifte naar de MAGIX-website niet toegestaan.

Het is u niet toegestaan andere reclamemiddelen die zich op ons betrekken direct of indirect te verspreiden, voordat u ons dit materiaal heeft voorgelegd en toestemming heeft verkregen. Toestemming dient bovendien gevraagd te worden wanneer u reclame op de website van een derde of aan een ander medium met behulp van de aangeboden reclamemiddelen of door samenhang op MAGIX wilt toevoegen.

Indien de voorgenoemde beperkingen niet in acht worden genomen, mag MAGIX het partnerschap per direct opzeggen en alle door deze overtreding bereikte provisies annuleren. Het claimen van verdergaande schadevergoedingen blijft nadrukkelijk voorbehouden.

(3) U heeft niet het recht aanbiedingen uit onze naam te maken of aan te nemen, of ons te vertegenwoordigen. U neemt niet deel aan de afwikkeling van de verkoopscontracten tussen MAGIX en de uiteindelijke klanten.

(4) U mag de MAGIX-reclamemiddelen alleen op de website plaatsen waarvan u de URL in het kader van de affiliate-partner-aanmelding heeft ingevoerd. In het geval van een aanpassing van de domeinen van uw website moet u MAGIX 2 weken van tevoren informeren. Het voortzetten van de schakeling van links is onder het nieuwe domein toegestaan, zolang MAGIX deze toepassing niet tegenspreekt. Hetzelfde geldt in het geval van een verandering in de soort inhoud of van het zakelijke thema van uw website.

(5) U beheert uw website zelfstandig en u bent voor de inhoud verantwoordelijk volgens § 8 TDG (Teledienstegesetzen, Duitse wetgeving vergelijkbaar met de wet kopen op afstand). U houdt zich aan de voorschriften en verplichtingen van het TDDSG (Teledienstedatenschutzgesetz, Duitse wetgeving gegevensbescherming vergelijkbaar met de wet kopen op afstand) (u alleen bent verantwoordelijk voor het in acht nemen van de betreffende voorschriften van het TDDSG m.b.t. het opslaan van cookies), BDSG en vrijwaart MAGIX voor alle mogelijk eisen die ontstaan door een door uw schuld ontstane inbreuk op de wet betreffende gegevensbescherming.

§ 5 Programma-aanpassingen

(1) Wij houden ons het recht voor de regeling en bepaling van deze overeenkomst op ieder moment te veranderen. Hiervoor wordt u per e-mail via over de aanpassing geïnformeerd. Aanpassingen kunnen in het bijzonder met het oog op de vergoeding en de betalingsprocedure plaatsvinden. Wanneer een modificatie voor u niet acceptabel is, rest u de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen. Uw verdere deelname aan het partnernetwerk, na het begin van de geldigheidsduur van de veranderingen geldt als acceptatie van de veranderingen.

§ 6 Vertrouwelijkheid

(1) Wanneer er niets anders in deze overeenkomst staat of er toestemming van de andere partij is, is alle informatie, in het bijzonder de regelingen van deze overeenkomst, zakelijke en financiële informatie, klanten en verkoopslijsten zowel als prijs- en verkoopsinformatie, strikt vertrouwelijk te behandelen. Deze informatie mag door u direct noch indirect voor eigen economische doeleinden of voor andere doeleinden worden gebruikt.

(2) Dit geldt niet in zoverre zulke informatie bekend is of voor het publiek via algemeen toegankelijke bronnen, geen bronnen van de betreffende partij, toegankelijk zijn.

§ 7 Garantie en aansprakelijkheid

(1) Wij doen geen beloften en geven geen garantie m.b.t. het partner-netwerk, MAGIX-producten en de foutloze en de onderbrekingsloze bruikbaarheid van onze website.

(2) Wij zijn aansprakelijk voor zelf veroorzaakte schade bij de schending van wezenlijke contractuele hoofdverplichtingen of bij het niet functioneren van beloofde eigenschappen. Daarboven aanvaarden wij uitsluitend aansprakelijkheid waar dat volgens deze wet moet of wanneer door ons schade door nalatigheid of opzet veroorzaakt is.

§ 8 Overig

(1) Voor deze overeenkomst geldt het Duitse recht. De exclusief bevoegde rechtbank is die van Berlijn. Wij behouden ons het recht voor ook bij uw bevoegde rechter te claimen. Deze overeenkomst is zonder onze schriftelijke toestemming niet overdraagbaar. Het is MAGIX toegestaan zijn rechten en plichten uit dit contract over te dragen naar een onderneming waaraan MAGIX of een van zijn vennoten direct of indirect deelneemt, of rechten uit het contract aan hen af te staan.

(2) Mochten afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet rechtswerkzaam of niet uitvoerbaar zijn, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet beïnvloed. Hetzelfde geldt voor de gevallen waarin de overeenkomst een regelingsvacuüm bevat. Voor de invulling van dit vacuüm moet een gepaste regeling gelden, die in zoverre mogelijk zo na mogelijk komt aan wat de partners hadden gewild.